Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:19
Автор: Іван

Шлюбний договір (укладений у шлюбі)

Ми, громадяни України, ___ (ідентифікаційний номер ___, паспорт серії ___ № ___, виданий ___), який мешкає за адресою: ___, та ___ (ідентифікаційний номер ___, паспорт серії ___ № ___, виданий ___), який мешкає за адресою: ___, надалі "СТОРОНИ", у присутності свідків: ___, який мешкає за адресою:

2013-03-23 23:38:19
Автор: Іван

Договір надання послуг з мерчандайзингу товарів

Закрите Акціонерне Товариство "___" (код ___) є платником єдиного податку 10 %, свідоцтво № ___ від ___ року, що іменується далі "Замовник", в особі Комерційного директора ___, який діє на підставі ___, з однієї сторони, і ТОВ "___" (код ___), що іменується далі "Виконавець", в особі директора ___

2013-03-23 23:38:18
Автор: Іван

Договір управління майном (нотаріально посвідчений)

Субсидіарна відповідальність УПРАВИТЕЛЯ настає також у разі вчинення правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або встановлених обмежень, за умови, що треті особи, які беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не могли знати про перевищення УПРАВИТЕЛЕМ повноважень або

2013-03-23 23:38:18
Автор: Іван

Договір про надання послуг (прихована оренда)

Виконавець зобов'язаний: - протягом 3-х робочих днів з моменту підписання даного договору надати Замовнику необхідну кількість робочих місць для працівників Замовника (за Актом) ; - не перешкоджати працівникам Замовника користуватися наданими робочими місцями; - надати вільний доступ працівникам

2013-03-23 23:38:17
Автор: Іван

Договір оренди на нежитлове приміщення з актом приймання-передачі

___ ___ (повне найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи) (далі — Орендодавець) в особі ___ ___, (повне найменування юридичної особи / ПІБ фізичної особи) що діє на підставі ___, (статуту, довіреності, положення тощо) з однієї сторони, та ___ ___ (повне найменування юридичної особи /

2013-03-23 23:38:16
Автор: Іван

Договір постачання

Київ ___ Акціонерне товариство "___" в особі директора ___, що діє на підставі Статуту Акціонер ного товариства, затвердженого ___р., назване у подальшому "Постачальник", з однієї сторони, і ___ в особі ___, що діє на під ставі ___, затвердженого ___р., назване подалі "Покупець", з другої сторони

2013-03-23 23:38:16
Автор: Іван

Договір з передпродажної підготовки товару

Частное предприятие "___", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ___, действующего на основании Устава, (плательщик налога на прибыль на общих основаниях), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "___", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора ___

2013-03-23 23:38:14
Автор: Іван

Договір про пайовий внесок

Банк зобов'язується у випадку подання Пайовиком заяви про вихід із складу членів Банку до повного або часткового повернення пайового внеску: якщо заяву подано після закінчення 3-річного терміну, на який внесено пайовий внесок, - повернути пайовий внесок протягом трьох місяців з моменту прийняття

2013-03-23 23:38:13
Автор: Іван

Договір позички

За цим Договором Позичкодавець передає Користувачу у безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, ___ (об'єкт позички) який Користувач зобов'язується повернути Позичкодавцеві після закінчення строку, встановленого цим Договором

2013-03-23 23:38:13
Автор: Іван

Договір добровільного страхування майна юридичної особи

Страхувальник зобов'язаний: - своєчасно вносити страхові платежі; - при укладенні Договору страхування надати інформацію Страхувальникові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; -
>