Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:31
Автор: Іван

Договір оренди обладнання

ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором: - у випадку прострочення в прийнятті майна, що орендується, пеня в розмірі ___ від вартості майна за кожен день простро- чення; - у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ___ від суми боргу за кожен день

2013-03-23 23:38:31
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу квартири з заниженою вартістю

У випадку порушення цього пункту договору, - Покупець має право на відшкодування завданої матеріальної шкоди, а після державної реєстрації цього договору на її ім'я, має право безперешкодного доступу до вказаної квартири, не несе відповідальності за речі, залишені в ній Продавцем і в разі наявності

2013-03-23 23:38:30
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу ноу-хау

Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, по пе ред ні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу

2013-03-23 23:38:30
Автор: Іван

Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна

Довіритель передає, а Довірена особа приймає для виконання довірчих операцій майно (надалі - Майно), а саме: ___ (вказати найменування, кількість, вартість та інші реквізити Майна) Передача Майна для виконання довірчих операцій здійснюється: - приватизаційних паперів та компенсаційних сертифікатів

2013-03-23 23:38:29
Автор: Іван

Договір безпроцентної цільової позики

Сторони зобов'язуються при виконанні Даного Договору не зводити співробітництво до дотримання лише тих вимог, що містяться у Даному Договорі, підтримувати ділові контакти і вживати всіх не- обхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх комерційних зв'язків

2013-03-23 23:38:29
Автор: Іван

Договір на транспортно-експедиторське обслуговування

Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього Договору

2013-03-23 23:38:28
Автор: Іван

Договір про постачання матеріалів будівельного призначення на умовах 100- попередньої оплати

У відповідності до умов даного Договору Продавець, на підставі заявки Покупця, зобов'язується передати у власність Покупця матеріали будівельного призначення, а саме матеріали асортимент, кількість, ціна яких визначена в Рахунках-фактурах до Договору (надалі-Рахунок фактура), що надані Продавцем та

2013-03-23 23:38:27
Автор: Іван

Угода про погашення боргу

___ (повна назва підприємства-боржника) в особі директора ___, який діє на підставі повноважень, наданих йому Статутом та рішенням зборів учасників ТзОВ "___" (протокол №___ від "___"___р.), яке надалі іменується Боржник, з однієї сторони, та ТзОВ "___" в особі директора ___, який діє на підставі

2013-03-23 23:38:27
Автор: Іван

Договір транспортної експедиції

Експедитор бере на себе зобов'язання за плату силами свого представника виконати для клієнта пов'язані з перевезенням вантажу допоміжні операції, а саме: - оформлення накладних на вантаж, що відправляється; - оформлення одержання вантажів, що прибувають; - доставка вантажу перевізникові зі складу

2013-03-23 23:38:26
Автор: Іван

Договір на охорону об'єкта

Охоронна фірма зобов'язана: а) організувати та забезпечити охорону товарно-матеріальних цінностей та грошових сум Замовника, прийнятих під охорону, від розкрадання та не допускати проникнення сторонніх осіб на об'єкти, що охороняються; б) здійснювати на об'єктах перепустковий режим, контролювати
>