Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на комерційне використання програмного засобу (ліцензійний договір)

м.___________

"___"_______________р.

Підприємство ____________________________________________________________________________,

далі - "Ліцензіар", в особі керівника ______________________________________________, діючого на підставі _____________________, з одного боку, і

Підприємство ____________________________________________________________________________,

далі - "Ліцензіат", в особі керівника ________________________________________________, діючого на підставі _____________________, з другого боку,

уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Ліцензіар (власник авторських прав) за плату надає Ліцензіату (отримувачу ліцензії) право на використання з комерційною (або іншою) метою програми для ЕОМ на строк, зазначений в цьому договорі.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар гарантує наявність у нього авторського права на програмний твір у формі програм ного засобу згідно з обумовленими характеристиками.

2.2. Ліцензіар передає ліцензіату програму для ЕОМ у використання з правом:

- використовувати програму під фірмовим найменуванням, виробничою маркою, товарним знаком;

- випуску у світ (публікацій) твору в будь-якій формі і будь-яким способом для користування (придбання) невизначеному колу осіб;

- відтворення твору в кількості ___________ примірників (або без обмеження тиражу) ;

- розповсюдження творів шляхом їх реалізації споживачам без обмежень (або з обмеженнями по території, галузі діяльності тощо) ;

- внесення змін в програму, в тому числі з пристосуванням до іншого середовища та типів ЕОМ при умові, що зміни, доповнення або скорочення не створюють новий самостійний твір;

- комерційного використання твору через надання відповідних послуг за плату;

- публічного використання твору з метою демонстрації, реклами, інформації тощо;

- трансляції твору відповідними мережами та самостійного використання твору третіми особами за договором з ліцензіаром (або без такого права).

3. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Ліцензіат має право:

- у разі невідповідності переданого програмного засобу обумовленим характеристикам вимагати:

заміни програмного засобу засобом належної якості або зміни розміру оплати за користування ним, або розірвання договору з відшкодуванням збитків, якщо такі є;

- вимагати надати відсутню документацію або іншу інформацію на переданий програмний засіб.

3.2. Ліцензіат зобов'язаний:

- виплачувати ліцензіару плату в порядку і розмірах, передбачених цим договором;

- на вимогу ліцензіара надавати можливість знайомитись з бухгалтерськими документами, що містять відомості про комерційне використання програмного твору;

- узгоджувати з ліцензіаром будь-які зміни і доповнення, що вносяться в програмний засіб, і без його згоди не вчиняти будь-яких дій зазначеного порядку щодо програмного засобу;

- ________________________________________________________________________________________

(інші обов'язки)

3.3. Ліцензіар має право:

- здійснювати ознайомлення зі змістом бухгалтерських документів ліцензіата, в яких міститься інформація про комерційне використання програмного засобу, та контролювати таким чином відповідність проведеної оплати за комерційне використання програмного засобу;

- вимагати від ліцензіата усунення будь-яких порушень, виявлених в ході виконання умов договору.

4. РОЗМІР ОПЛАТИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ВНЕСЕННЯ

4.1. Розмір сплати встановлюється за згодою сторін залежно від способів використання наданих прав (фіксованою сумою за весь час використання, періодичними платежами або відсотками від сум, отриманих від комерційного використання наданих прав).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. При перевищенні ліцензіаром своїх прав на програмний твір, коли це призвело до збитків у ліцензіата, вони мають бути відшкодовані з виплатою штрафу у розмірі __ % від суми збитків.

5.2. У випадку, коли визначити розмір збитків неможливо, винна сторона повинна сплатити пеню в розмірі _______ грн.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей договір набирає чинності з дня підписання його сторонами і діє до "____"_____________ року.

6.2. Договір може бути достроково розірвано за згодою сторін та в односторонньому порядку у випадку систематичного невиконання його умов іншою стороною. При цьому потерпіла сторона має право стягнути з іншої сторони завдані цими діями збитки.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі спори вирішуються між сторонами договору шляхом переговорів, а неузгоджені питання - у судовому порядку.

Цей договір складено в двох примірниках: по одному для кожної із сторін. Кожний примірник має однакову юридичну силу.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*