Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:35:17
Автор: Іван

Попередній договір купівлі-продажу нежилого приміщення (нотаріально засвідчений)

Ми, СТОРОНИ в цьому правочині, стверджуємо один одному та повідомляємо усім зацікавленим у тому особам, що: - у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними; - розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:16
Автор: Іван

Договір на створення видавничої продукції

У випадку відмови Замовником прийняти продукцію, яка виготовлена згідно з умовами даного Договору, Замовник сплачує Виконавцеві суму фактичних витрат з ви готовлення вищевказаної продукції, а також штраф у розмірі ___% від ціни продукції за даним Договором

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:15
Автор: Іван

Договір доручення на надання агентських послуг

Після припинення дії даного договору Агент зобов'язаний: Припинити в тижневий термін використання в рекламі всі фірмові найменування та знаки для товарів і послуг Провайдера, демонстровані або використовувані Агентом, а також усі слова, які вказують на те, що він є Агентом Провайдера; Припинити

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:14
Автор: Іван

Договір перевезення вантажу

Перевозчик и Отправитель освобождаются от ответственности в случае неподачи транспортных средств либо неиспользования поданных транспортных средств, если это произошло вследствие: непреодолимой силы, а также вследствие иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных

Категорія: Договори

2013-03-23 23:35:14
Автор: Іван

Договір купівлі-продажу частки житлового будинку

Попередньо ознайомлені з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів вимог чинного законодавства України, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, діючи вільно, на власний розсуд, за відсутності будь-якого примусу як

Категорія: Договори

2013-03-23 23:31:20
Автор: Іван

Договір безпроцентної цільової позики

Сторони зобов'язуються при виконанні Даного Договору не зводити співробітництво до дотримання лише тих вимог, що містяться у Даному Договорі, підтримувати ділові контакти і вживати всіх не- обхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх комерційних зв'язків

Категорія: Договори

2013-03-23 23:31:19
Автор: Іван

Договір безпроцентної позики

___, (далі - Позикодавець) в особі ___, що діє на підставі ___, з одного боку, і ___, (далі - Позичальник) в особі ___, що діє на підставі ___, з другого боку, уклали цей договір позики (далі - Договір) про наведене нижче: 1

Категорія: Договори

2013-03-23 23:31:19
Автор: Іван

Договір безоплатного користування (передача громадянином квартири юридичній особі)

Позичальник вправі вимагати дострокового розірвання цього договору: - при виявленні недоліків, які роблять нормальне використання Приміщення неможливим або обтяжливим, про наявність яких він не знав і не міг знати в момент укладення договору; - якщо Приміщення в силу обставин, за які він не

Категорія: Договори

2013-03-23 23:31:18
Автор: Іван

Договір безоплатного відповідального зберігання

СТОРОНИ: Приватне підприємство "___", названий у подальшому Депонент, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора ___, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ "___", названий у подальшому Виконавець, що є платником податку на прибуток на загальних підставах

Категорія: Договори

2013-03-23 23:31:18
Автор: Іван

Договір безвідсоткової цільової позики в іноземній валюті

КРЕДИТОР: ___, в особі ___, що діє на підставі ___, з одного боку, і ПОЗИЧАЛЬНИК:___, в особі ___, що діє на підставі ___, з іншого боку, враховуючи довгострокове і перспективне співробітництво сторін у галузі комерційної зовнішньо економічної діяльності уклали Даний Контракт про наступне: 1

Категорія: Договори

>