Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір доручення на проведення аналізу ринку та придбання товару (цементу

м.__________________                                                                                __________________р.

ПідприємствоТовариство з обмеженою відповідальністю "_________________", далі -"Довіритель", в особі керівника __________________________, діючого на підставі Статуту, з одного боку, і

ПідприємствоПриватне підприємство "__________________", далі –"Повірений", в особі керівника ______________________________, діючого на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Повірений зобов'язується за винагороду від імені і за рахунок довірителя виконати наступні дії: провести аналіз ринку та за рахунок "Довірителя" придбати певну кількість цементу, а саме 170 (сто сімдесят) тн. за певну ціну, а саме _________ грн/тону, що буде обумовлюватись рахунками-фактури та відповідними відправними документами.

1.2. Права і обов'язки за товаром набуває безпосередньо "Довіритель".

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Повірений повинен виконати дане йому доручення згідно з вказівками "Довірителя". Порушення цих вказівок може мати місце, якщо за обставинами справи це є необхідним в інтересах довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або ж не одержав своєчасної відповіді на свій запит. У цьому разі повірений повинен сповістити довірителя про допущені порушення, як це тільки стане можливим.

2.2. Повіреному, що діє як комерційний представник, довірителем може бути надане право відсту пати в інтересах довірителя від його вказівок без попереднього запиту про це. Комерційний представник повинен у розумний строк сповістити довірителя про допущені відступи (якщо інше не передбачено договором).

2.3. Повірений повинен виконати дане йому доручення особисто. Він має право передати виконання доручення іншій особі, тільки якщо буде примушений до цього обставинами, з метою охорони інтересів довірителя. Повірений, що передовірив виконання іншій особі, повинен негайно сповістити про це довіри теля. У цьому разі повірений несе відповідальність тільки за вибір замісника.

2.4. Довіритель має право у будь-який час відхилити замісника, обраного повіреним.

2.5. Якщо замісник повіреного був пойменований у договорі, повірений не несе відповідальності ні за його вибір, ні за ведення ним справ.

2.6. Якщо ведення справ замісником повіреного у договорі не передбачено або ж передбачене, але замісник у ньому не пойменований, повірений несе відповідальність за вибір замісника.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

3.1. Повірений зобов'язаний:

- повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення;

- після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк чинності якої не сплив, і надати звіт із залученням виправду вальних документів (якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення) ;

- негайно передати довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

4.1. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором.

4.2. Довіритель також зобов'язаний:

- забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;

- відшкодувати повіреному зазнані витрати;

- негайно прийняти від повіреного усе виконане ним згідно з договором;

- виплатити винагороду повіреному.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір вступає в дію ______________ року і є чинним до _____________ року.

5.2. Довіритель має право скасувати доручення, а повірений - відмовитися від нього у будь-який час.

5.3. Сторона, що відмовляється від договору з повіреним (який діє як підприємець), має сповістити інші сторону про припинення договору за один місяць (може бути передбачено більш триваліший строк). У разі реорганізації юридичної особи, яка виступає комерційним представником, довіритель має право скасувати доручення без попереднього повідомлення.

5.4. Договір доручення припиняється за умови:

- скасування доручення довірителем;

- смерті довірителя або повіреного (коли вони є фізичними особами) ;

- визнання будь-кого з них недієздатним, обмеженим у дієздатності або безвісти відсутнім (для фізичних осіб) ;

- ліквідації або визнання банкрутом (для юридичних осіб).

6. РОЗМІР ПЛАТИ І ПОРЯДОК ЇЇ ВНЕСЕННЯ

6.1. Довіритель на виконання повіреним на його користь, передбачених цим договором дій, сплачує на розрахунковий рахунок Повіреного одноразово суму у розмірі ________ (________________) грн. не пізніше ____________року.

6.2. Довіритель за виконання повіреним на його користь передбачених цим договором дій сплачує йому винагороду в сумі ________ (________________) грн. шляхом (перерахування на розрахунковий рахунок, готівкою тощо) не пізніше _____________року.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Якщо договір доручення припинений до того, як доручення було повністю виконане повіреним, довіритель відшкодовує повіреному зазнані витрати та винагороду пропорційно виконаній роботі. Це правило не застосовується до виконання повіреним доручення після того, як він довідався або повинен був довідатись про припинення доручення.

7.2. Скасування довірителем доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням договору (крім випадків, що передбачають дії повіреного як комерційного представника).

7.3. Відмова від виконання доручення довірителя не є підставою для відшкодування збитків, завда них довірителеві припиненням договору, крім випадків відмови повіреного в умовах, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси (а також у випадку, коли повірений діє як комерційний представник).

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Спори між сторонами цього договору, якщо вони не дійшли згоди, вирішуються у судовому порядку. Цей договір складено в двох примірниках: по одному для кожної сторони. Кожен примірник має однакову юридичну силу.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*