Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:38:30
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу ноу-хау

Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, по пе ред ні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:30
Автор: Іван

Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна

Довіритель передає, а Довірена особа приймає для виконання довірчих операцій майно (надалі - Майно), а саме: ___ (вказати найменування, кількість, вартість та інші реквізити Майна) Передача Майна для виконання довірчих операцій здійснюється: - приватизаційних паперів та компенсаційних сертифікатів

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:29
Автор: Іван

Договір безпроцентної цільової позики

Сторони зобов'язуються при виконанні Даного Договору не зводити співробітництво до дотримання лише тих вимог, що містяться у Даному Договорі, підтримувати ділові контакти і вживати всіх не- обхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх комерційних зв'язків

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:29
Автор: Іван

Договір на транспортно-експедиторське обслуговування

Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього Договору

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:28
Автор: Іван

Договір про постачання матеріалів будівельного призначення на умовах 100- попередньої оплати

У відповідності до умов даного Договору Продавець, на підставі заявки Покупця, зобов'язується передати у власність Покупця матеріали будівельного призначення, а саме матеріали асортимент, кількість, ціна яких визначена в Рахунках-фактурах до Договору (надалі-Рахунок фактура), що надані Продавцем та

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:27
Автор: Іван

Договір транспортної експедиції

Експедитор бере на себе зобов'язання за плату силами свого представника виконати для клієнта пов'язані з перевезенням вантажу допоміжні операції, а саме: - оформлення накладних на вантаж, що відправляється; - оформлення одержання вантажів, що прибувають; - доставка вантажу перевізникові зі складу

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:26
Автор: Іван

Договір на охорону об'єкта

Охоронна фірма зобов'язана: а) організувати та забезпечити охорону товарно-матеріальних цінностей та грошових сум Замовника, прийнятих під охорону, від розкрадання та не допускати проникнення сторонніх осіб на об'єкти, що охороняються; б) здійснювати на об'єктах перепустковий режим, контролювати

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:26
Автор: Іван

Договір про технічний нагляд за виконанням будівельних робіт

Не допускати проведення й прийому виконаних будівельних робіт з порушенням вимог погодженої й затвердженої проектної документації, будівельних норм, правил, стандартів і технічних умов, будгенплану, паспорта фасадів, використання недоброякісних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, уведення

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:25
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Після набуття права власності на земельну ділянку, що є предметом цього Договору, Покупець зобов'язується: - забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням; - додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; - своєчасно сплачувати земельний податок; - не порушувати прав

Категорія: Договори

2013-03-23 23:38:25
Автор: Іван

Договір поставки оптової партії товарів

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

Категорія: Договори

>