Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:19
Автор: Іван

Договір процентної позики (предметної або грошової)

За цим договором Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Позичальник зобов'язується повернути їх Позикодавцю, а також сплатити проценти в розмірі та порядку, встановлених Договором

2013-03-23 23:37:18
Автор: Іван

Договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:37:18
Автор: Іван

Договір про надання послуг щодо ремонту та обслуговування авто

У місті Києві, між: ТОВ "___" юридичною особою належним чином створеною, зареєстрованою та діючою згідно чинного законодавства України, від імені якої, на підставі Статуту, діє директор ___, надалі за текстом цього Договору "Замовник", та ДП "___", юридичною особою належним чином створеною

2013-03-23 23:37:17
Автор: Іван

Договір на виконання аудиторських робіт

ГАРАНТІЇ 7.1 Сторони гарантують, що: а) кожна Сторона повноважна укласти цей Договір; б) цей Договір підписаний належно уповноваженими представниками Сторін і встановлює юридично дійсні і безумовні зобов'язання кожної з Сторін, виконання яких може бути витребуване іншою Стороною в примусовому

2013-03-23 23:37:16
Автор: Іван

Контракт (трудовий договір) з іноземним громадянином

Відкрите акціонерне товариство "___", у подальшому іменований "Роботодавець", в особі голови правління ___, що діє на підставі Статуту, з одного боку та громадянин Республіки Бєларусь ___, у подальшому "Працівник", з другого боку уклали цей контракт про наступне: Працівник приймається (наймається)

2013-03-23 23:37:16
Автор: Іван

Договір про надання послуг (бухгалтерський облік)

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню наступних послуг: а) забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві (в установі, організації) Замовника з дотриманням єдиних методологічних основ, установлених

2013-03-23 23:37:15
Автор: Іван

Договір про надання послуг (посередницьких, інформаційних)

Виконавець зобов'язаний: - за письмовим замовленням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше ___ днів з дня отримання замовлення; - забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені із Замовником (або згідно із вимогами, яким вони

2013-03-23 23:37:15
Автор: Іван

Договір комісії на продаж партії товару

Самостійно здійснити необхідну комер ційно-маркетингову роботу, знайти Покупця на товар Комітента, виконати всю переддоговірну роботу й укласти з Покупцем Договір купівлі-про дажу відповідно до вказівок Комітента і на найбільш вигідних для нього умовах

2013-03-23 23:37:14
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу вантажного автомобіля

___ (надалі - ПРОДАВЕЦЬ) та Товариство з обмеженою відповідальністю "___", що знаходиться за адресою: ___, в особі директора ___, який діє на підставі Статуту, (надалі - ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при

2013-03-23 23:37:14
Автор: Іван

Договір щодо надання рекламних послуг

Право оцінки якості реклами належить РЕКЛАМОДАВЦЮ, який у випадку дострокового розірвання договору за названою підставою не буде використовувати відхилену ним рекламу; б) порушення термінів розміщення реклами в засобах масової інформації, затверджених РЕКЛА МОДАВЦЕМ, а також проміжних термінів, якщо
>