Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

м. __________________________

"___" ___________________ 200__ р.

_________________________________________________________________

(назва органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації)

(надалі іменується "Продавець") в особі _____________________________________

_______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(рішення відповідної ради, його номер і дата)

з одного боку,

та

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я і по батькові)

(надалі іменується "Покупець"),

з другого боку,

уклали цей Договір купівлі-продажу земельної ділянки (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, та відповідно до чинного в Україні земельного законодавства передати у власність Покупця земельну ділянку, що є предметом цього Договору, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, та відповідно до чинного в Україні земельного законодавства прийняти названу земельну ділянку та оплатити її вартість.

1.2. Предметом цього Договору є земельна ділянка, що характеризується наступними ознаками:

- місце розташування земельної ділянки ______________________________;

- площа земельної ділянки _________________________________________;

- цільове призначення земельної ділянки _____________________________;

- склад угідь _ ____________________________________________________;

- правовий режим земельної ділянки _________________________________.

1.3. Юридичний титул права ____________ власності Продавця на земельну ділянку підтверджується наступними документами: __________________________.

1.4. Продавець цим підтверджує,що земельна ділянка, яка є предметом цього Договору, не знаходиться під забороною відчуження і щодо такої земельної ділянки відсутні обмеження щодо її використання за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо).

2. ДоговірНА ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Договірна ціна земельної ділянки, що є предметом цього Договору, визначається із урахуванням вартості такої земельної ділянки, визначеної на підставі її грошової та експертної оцінки, і становить _________________________.

(сума у гривнях)

2.2. Нормативна ціна земельної ділянки складає _______________________.

(сума у гривнях)

2.3. Оплата Покупцем договірної ціни земельної ділянки, як вона визначена у п. 2.1 цього Договору, здійснюється наступним шляхом:_____________________.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Продавець зобов'язується належним чином виконувати свої обов'язки, визначені у цьому Договорі, чітко і неухильно дотримувати умов цього Договору та додержуватися приписів чинного в Україні земельного законодавства.

3.2. Покупець зобов'язується належним чином виконувати свої обов'язки, визначені у цьому Договорі, чітко і неухильно дотримувати умов цього Договору та додержуватися приписів чинного в Україні земельного законодавства.

3.3. Після набуття права власності на земельну ділянку, що є предметом цього Договору, Покупець зобов'язується:

- забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням;

- додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

- своєчасно сплачувати земельний податок;

- не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

- підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

- своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

- дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

- зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.

4. ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У ПОКУПЦЯ

4.1. Право власності на земельну ділянку, що є предметом цього Договору, виникає після одержання Покупцем документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку - державного акта на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації.

4.2. Підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації є документ про оплату договірної ціни земельної ділянки.

5. РОЗГЛЯД СПОРІВ

5.1.Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і чинним з дня його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Після укладення цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими на те представниками Сторін та нотаріально посвідчені.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у ______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

6.7. Невід'ємною частиною Договору є: (вказати назву землевпорядної та іншої документації).

Продавець: ______________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Підписи:

Продавець: ______________________

М. П.

Покупець: _______________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Покупець: _______________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*