Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір купівлі-продажу оптової партії товарів

м. ____________

"____" _____________ р.

ПРОДАВЕЦЬ:____________________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ПОКУПЕЦЬ:_____________________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується поставити та передати у власність (повне господарське відання) ПОКУПЦЯ товар, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти товар та оплатити його на умовах Даного Договору.

1.2. Найменування товару:_______________________________________________________.

1.3. Виготовлювач товару: _______________________________________________________.

1.4. Місцезнаходження товару: ___________________________________________________.

1.5. Документи на товар, які ПРОДАВЕЦЬ повинен передати ПОКУПЦЮ: __________________

________________________________________________________________________________.

2. КІЛЬКІСТЬ

2.1. Одиниця виміру кількості товару: ______________________________________________.

2.2. Загальна кількість товару: ____________________________________________________.

3. АСОРТИМЕНТ

3.1. Груповий асортимент товару, що постачається:

1. _____________________________________ у кількості ____________________________.

2. _____________________________________ у кількості ____________________________.

3.2. Розгорнутий асортимент товару, що постачається, визначається у Додатку №1 до Даного Договору.

4. ЯКІСТЬ

4.1. Якість товару, що постачається ПРОДАВЦЕМ, повинна відповідати ___________ ________________________________________________________________________________.

(ГОСТу, ТУ, сертифікату виготовлювача, зразку та ін.)

4.2. Підтвердженням якості з боку ПРОДАВЦЯ є ____________________________________ ________________________________________________________________________________.

(найменування документу, що підтверджує якість товару)

4.3. Гарантійний термін експлуатації (придатності, зберігання) : з моменту __________________ ________________________________________________________________________________.

(виготовлення, отримання товару ПОКУПЦЕМ, експлуатації)

4.4. Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного терміну ___________ з моменту виявлення дефектів.

5. КОМПЛЕКТНІСТЬ

5.1. Комплектність товару, що постачається ПРОДАВЦЕМ, визначається за ________________ ________________________________________________________________________________.

(ГОСТ, ТУ, інші нормативні документи)

5.2. Додаткові до комплекту вироби ___________________________________________ ________________________________________________________________________________.

5.3. З комплекту товару виключаються наступні вироби, що не потрібні ПОКУПЦЮ: ________________________________________________________________________________.

6. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

6.1. Товар повинен бути повністю поставлений ПОКУПЦЮ протягом _____________________

з моменту _______________________________________________________________________.

(оплати, укладення договору, інше)

6.2. ПРОДАВЕЦЬ має право на дострокову поставку товару з обов’язковим повідомленням ПОКУПЦЯ про це в термін ______________________ з моменту відвантаження товару (може бути передбачена інша підстава).

7. ЦІНА

7.1. Ціна за одиницю товару: _____________________________________________________.

7.2. Загальна ціна за Даним Договором: ____________________________________________.

7.3. За скорочення строків поставки більш як на ____________ днів ПОКУПЕЦЬ здійснює ПРОДАВЦЮ доплату в розмірі _____________________ від суми достроково поставленої кількості товару.

7.4. Ціни за Даним Договором зазначені без урахування ПДВ (з врахуванням ПДВ).

8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Попередня оплата в розмірі ________________% від ціни договору має бути перерахована ПРОДАВЦЮ протягом ___________________ з моменту _________________________________.

8.2. Остаточний термін оплати товару складає _______________ з моменту _______________.

8.3. Порядок оплати: ___________________________________________________________.

(поштовий, телеграфний)

8.4. Вид розрахунків: ___________________________________________________________.

(готівковий, безготівковий, змішаний)

8.5. Форма розрахунків: ________________________________________________________.

(платіжне доручення, чек, вимога-доручення, акредитив)

8.6. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПРОДАВЦЯ про здійснення платежу в термін __________ з моменту _________________________________________________________________ шляхом ________________________________________________________________________________.

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

8.7. Доплата за п.7.3 Даного Договору виплачується в тому ж порядку‚ що й основна сума платежу.

8.8. Порядок розрахунків за вироби, які входять до комплекту та відвантажуються їх виго тов лювачами транзитом за п. 5.2 Даного Договору: __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

9. УМОВИ ПОСТАВКИ

9.1. Поставка здійснюється на умовах: _____________________________________________.

(франко-склад, франко-вагон та ін.)

9.2. Перехід права власності на товар відбувається в момент: ____________________________.

9.3. Перехід ризиків на товар відбувається в момент: __________________________________.

10. ПУНКТ ПОСТАВКИ

Пунктом поставки товару за Даним Договором є: ____________________________________.

11. ТАРА ТА ПАКУВАННЯ

11.1. Товар повинен бути затарений і упакований ПРОДАВЦЕМ таким чином, щоб ви ключити псування та/або знищення його на період поставки до прийняття товару ПОКУПЦЕМ.

11.2. Товар повинен бути затарений наступним чином:________________________________.

11.3. Товар повинен бути спакований наступним чином: ______________________________.

11.4. Вартість тари та пакування входить (не входить) до ціни товару.

11.5. Порядок та строки повернення тари: ___________________________________________.

11.6. Умови розрахунків при поверненні тари: __________________________________ ________________________________________________________________________________.

12. МАРКІРУВАННЯ

12.1. Товар повинен бути промаркірований наступним чином: ____________________ _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

(зазначається текст та/або малюнок маркірування на тарі або робиться посилання на стандарт, ГОСТ)

13. ВІДВАНТАЖЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

13.1. Пункт відвантаження: ______________________________________________________.

13.2. Терміни відвантаження: протягом _____________________ з моменту ______________.

13.3. Вид транспорту: __________________________________________________________.

13.4. Мінімальною нормою відвантаження __________________________________________

транспортом є ____________________________________________________________________.

(вагон, контейнер, інші мінімальні норми)

13.5. Особливості відвантаження: _________________________________________________.

13.6. ПРОДАВЕЦЬ повинен повідомити ПОКУПЦЯ про відвантаження в термін _____________

з моменту __________________ шляхом ______________________________________________.

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

У повідомленні зазначаються: дата відвантаження, номер накладної, номер вагону (назва судна, № автомашини, № рейсу) номер і дата договору, найменування та кількість товару.

14. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

14.1. Передача (приймання-здача) товару здійснюється в пункті поставки.

14.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.

14.3. Отримавши товар, ПОКУПЕЦЬ повинен телеграфом з повідомленням підтвердити отримання товару протягом _______________________ з моменту _________________________.

15. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

15.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до "____" ___________________ р.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

16.1. За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі неотриманий прибуток у порядку, передбаченому чинним законодавством.

16.2. ПОКУПЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність:

за _______________________________ штрафна неустойка в розмірі ______________% від суми _________________________________ (договору, боргу).

16.3. ПРОДАВЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність:

за _______________________________ штрафна неустойка в розмірі ______________% від суми _________________________ (договору, боргу).

16.4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань у період дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі ___________________.

16.5. За порушення інших умов Даного Договору винна сторона несе наступну відповідаль ність: ___________________________________________________________________________.

17. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

______________________________________________________________________________

(можуть бути умови про заставу, страхування чи поручництво

______________________________________________________________________________

з боку як ПРОДАВЦЯ, так і ПОКУПЦЯ)

18. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

18.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відпо від ності до законодавства України в Арбітражному суді (третейському суді із зазначенням якогось конкретного третейського суду або зазначити порядок формування цього третейського суду).

18.2. Сторони визначають, що всі можливі претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом _________________________ днів з моменту отримання претензії.

19. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

19.1. Умови Даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

19.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

20. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:

ПРОДАВЕЦЬ: ___________________________________ телефон _________________.

ПОКУПЕЦЬ: ____________________________________ телефон _________________.

21. ОСОБЛИВІ УМОВИ

______________________________________________________________________________

(можуть бути зазначені додаткові умови співробітництва сторін – обов’язки ПРОДАВЦЯ щодо налагодження та монтажу товару,

______________________________________________________________________________.

обов’язки ПОКУПЦЯ інформувати ПРОДАВЦЯ про експлуатацію та використання товару та ін.)

22. ІНШІ УМОВИ

22.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

22.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством (або зазначається конкретний нормативний документ).

22.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

22.4. Сторони зобов’язуються при виконанні Даного Договору не обмежувати співпрацю лише дотриманням вимог, що містяться в Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вжи вати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

23. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН НА МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

23.1. ПОКУПЕЦЬ:

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон ___________, телетайп __________________, факс _____________________.

Розрахунковий рахунок №_____________ у ___________________________________,

(найменування банку)

МФО ___________________, КОД ________________________.

Кореспондентський рахунок банку ПОКУПЦЯ: _________________________________.

Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:

1. Для вагонних відправлень: ________________________________________________.

2. Для контейнерів: ________________________________________________________.

3. Для відправлення водяним транспортом: ____________________________________.

4. Для відправлення повітряним транспортом: _________________________________.

23.2. ПРОДАВЕЦЬ:

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон ___________, телетайп __________________, факс _____________________.

Розрахунковий рахунок №_____________ у ___________________________________,

(найменування банку)

МФО ___________________, КОД ________________________.

Кореспондентський рахунок банку ПРОДАВЦЯ: ________________________________.

Кореспондентський рахунок банку: ___________________________________________.

Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:

1. Для вагонних відправлень: ________________________________________________.

2. Для контейнерів: ________________________________________________________.

3. Для відправлення водним транспортом: _____________________________________.

4. Для відправлення повітряним транспортом: _________________________________.

24. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

1. Додаток № 1 на ____________ стор.

Додаток до Даного Договору складає його невід’ємну частину.

ПОКУПЕЦЬ

_________________

.............................

М.П.

ПРОДАВЕЦЬ

__________________

.............................

М.П.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*