Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір добровільного страхування

м. ___________ "___"___________ 200_ року

_______________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Страховик") в особі __________________________________

____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________,

з одного боку,

та

________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Страхувальник") в особі ______________________________

_____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________,

з другого боку,

уклали цей Договір добровільного страхування (надалі іменується "Договір") про таке:

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, Страховик бере на себе зобов'язання виплатити _______________________________________ страхове відшкодування збитків,

(Страхувальнику або іншій уповноваженій ним особі)

які Страхувальник понесе від пошкодження, втрати або знищення застрахованого майна в результаті наступних подій (страхових ризиків) :

- пожежі,

- повені,

- землетрусу,

- викрадення майна,

- _____________________________ (тощо),

а Страхувальник зобов'язується сплачувати Страховику страхові платежі в розмірах і в строки, визначені цим Договором.

1.2. Перелік застрахованого майна Страхувальника, страхова сума, розмір та строки внесення страхових платежів і розмір страхового відшкодування, а також інші умови докладно визначені в Додатку № 1, який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Невід'ємною частиною цього Договору є правила страхування (Додаток № 2 до Договору), які застосовуються в договірних відносинах між Сторонами, що виникають за цим Договором.

2. Умови Договору

2.1. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з умовами цього Договору та правилами страхування на підставі заяви Страхувальника і страхового акта. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою.

2.2. У разі ліквідації Страхувальника його права та обов'язки за цим Договором переходять до ______________________________________________.

2.3. У разі реорганізації Страхувальника його права й обов’язки за цим Договором, переходять до правонаступника Страхувальника.

2.4. Після набуття чинності цим Договором Страхувальнику видається страхове свідоцтво (сер тифікат, поліс).

2.5. _________________________________________________________.

(інші умови)

3. Обов'язки й права Страхувальника

3.1. Страхувальник зобов'язаний:

- своєчасно вносити страхові платежі в передбачених цим Договором розмірах;

- при укладенні цього Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які зміни страхового ризику;

- повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо об'єкта страхування за цим Договором;

- вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих настанням страхового випадку;

- повідомити Страховика про настання страхового випадку у строк, передбачений правилами страхування;

- інші обов'язки.

3.2. Страхувальник має право:

- при настанні страхового випадку отримати від Страховика суму страхового відшкодування (або заявити Страховику про відмову від своїх прав на майно, з яким пов'язаний страховий інтерес і одер жати повну суму страхового відшкодування).

4. Обов'язки й права Страховика

4.1. Страховик зобов'язаний:

- ознайомити Страхувальника з умовами і правилами страхування та докладно роз'яснити їх зміст;

- негайно, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформ лення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування Страхувальникові, в установлений договором строк;

- за заявою Страхувальника, у разі прийняття останнім заходів, які зменшили страховий ризик, або в разі збільшення вартості майна, переукласти з ним цей Договір на нових умовах;

- зберігати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, крім випадків, прямо перед бачених чинним в Україні законодавством;

- ______________________________________________________.

4.2. Страховик має право відмовити у виплаті страхової суми (страхового відшкодування) з таких підстав:

- навмисних дій Страхувальника або осіб, на користь яких укладено цей Договір, якщо ці дії спрямовані на настання страхового випадку, крім дій, пов'язаних із виконанням ними громадського обов'язку або захисту майна, життя, честі, гідності;

- вчинення Страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

- подання Страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування;

- одержання Страхувальником відповідного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної в їх заподіянні;

- несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадкубез поважних на те причин або у створенні Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

- умисного невжиття можливих заходів щодо запобігання або зменшення збитків, завданих при настанні страхового випадку;

 1. ___________________________________________________________.

5. Розмір страхового платежу і строк його внесення

5.1. Страхувальник вносить страхові платежі в сумі ____ грн. шляхом перерахування на поточний рахунок страхувальника один раз на ______________ не пізніше _________.

(місяць, квартал) (числа)

6. Відповідальність Сторін

 1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
 2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
 3. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шля хом сплати Страхувальникові пені (розмір пені визначається умовами страхування або за погодженням Сторін з додержанням вимог Закону України від 22 листопада 1996 р. "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"), а також відшкодовує збитки, завдані Страхувальникові при настанні страхового випадку у зв'язку з діями щодо їх запобігання або зменшення їх розміру.
 4. Страховик за своїм вибором може замість дострокового розірвання договору у випадку несп лати страхувальником чергових платежів застосувати стягнення пені на умовах, передбачених п. 6.3 цього Договору.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8. Строк дії Договору

 1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до ______________________________________________________.
 2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
 3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
 4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
 5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
 6. Крім загальних підстав, передбачених чинним законодавством, зобов'язання по цьому Договору припиняються також і у разі несплати страхувальником чергових ___ платежів у встановлені цим Договором строки.
 7. Дія цього Договору може бути припинена за згодою Сторін. Про намір дострокового припинення Договору одна Сторона повинна попередити іншу не пізніше як за ___ днів.
 8. У разі дострокового припинення цього Договору на вимогу Страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення строку дії цього Договору, з вирахуванням витрат, які він поніс. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням умов Договору Страховиком, останній повертає Страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.
 9. При достроковому припиненні дії цього Договору на вимогу Страховика Страхувальникові повертаються повністю оплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхуваль ником умов цього Договору, Страховик повертає Страхувальникові страхові платежі за час дії Договору з вирахуванням витрат, які він поніс.
 10. Крім загальних передбачених чинним законодавством підстав недійсності договорів, цей Договір страхування визнається недійсним, якщо:
 1. він укладений після настання страхового випадку;
 2. об'єктом страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набули законної сили.
 1. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
Місцезнаходження та реквізити Сторін
Страховик

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________Підписи

За Страховика

Керівник ________________/____________/

м. п.

Страхувальник

___________________________________

___________________________________

___________________________________

______________________________________________________________________сторін

За Страхувальника

Керівник ________________/____________/

м. п.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>