Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:39:42
Автор: Іван

Договір страхування від втрати прав власності на нерухоме майно

Страхувальник і Вигодонабувач в період дії договору страхування зобов'язані: - Негайно повідомити Страховика про всякому подію (у термін не більше п'яти днів з моменту, коли про цю подію стало відомо Страхувальнику або Вигодонабувачу), наслідком якого може бути настання страхового випадку

2013-03-23 23:39:42
Автор: Іван

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг

Виконавець надав за період з ___ по ___ року інформаційно-косультаційні послуги, передбачені Договором № ___ від ___р.: вивчення процесу управління компанією, надання усних або письмових рекомендації по вдосконаленню цього процесу; контроль за результатами впровадження рекомендацій по вдосконаленню;

2013-03-23 23:39:41
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу транспортних засобів

___, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "Продавец", в лице ___, (должность, фамилия, и.о.) действующего на основании ___, с одной стороны, (Устава, положения) и ___, именуем__ в (наименование предприятия, организации) дальнейшем "Покупатель", в лице ___, (должность

2013-03-23 23:39:41
Автор: Іван

Договір найму обладнання

Орендар зобов'язаний: а) використовувати майно відповідно до умов Договору та його призначення; б) підтримувати майно в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт; в) нести витрати по утриманню майна; г) у встановлені Договором строки вносити орендну плату; д) повернути майно після

2013-03-23 23:39:40
Автор: Іван

Договір поставки товару

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

2013-03-23 23:39:39
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу валюти

Терміни оплати: протягом ___ з моменту укладення Даного Договору аванс (завдаток) у розмірі ___; протягом ___ з моменту надходження валюти на рахунок ПОКУПЦЯ остаточний розрахунок

2013-03-23 23:39:39
Автор: Іван

Договір про надання в користування технологічних ресурсів

___,що є юридичною особою за законодавством України та має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, надалі "Виконавець", в особі Генерального директора ___, який діє на підставі Статуту та Ліцензії, виданої Департаментом зв’язку та інформатизації України Серія ___ № ___ (діє до

2013-03-23 23:39:38
Автор: Іван

Договір на навчання студента

___, який (яка) далі іменується Одержувач, з одного боку, Вищий навчальний заклад в особі ___, який діє на підставі Статуту, з друго го боку, Акціонерно-комерційний банк ___, який далі іменується Банк, в особі ___, який діє на підставі Статуту, з третьої сторони, уклали цей договір про таке: 1

2013-03-23 23:39:37
Автор: Іван

Договір про створення приватного товариства (засновницький договір)

До виключної компетенції загальних зборів належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 2) внесення змін до статуту товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу товариства; 5) прийняття рішення про розміщення акцій; 6)

2013-03-23 23:39:36
Автор: Іван

Договір орендного підряду між підприємством і орендним колективом

___, іменоване надалі Підприємство, в особі директора ___, що діє на підставі ___, з одного боку, і Орендний колектив ___ (цеху, дільниці), іменований надалі Орендний колектив, в особі ___, діючого на підставі ___, керуючись чинним законодавством, Статутом підприємства та іншими нормативними актами
>