Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:59
Автор: Іван

Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю

Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:58
Автор: Іван

Договір поставки продукції

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:57
Автор: Іван

Заповідальний договір (нотаріально посвідчений)

1302—1308 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про таке: Набувач зобов'язується виконати розпорядження Відчужувача: своїми засобами та за власні кошти завершити будівництво і ввести в експлуатацію гараж, розташований за адресою: ___, який належить Відчужувачу на праві приватної

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:57
Автор: Іван

Шлюбний договір (нотаріально завірений)

___ ___ року, запис № ___, про що видано свідоцтво про шлюб № ___, надалі "Подружжя", маючи намір врегулювати майнові права і обов'язки подружжя, попередньо ознайомленні з вимогами чинного законодавства щодо дійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та керуючись ст

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:56
Автор: Іван

Договір побутового підряду

Права Підрядника: - якщо Замовник не прийме виготовлену продукцію (виконані роботи), Підрядник має право після закінчення шестимісячного строку з дня остаточного виготовлення продукції (закінчення виконання робіт) і дворазового попередження Замовника реалізувати продукцію або, якщо це можливо

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:56
Автор: Іван

Договір про спільну діяльність (в галузі правового забезпечення, юридичних, інформаційних послуг тощо)

Учасники цього договору зобов'язуються: - Здійснювати фінансування і інше матеріальне забезпечення спільних проектів і програм у порядку, розмірі і всіма засобами, передбаченими окремими договорами та угодами, укладеними на виконання даного Договору; - Не розголошувати інформацію, визнану учасниками

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:55
Автор: Іван

Ліцензійний договір про використання ноу-хау

За надання прав, що передбачені цим договором, за технічну документацію та іншу інформацію, що вказана у додатку 4 до цього договору, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду відповідно до наступного: Варіант 1 (передбачає одночасні та поетапні виплати суми, що була обумовлена наперед) а) сума у

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:54
Автор: Іван

Договір на закупівлю медичних препаратів (за бюджетні кошти)

При повторному протягом терміну дії цього договору настанню обставин пов'язаних з неможливістю виконання Постачальником по його вині зобов'язань в частині термінів поставки, кількості та якості, Покупець має право розірвати договір з свого боку в односторонньому порядку та укласти договір з іншим

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:53
Автор: Іван

Договір на створення патентно-інформаційної продукції

___, іменоване надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі ___, що діє на підставі ___, з одного боку, і ___, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі ___, що діє на підставі ___, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне: 1

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:53
Автор: Іван

Договір про франшизінг

Для досягнення спільних цілей, згаданих у п.1 Даного Договору, сторони домовилися про наступне: а) їхні ділові стосунки за договором базуються на взаємному співробітництві та наданні допомоги в щоденній діяльності; б) для встановлення цін у взаємному обміні товарами та послугами застосовуються

Категорія: Договори

>