Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір купівлі-продажу продукції

м.__________________                                                                                __________________р.

Підприємство __________________________________, у подальшому іменується "Продавець", в особі _________________________________, що діє на підставі _____________________________________,

з однієї сторони, і

_____________________________________________, у подальшому іменується "Покупець", в особі _________________________________, що діє на підставі ____________________________________, з другої сторони, (при їх наступному згадуванні разом іменуються "Сторони") уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець продає, а Покупець купує наступну продукцію: _________________________________

в кількості ________________________________.

1.2. Якість і комплектність продукції, що передається, повинні відповідати: _____________________.

1.3. Гарантійний строк складає ___________________________________________________________.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Строк передачі продукції: _________________________________________________________.

2.2. Місцезнаходження продукції: ______________________________________________________.

2.3. Відвантаження продукції виробника: _____________________________________ (вказати спосіб відвантаження або вироблення продукції Покупцем)

2.4. Продукція передається в тарі і упаковці, що відповідає: ___________________________________

(стандарт, ДСТ, інша технічна документація)

2.5. Додаткові умови: __________________________________________________________________.

3. ЦІНА, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна за одиницю продукції становить: _________________________________________________.

Вартість всієї кількості продукції складає: _________________________________________________.

3.2. Розрахунки проводяться шляхом: _____________________________________________________.

3.3. Строк оплати продукції: _____________________________________________________________.

3.4. Покупець надає Продавцю наступні документи, що підтверджують його платоспроможність:

______________________________________________________________________________________.

3.5. Продавець представляє Покупцю наступні документи, що підтверджують наявність продукції і відсутність прав на цю продукцію в інших осіб: ____________________________________________.

4. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За прострочення передачі продукції, передачу меншої кількості, ніж передбачено Договором, або прострочення вироблення продукції винна сторона виплачує потерпілій стороні неустойку в розмірі ______________________________________________________________________________________.

4.2. У разі прострочення оплати продукції Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі _____________________________ % суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

4.3. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов'язання, не звільнює Сторони від виконання зобов'язань в натурі.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Спори, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, Сторони звертаються до суду відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Зміни, доповнення або розірвання Договору здійснюються за письмовою згодою Сторін.

5.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

5.5. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Продавця, а другий - у Покупця.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Юридичні адреси і реквізити сторін

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*