Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір безпроцентної цільової позики

м.__________________                                                                                __________________р.

КРЕДИТОР:_________________________________________________________,

(повна фірмова назва підприємства)

в особі директора_________________________________________________,

(п.і.б.)

що діє на підставі _____________________, з одного боку, і

ПОЗИЧАЛЬНИК: ____________________________________________________,

(повна фірмова назва підприємства)

в особі __________________________________________________________,

(назва посади, п.і.б)

що діє на підставі_______________________,з іншого боку,

уклали Дану Угоду про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. КРЕДИТОР зобов'язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ безпроцентну

цільову позику, а останній зобов'язується використати її за цільо-

вим призначенням і повернути позику у визначений Даним Договором

строк.

1.2. У зв'язку з тим, що між Сторонами за Даним Договором нала-

годжуються тісні взаємовигідні ділові відносини, позика ПОЗИЧАЛЬ-

НИКУ надається на безпроцентній (безвідплатній) основі.

2. МЕТА НАДАННЯ ПОЗИКИ

2.1. Мета надання позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ:____________________________

________________________________________________________________

2.2. ПОЗИЧАЛЬНИК у строк _________ з моменту надання позики зо-

бов'язаний надати КРЕДИТОРУ документи,що засвідчуютьцільовий ха-

рактер використання позики.

3. РОЗМІР ПОЗИКИ

Сума позики становить за Даним Договором ___________ грн.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

4.1. КРЕДИТОР зобов'язаний надати позику протягом ____________ з

моменту підписання Цаного Договору.

4.2. Позика надається у безготівковому порядку платіжним доручен-

ням шляхом переказу необхідних коштів на розрахунковий рахунок ПО-

ЗИЧАЛЬНИКА.

4.3. КРЕДИТОР протягом _________ після переказу суми позики ПОЗИ-

ЧАЛЬНИКУ зобов'язаний повідомити останнього про переказ коштів

шляхом _________________________________________.

(телеграфом, факсом тощо)

5. СТРОК ПОЗИКИ

5.1. Строк надання позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ становить з моменту________

___________________________________________________________________

(надходження грошей на р/р ПОЗИЧАЛЬНИКА, переказ грошей КРЕДИТОРОМ)

5.2. Строк, вказаний у п.5.1 Даного Договору, може бути продовже-

ний за згодою Сторін.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

6.1. По закінченні строку, вказаного в п.5.1 Даного Договору, ПО-

ЗИЧАЛЬНИК зобов'язугться протягом ___________ повернути суму пози-

ки.

6.2. Позика повертається у безготівковому порядку платіжним дору-

ченням шляхом переказу необхідних коштів на розрахунковий рахунок

КРЕДИТОРА.

6.3. ПОЗИЧАЛЬНИК протягом _____________ після переказу суми пози-

ки КРЕДИТОРУ зобов'язаний повідомити останнього про переказ коштів

шляхом ___________________________________.

(телеграфом, факсом тошо)

6.4. КРЕДИТОР протягом ________ після надходження суми позики на

свій розрахунковий рахунок зобов'язаний повідомити ПОЗИЧАЛЬНИКА

про це ___________________________.

(телеграфом, факсом тощо)

7. СТРОК ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторона-

ми і є дійсним до моменту його остаточного виконання, проте, у

будь-якому випадку до <____> __________________р.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За порушення умов Даного Договору винна Сторона відшкодовує

завдані збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передба-

ченому чинним законодавством.

8.2. ПОЗИЧАЛЬНИК несе наступну відповідальність за Даним Догово-

ром:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8.3. КРЕДИТОР несе наступну відповідальність за Даним Договором:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

___________________________________________________________________

(можуть передбачатися умови про заставу, страхування

___________________________________________________________________

або поруку з боку, в основному, ПОЗИЧАЛЬНИКА)

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Всі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди,

розв'язуються у відповідності до чинного законодавства України в

Господарському суді.

10.2. Сторони постановляють, що всі можливі претензії за Даним

Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом _________

днів з моменту одержання претензії.

11. ЗМІНИ УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

11.1. Умови Даного Договору мають однакову зобов'язувальну силу

для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим

складанням письмового документу.

11.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним

Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

12. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками Сторін за Даним Договором є:

ПОЗИЧАЛЬНИК: ______________________ телефон _____________________.

КРЕДИТОР: _________________________ телефон _____________________.

13. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по

одному для кожної із сторін.

14.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керу-

ються чинним цивільним законодавством.

14.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори

за ним, листування, попередні угоди і протоколи про наміри з пи-

тань, так чи інакше пов'язаних з Даним Договором, втрачають юри-

дичну силу.

14.4. Сторони зобов'язуються при виконанні Даного Договору не

зводити співробітництво до дотримання лише тих вимог, що містяться

у Даному Договорі, підтримувати ділові контакти і вживати всіх не-

обхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх

комерційних зв'язків.

15. Юридичні адреси і банківські реквізити сторін

15.1. КРЕДИТОР:

Місцезнаходження офісу: _________________________________________.

Поштова адреса та індекс: _______________________________________.

Телефон ___________, телетайп ___________, факс _________________.

Розрахунковий рахунок №____________ в ____________________________

(назва банківської установи)

МФО ___________________, КОД _____________________

Кореспондентський рахунок банку КРЕДИТОРА: ______________________

15.2. ПОЗИЧАЛЬНИК:

Місцезнаходження офісу: _________________________________________.

Поштова адреса та індекс: _______________________________________.

Телефон ___________, телетайп ______________, факс_______________.

Розрахунковий рахунок №_____________ в ___________________________

(назва банківської установи)

МФО ___________________, КОД _____________________________________

Кореспондентський рахунок банку ПОЗИЧАЛЬНИКА: ___________________.

15.3. Сторони зобов'язуються негайно письмово повідомляти одна

одну у випадку зміни зідомостей, вказаних у п. 15 Даного Договору.

КРЕДИТОР ПОЗИЧАЛЬНИК

__________________ (..........) __________________ (..........)

М.П. М.П.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*