Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на інформаційно-довідкове обслуговування

м.___________

"___"_______________р.

_________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації, кооперативу)

назване у педальному "Виконавець" в особі ___________________________________________________,

що діє на підставі ___________________________________________, з одного боку, і _________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації, кооперативу)

названого у подальшому "Замовник", в особі _________________________________________________,

що діє на підставі ___________________________________________________________, з другого боку,уклали цей договір про подане нижче.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконан ня інформаційного, консультаційно-довідкового, абонемент ного (одноразового) обслуговування з ____________________________________

_________________________________________________________________________________________

(зміст інформації, що цікавить)

2. ОБОВ'ЯЗКИ "ВИКОНАВЦЯ"

2.1. Виконавець бере на себе забезпечення Замовника таки ми видами інформаційного обслуговування:

2.1.1. Складає і розсилає інформаційні бюлетені з ______________________________________________

протягом _______________________. Бюлетень надсилається у ___________ примірниках.

2.1.2. Вміщує запити Замовника до комп'ютерного банку даних на ____________________ термін.

2.1.3. Виконує обробку інформації і пошук варіантів інфор мації, що цікавить Замовника по всьому обсягу банку даних.

2.1.4

а) забезпечує у ______________ термін інформацією, що цікавить Замовника, або повідомляє про її брак;

б) регулярно протягом терміну дії договору письмово пові домляє Замовникові про наявність інформації, що його ціка вить, відповідно до п. 1.1 цього Договору.

2.1.5. Надає абонементні (одноразові) консультаційно-довідникові послуги з ______________________ _________________________________________________________________________________________

(характер консультації, зміст довідки)

3. ОБОВ'ЯЗКИ "ЗАМОВНИКА"

3.1. Оплачувати роботу Виконавця у розмірі і в термін, передбачені розділом 4 цього договору.

3.2. Своєчасно забезпечувати Виконавця необхідними для виконання договору документами та інформацією.

3.3. Надавати Виконавцеві відомості про використання отриманої інформації.

3.4. Не передавати без дозволу Виконавця доручену інфор мацію іншим користувачам.

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість наданої одноразової послуги, згідно з п. ______ Договору, складає ________________ грн., яка перераховується на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше ____________________________.

4.2. Вартість абонементного обслуговування, передбачено го п. ________ Договору, складає __________ грн. і вноситься до розрахункового рахунку Виконавця одноразовим перераху ванням протягом _______ з дня укладання договору, або ______________ грн. щомісячно не пізніше __________ числа, що передує оплаті місяця.

Гроші, сплачені за абонементне обслуговування, не повер таються.

4.3. У випадку укладання угоди з використанням наданої Виконавцем інформації Замовник сплачує Виконавцеві суму в розмірі ________________ грн., або _________________ % від суми договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання умов договору Виконавець сплачує штраф у розмірі ________ грн.

5.2. За неповідомлення Виконавця про використання отри маної інформації Замовник сплачує штраф (неустойку) у роз мірі ___________________________ грн. (%).

5.3. За передання без дозволу Виконавця інформації іншим користувачам Замовник сплачує штраф _______________________ грн.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПІДСТАВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Цей договір діє _______________________________________________________________ протягом

(термін виконання послуг)

_________________________________________________________________________________________

(термін абонементного обслуговування)

6.2. Договір може бути розірвано достроково при невико нанні однією з сторін умов договору, з відшкодуванням зазна них збитків.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*