Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір будівельного підряду

м.__________________                                                                                __________________р.

_______________________, (надалі іменується "Підрядник") в особі ____________________________,

що діє на підставі ___________________, з однієї сторони та

_______________________, (надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________,

що діє на підставі ___________________, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір будівельного підряду (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов'язується провести капітальний ремонт (надалі іменується "ремонт") ______________________________ (надалі іменується "об'єкт") в строк і в порядку, визначених додатком № _____ до цього Договору, відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник зобов'язується надати Підрядникові фронт робіт в строк _____________, передати Підрядникові затверджену проектно-кошторисну документацію (надалі іменується "проектно-кошторисна документація") в строк ______________ шляхом _____________, прийняти закінчені ремонтні роботи в строк і в порядку, визначених додатком № __ до цього Договору, та оплатити їх.

2. Додаткова інформація щодо обсягу, виду та етапів робіт щодо проведення ремонту за цим Договором міститься у додатку № _____ до цього Договору.

3. Склад та зміст проектно-кошторисної документації: _____________________________________.

4. Підрядник зобов'язується здійснювати матеріально-технічне забезпечення виконання робіт щодо проведення ремонту у порядку, визначеному у додатку № ___ до цього Договору, та несе ризик неможливості використання наданого ним матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування.

5. Підрядник зобов'язується забезпечити неухильне дотримання усіх вимог чинного законодавства України, які стосуються виконання робіт щодо проведення ремонту, зокрема відповідних будівельних норм та інших нормативно-технічних документів.

6. У разі виявлення в ході проведення ремонту не врахованих проектною документацією робіт і необхідності у зв'язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису, Підрядник зобов'язується повідомити про це Замовника шляхом ______________ у _______________ строк.

7. Підрядник зобов'язується не перешкоджати реалізації Замовником його права здійснювати у порядку та на умовах, визначених додатком № ____ до цього Договору, контроль і технічний нагляд за відповідністю проектно-кошторисній документації обсягу, ціни і якості здійснюваного за цим Договором ремонту.

8. Замовник зобов'язується сплатити Підрядникові ціну робіт (ремонту) у порядку та на умовах, визначених додатком № _____ до цього Договору. Ціна робіт (ремонту) за цим Договором включає в себе компенсацію витрат Підрядника та належну йому винагороду. Ціна робіт (ремонту) визначається у твердому кошторисі, що є складовою частиною проектно-кошторисної документації.

9. Замовник зобов'язується сприяти Підрядникові у забезпеченні виконання робіт щодо проведення ремонту водопостачанням, електроенергією шляхом _______________ у відповідності до ______________________.

10. Недоліки, виявлені при прийнятті робіт щодо проведення ремонту, Підрядник зобов'язаний усунути за свій рахунок у наступний строк ________________. У разі порушення визначеного вище строку усунення недоліків Підрядник несе наступну відповідальність _________________________.

11. Погоджені Сторонами умови щодо гарантійних строків за цим Договором містяться у додатку № ____ до цього Договору. Протягом гарантійного строку Підрядник гарантує відповідність об'єкта визначеним у проектно-кошторисній документації показникам і можливість експлуатації об'єкта відповідно до його цільового призначення, яким є ________________________.

12. Підрядник відповідає за дефекти (недоліки) об'єкта, виявлені в межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

12.1. природного зносу об'єкта або його частин;

12.2. неправильної експлуатації об'єкта Замовником або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, які були розроблені Замовником або залученими ним особами;

12.3. неналежного ремонту об'єкта, якщо такий ремонт був здійснений Замовником або залученими ним особами.

12.4. разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків Замовник повинен повідомити про них Підрядникові протягом _______________ шляхом ____________;

13. Погоджені Сторонами умови щодо фінансових гарантій за цим Договором містяться у додатку № ____ до цього Договору.

14. За цим Договором встановлюються наступні штрафні санкції:

14.1. _______________________________________________________________________________;

14.2. _______________________________________________________________________________;

14.3. Суми штрафних санкцій, сплачених Підрядником за порушення строків виконання окремих етапів робіт щодо проведення ремонту за цим Договором, повертаються Підрядникові у разі закінчення ремонту за цим Договором вчасно, тобто до визначеного цим Договором строку закінчення ремонту.

15. За порушення цього Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні збитки, в тому числі упущену вигоду, в сумі не покритій штрафними санкціями.

16. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

16.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 16.5. цього Договору як підстава звільнення від відповідальності за порушення Договору.

16.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

16.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини (умислу чи необережності) Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

16.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

16.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _____________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

17. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

18. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 16.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ____________________.

19. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

20. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

21. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та (або) їх наслідків, за яких є неможливим виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 19 цього Договору.

22. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом _________, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

23. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 21 та 22 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.

24. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 21 та 22 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої дії щодо зміни умов цього Договору.

25. Страхування об'єкта здійснюється _________________ на умовах ____________ в строк ______________. Сторона, на яку покладається обов'язок щодо страхування, має надати другій Стороні докази укладення нею відповідного договору страхування, включаючи відомості про страховика та страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики шляхом ____________________ в строк ____________________.

26. Особливі умови Договору: __________________________________________________________.

27. Вирішення спорів:

27.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

27.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

28. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

29. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 28 цього Договору та закінчується ____________________________________.

30. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

31. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

32. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

33. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

34. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

35. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

36. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

37. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

38. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

39. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

40. На момент укладення цього Договору Підрядник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>