Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:01
Автор: Іван

Договір поставки довгостроковий

За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у розмірі ___ % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання по оплаті

2013-03-23 23:38:00
Автор: Іван

Договір на створення і передачу виняткових прав на мультимедіа-продукт

Ліцензіар від свого імені і за свій рахунок укладає необхідні авторські договори і договори про передачу суміжних прав: - На право використання бази даних і програми для ЕОМ, що використовуються при створенні Продукту (авторське право) ; - На художнє оформлення Мультимедіа-продукту; - На написання

2013-03-23 23:38:00
Автор: Іван

Попередній договір купівлі-продажу квартири

СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили (пожежі, землетруси, паводки, затоплення) або іншої перешкоди, що є поза їх контролем (воєнні дії, або страйки, громадські заворушення

2013-03-23 23:37:59
Автор: Іван

Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю

Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною

2013-03-23 23:37:58
Автор: Іван

Договір поставки продукції

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

2013-03-23 23:37:57
Автор: Іван

Заповідальний договір (нотаріально посвідчений)

1302—1308 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про таке: Набувач зобов'язується виконати розпорядження Відчужувача: своїми засобами та за власні кошти завершити будівництво і ввести в експлуатацію гараж, розташований за адресою: ___, який належить Відчужувачу на праві приватної

2013-03-23 23:37:57
Автор: Іван

Шлюбний договір (нотаріально завірений)

___ ___ року, запис № ___, про що видано свідоцтво про шлюб № ___, надалі "Подружжя", маючи намір врегулювати майнові права і обов'язки подружжя, попередньо ознайомленні з вимогами чинного законодавства щодо дійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та керуючись ст

2013-03-23 23:37:56
Автор: Іван

Договір побутового підряду

Права Підрядника: - якщо Замовник не прийме виготовлену продукцію (виконані роботи), Підрядник має право після закінчення шестимісячного строку з дня остаточного виготовлення продукції (закінчення виконання робіт) і дворазового попередження Замовника реалізувати продукцію або, якщо це можливо

2013-03-23 23:37:56
Автор: Іван

Договір про спільну діяльність (в галузі правового забезпечення, юридичних, інформаційних послуг тощо)

Учасники цього договору зобов'язуються: - Здійснювати фінансування і інше матеріальне забезпечення спільних проектів і програм у порядку, розмірі і всіма засобами, передбаченими окремими договорами та угодами, укладеними на виконання даного Договору; - Не розголошувати інформацію, визнану учасниками

2013-03-23 23:37:55
Автор: Іван

Ліцензійний договір про використання ноу-хау

За надання прав, що передбачені цим договором, за технічну документацію та іншу інформацію, що вказана у додатку 4 до цього договору, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду відповідно до наступного: Варіант 1 (передбачає одночасні та поетапні виплати суми, що була обумовлена наперед) а) сума у
>