Zrazok

Зразки юридичних документів

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

м. __________________                                                                                   _________________р.

СТОРОНИ:

Фактор _________________________________,  в особі _____________________________, діючого на підставі _____________________, з одного боку, і

Клієнт __________________________________,  в особі _____________________________, діючого на підставі _____________________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступному:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Клієнт відступає Факторові своє право грошової вимоги згідно з Договором № _________ від ______________ р., між _________________________ (далі - Боржником) і Клієнтом, далі по тексту іменований - Основний Договір, а Фактор оплачує поступку права вимоги на умовах цього Договору.

1.2. Із цього Договору треба, що Фактор займає місце Клієнта (як Кредитора) у зобов'язаннях, які виникли за Основним Договором відносно всіх прав Клієнта, у тому числі права одержання від Боржника сум основного боргу, відсотків, неустойок (штрафи, пені) у повному обсязі.

1.3. Право грошової вимоги вважається переданим Факторові в момент підписання Договору.

2. ОПЛАТА Й ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. За передане право вимоги до Боржника за Основним договором Фактор виплачує Клієнтові _____ гривень.

2.2. Фактор зобов'язується протягом __________ банківських днів після підписання цього Договору перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок Клієнта грошову суму, певну в п. 2.1 даного Договору.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. Обов'язки Клієнта:

3.1.1. Відступити Факторові право грошової вимоги згідно з умовами цього Договору.

3.1.2. Не пізніше п'яти робочих днів після набрання чинності даного Договору сповістити Боржника про висновок цього Договору й повідомити, що платіж Факторові є належним.

3.1.3. Передати Факторові всі необхідні документи, які свідчать про його право грошової вимоги до Боржника.

3.1.4. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, право якого відступається згідно із цим Договором.

3.2. Обов'язки Фактора:

3.2.1. Оплатити суму відзначену в п. 2.1. цього Договору.

3.2.2. Фактор не має права на поступку права грошової вимоги третім особам.

3.3. Права Клієнта:

3.3.1. Має право на належне виконання Фактором всіх зобов'язань по цьому Договору.

3.3.2. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошового зобов'язання, право вимоги якого відступається згідно із цим Договором.

3.4. Права Фактора:

3.4.1. Має право на належне виконання Клієнтом всіх зобов'язань по цьому Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність певну цим Договором і чинним законодавством.

Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, певних змістом зобов'язання.

4.2. Сторони не відповідають за порушення своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо воно відбулося не з їхньої вини. Сторона вважається не винної, якщо вона доведе, що прийняла всі залежні від її міри для належного виконання зобов'язання.

4.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань винна Сторона несе відповідальність у вигляді пені в розмірі _______ % від суми несплаченого платежу за щодня прострочення.

4.4. За затримку в передачі документів, згідно з п. 3.1.3 ці Договори Клієнт виплачує штраф у розмірі _____ гривень.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами й діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором ______________ р.

6. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ІНШИХ ПОЛОЖЕНЬ.

6.1. Умови даного Договору можуть бути змінені по взаємній згоді Сторін з обов'язковим складанням письмового документа.

6.2. Усе суперечки, пов'язані із цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо суперечка не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку певному відповідним чинним законодавством України.

6.3. Фактор має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах /платника єдиного податку по ставці 6% (10%).

6.4. Даний Договір укладений у двох оригінальних екземплярах, по одному для кожної зі сторін.

6.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6.6. Після підписання даного Договору всі попередні переговори по ньому, переписки, угоди й протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну чинність.

6.7. Зміни й доповнення, додаткові угоди й додатки до цьому Договору є його невід'ємною частиною й мають юридичну чинність у випадку, якщо вони викладені в писемній формі й підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*