Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:37:20
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу іноземної валюти

Договір купівлі-продажу іноземної валюти ___ (вказати найменування банку) (надалі іменується "Продавець"), що діє на підставі ліцензії НБУ на торгівлю іноземною валютою ___, в особі ___ ___, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з однієї

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:20
Автор: Іван

Договір міни квартири на товар

(найменування нотаріальної контори, №, дата видачі ліцензії) Договір підписано у моїй присутності, особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено, приналежність квартири, що відчужується і товару перевірена

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:19
Автор: Іван

Договір про дарування речей неповнолітньому

___, який проживає за адресою: ___, паспорт серії ___, номер ___, виданий ___, діючий за свою (-його) неповнолітню (-його) дочка (сина) ___ ___ (прізвище та ініціали дитини, дата народження) проживає (його) за адресою: ___, уклали цей договір про наступне: 1

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:19
Автор: Іван

Договір процентної позики (предметної або грошової)

За цим договором Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Позичальник зобов'язується повернути їх Позикодавцю, а також сплатити проценти в розмірі та порядку, встановлених Договором

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:18
Автор: Іван

Договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:18
Автор: Іван

Договір про надання послуг щодо ремонту та обслуговування авто

У місті Києві, між: ТОВ "___" юридичною особою належним чином створеною, зареєстрованою та діючою згідно чинного законодавства України, від імені якої, на підставі Статуту, діє директор ___, надалі за текстом цього Договору "Замовник", та ДП "___", юридичною особою належним чином створеною

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:17
Автор: Іван

Договір на виконання аудиторських робіт

ГАРАНТІЇ 7.1 Сторони гарантують, що: а) кожна Сторона повноважна укласти цей Договір; б) цей Договір підписаний належно уповноваженими представниками Сторін і встановлює юридично дійсні і безумовні зобов'язання кожної з Сторін, виконання яких може бути витребуване іншою Стороною в примусовому

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:16
Автор: Іван

Договір про надання послуг (бухгалтерський облік)

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню наступних послуг: а) забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві (в установі, організації) Замовника з дотриманням єдиних методологічних основ, установлених

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:15
Автор: Іван

Договір про надання послуг (посередницьких, інформаційних)

Виконавець зобов'язаний: - за письмовим замовленням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше ___ днів з дня отримання замовлення; - забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені із Замовником (або згідно із вимогами, яким вони

Категорія: Договори

2013-03-23 23:37:15
Автор: Іван

Договір комісії на продаж партії товару

Самостійно здійснити необхідну комер ційно-маркетингову роботу, знайти Покупця на товар Комітента, виконати всю переддоговірну роботу й укласти з Покупцем Договір купівлі-про дажу відповідно до вказівок Комітента і на найбільш вигідних для нього умовах

Категорія: Договори

>