Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:31:19
Автор: Іван

Договір безоплатного користування (передача громадянином квартири юридичній особі)

Позичальник вправі вимагати дострокового розірвання цього договору: - при виявленні недоліків, які роблять нормальне використання Приміщення неможливим або обтяжливим, про наявність яких він не знав і не міг знати в момент укладення договору; - якщо Приміщення в силу обставин, за які він не

2013-03-23 23:31:18
Автор: Іван

Договір безоплатного відповідального зберігання

СТОРОНИ: Приватне підприємство "___", названий у подальшому Депонент, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ "___", названий у подальшому Виконавець, що є платником податку на прибуток на загальних підставах

2013-03-23 23:31:18
Автор: Іван

Договір безвідсоткової цільової позики в іноземній валюті

КРЕДИТОР: ___, в особі ___, що діє на підставі ___, з одного боку, і ПОЗИЧАЛЬНИК:___, в особі ___, що діє на підставі ___, з іншого боку, враховуючи довгострокове і перспективне співробітництво сторін у галузі комерційної зовнішньо економічної діяльності уклали Даний Контракт про наступне: 1

2013-03-23 23:31:17
Автор: Іван

Договір безвідсоткової цільової позики

___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Кредитор") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, та ___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Позичальник") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я

2013-03-23 23:31:16
Автор: Іван

Договір аудиту звітності

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН 2.1.Виконавець в ході перевірки та по її результатам зобов`язаний: дотримуватися вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України; уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його

2013-03-23 23:31:16
Автор: Іван

Договір агентства з охочими здійснити обмін нерухомістю

У разі дострокового розірвання цього Договору за ініціативою одного або кількох "ЗАМОВНИКІВ" "ВИКОНАВЕЦЬ" виставляє "ЗАМОВНИКАМ", з ініціативи яких розірваний цей Договір, рахунок на фактичну суму витрат, понесених "ВИКОНАВЦЕМ" з підбору варіантів для всіх "ЗАМОВНИКІВ", підписали цей Договір, з

2013-03-23 23:31:15
Автор: Іван

Довгостроковий договір на перевезення туристів (екскурсантів)

Зміни в Замовленні на перевезення туристів подаються Замовником у письмовій формі безпосередньо або передаються факсом за підписом уповноважених осіб; складає до початку перевезення список групи у трьох примірниках (для Перевізника, Замовника і керівника групи) ; ознайомлює туристів з умовами

2013-03-23 23:30:36
Автор: Іван

Видавничий договір на створення літературного твору

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

2013-03-23 23:27:35
Автор: Іван

Авторський договір (на створення і підготовку мультимедіа-продукту)

ФОРС-МАЖОР 4.1 Обставини форс-мажорного характеру (непередбачені обставини непереборної сили), за які сторони не є відповідальними (стихійні лиха, страйки, війни, прийняття державними органами законів та підзаконних актів, що перешкоджають виконанню договору та інше), звільняють сторону, не виконала

2013-03-23 22:37:23
Автор: Іван

Договір дарування грошей

Ми, ДАРУВАЛЬНИК та ОБДАРОВУВАНА, стверджуємо, що - у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними; - розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором; - при укладенні договору відсутній будь-який обман чи
>