Zrazok

Зразки юридичних документів

2013-03-23 23:31:17
Автор: Іван

Договір безвідсоткової цільової позики

___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Кредитор") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ___, з одного боку, та ___ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується "Позичальник") в особі ___ ___, (посада, прізвище, ім'я

Категорія: Договори

2013-03-23 23:31:16
Автор: Іван

Договір аудиту звітності

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН 2.1.Виконавець в ході перевірки та по її результатам зобов`язаний: дотримуватися вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України; уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його

Категорія: Договори

2013-03-23 23:31:16
Автор: Іван

Договір агентства з охочими здійснити обмін нерухомістю

У разі дострокового розірвання цього Договору за ініціативою одного або кількох "ЗАМОВНИКІВ" "ВИКОНАВЕЦЬ" виставляє "ЗАМОВНИКАМ", з ініціативи яких розірваний цей Договір, рахунок на фактичну суму витрат, понесених "ВИКОНАВЦЕМ" з підбору варіантів для всіх "ЗАМОВНИКІВ", підписали цей Договір, з

Категорія: Договори

2013-03-23 23:31:15
Автор: Іван

Довгостроковий договір на перевезення туристів (екскурсантів)

Зміни в Замовленні на перевезення туристів подаються Замовником у письмовій формі безпосередньо або передаються факсом за підписом уповноважених осіб; складає до початку перевезення список групи у трьох примірниках (для Перевізника, Замовника і керівника групи) ; ознайомлює туристів з умовами

Категорія: Договори

2013-03-23 23:30:36
Автор: Іван

Видавничий договір на створення літературного твору

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними

Категорія: Договори

2013-03-23 23:27:35
Автор: Іван

Авторський договір (на створення і підготовку мультимедіа-продукту)

ФОРС-МАЖОР 4.1 Обставини форс-мажорного характеру (непередбачені обставини непереборної сили), за які сторони не є відповідальними (стихійні лиха, страйки, війни, прийняття державними органами законів та підзаконних актів, що перешкоджають виконанню договору та інше), звільняють сторону, не виконала

Категорія: Договори

2013-03-23 22:37:23
Автор: Іван

Договір дарування грошей

Ми, ДАРУВАЛЬНИК та ОБДАРОВУВАНА, стверджуємо, що - у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними; - розуміємо природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором; - при укладенні договору відсутній будь-який обман чи

Категорія: Договори

2013-03-21 14:01:49
Автор: Іван

Шлюбний договір укладений у шлюбі (договір про поділ майна подружжя)

Майно, яке нажите нами під час шлюбу є спільною сумісною власністю за винятком майна, що підлягає державній реєстрації, яке є особистою приватною власністю того із подружжя, на чиє ім'я воно зареєстровано

Категорія: Договори

2013-02-26 17:49:29
Автор: Іван

Договір про представництво фірми

Якщо між Представником і клієнтами на Території представництва листування ведеться безпосередньо, то Представник зобов'язаний пересилати копії Фірмі і стежити, щоб у цьому листуванні було однозначно вказано на представництво Фірми, а саме

Категорія: Договори

2013-02-10 21:38:07
Автор: Іван

Договір про надання послуг

Виконавець зобов'язаний: - за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше днів з дня отримання завдання; - забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником в Додатку № до цього Договору

Категорія: Договори

>