Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір доручення на здійснення реєстрації приватного підприємства

Сторони:

1."Повірений", ____________________________, в особі _____________________________, що діє на підставі ______________________ (Статуту), з однієї сторони, і

2. "Довіритель", ____________________________, в особі ____________________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом названі у подальшому "Сторони", уклали цей Договір про подане нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.За цим Договором Повірений зобов’язується від імені і за рахунок Довірителя виконати юридичні дії необхідні для здійснення реєстрації приватного підприємства „_________", одержання дозволу на виготовлення та отримання круглої печатки, постановки на облік у належних фондах та податковій інспекції.

1.2.За здійснення дій, вказаних в пункті 1 Договору, Довіритель зобов'язаний сплатити Повіреному винагороду, розмір якої є договірним, та погоджується сторонами додатково відповідно до рахунку-фактури.

2.ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

2.1. Повірений бере на себе зобов'язання:

а) виконати доручення у відповідності з вимогами Довірителя; на умовах, найбільш вигідних для Довірителя;

б) повідомляти Довірителю, за його письмовою вимогою, усі відомості про хід виконання доручення;

в) залучати, при необхідності, вповноважених представників Довірителя до виконання доручення;

г) негайно передати Довірителю все отримане в зв'язку з виконанням доручення.

2.2.У зв’язку з виконанням доручення, згідно з п.1.1. даного договору, Повірений має право:

а) представляти інтереси Довірителя та виступати від його імені усіх компетентних установах, організаціях та підприємствах всіх форм власності, в тому числі в ___________________ та інше ;

б) підписувати належні документи від імені Довірителя, якщо це необхідно для реалізації предмету договору.

в) одержувати та подавати заяви, скарги, подання,запити від свого імені або від імені Довірителя, стосовно питань, що вказані в п.1.1. даного договору

3.ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

3.1. Довіритель приймає на себе зобов'язання:

а) в разі необхідності видати довіреність на здійснення юридичних дій, забезпечити Повіреного іншими засобами, необхідними для виконання доручення з урахуванням обставин та відповідно до чинного законодавства;

б) відшкодовувати Повіреному необхідні для виконання доручення витрати, а у разі необхідності давати грошові кошти авансом для подальшої сплати будь-яких платежів, що виникають в зв’язку з виконанням даного договору.

в) сплатити Повіреному належну йому відповідно до п. 1.2 цього Договору винагороду;

г) забезпечити при необхідності участь своїх вповноважених представників у виконанні доручення;

д) негайно прийняти від Повіреного все виконане останнім відповідно до цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Довіритель і Повірений несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом терміну виконання Повіреним своїх зобов'язань і врегулювання усіх розрахунків між Довірителем і Повіреним.

5.2. У випадку виникнення суперечок з питань, передбачених Договором або в зв'язку з ним, Сторони вживатимуть усіх заходів до їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення вказаних суперечок шляхом переговорів, вони будуть вирішуватись в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.3. В усьому іншому, що не передбачене цим Договором, будуть застосовуватись норм чинного законодавства.

5.4. Цей Договір складений в 2 /двох/ примірниках.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*