Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на надання послуг захищеного колокейшену

Место для марки гербового сбора М.П.

марка заверяетсяпечатью

м.__________________                                                                                __________________р.

___________________________________, у подальшому Виконавець, в особі Генерального директора ____________________________________, діючого на підставі Статуту, зареєстрованого _________ р. у _______________________________ районній державній адміністрації з однієї сторони, та

________________________________ у подальшому Замовник, в особі __________________________, що діє на підставі __________________, з другої сторони, надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Сторони домовились, що у цьому Договорі нижчевикладені терміни мають такий зміст:

1.1.1."КСЗІ"– комплексна система захисту інформації;

1.1.2."Колокейшен"– розміщення апаратно-програмного комплексу Замовника (серверу з програмним забезпеченням) на технічній площі Виконавця з організацією захищеного каналу зв’язку від серверу до провайдера доступу до мережі Інтернет, дотримання технічних вимог з електроживлення та температурного режиму експлуатації апаратних засобів;

1.1.3.Інтернет– всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

1.1.4.Виділена лінія– фізична лінія, що зарезервована для виключного використання Замовником без комутації;

1.1.5.IP-адреса– визначений чинними в мережі Інтернет міжнародними стандартами цифровий ідентифікатор, що однозначно ідентифікує користувача в телекомунікаційній мережі;

1.1.6.Маршрутизація– процес вибору шляху для передачі інформації в мережі;

1.1.7.Спам- масова розсилка за допомогою електронної пошти або інших засобів персонального обміну інформацією по волі відправника, заздалегідь не запрошуваних одержувачами електронних повідомлень;

1.1.8.Мережевий ідентифікатор- індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню та/або Абоненту в Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За даним Договором Виконавець надає Замовнику:

- послуги колокейшину із захистом інформаційних ресурсів Веб-сайту відповідно до вимог нормативних документів у сфері технічного захисту інформації України;

- телекомунікаційні послуги електрозв’язку з доступу до мережі Інтернет (відповідно до ДК 016-97 код 64.20.1, назва якого: послуги з передавання даних та повідомлень) за переліком, а Замовник приймає та оплачує ці Послуги.

Захищений вузол Інтернет доступу Виконавця відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні з функціональним профілем захищеності

{КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НЦ-2, НК-1, НО-2, НТ-2, НВ-1}

та рівнем гарантій оцінки коректності Г2 (атестат відповідності ДСТСЗІ СБ України від 18 серпня 2006р. за № 311).

2.2. Послуги, що надаються Замовнику наведені в Додатку №1, який є невід’ємною частиною Договору.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Вартість цього Договору складає ___________ грн. (___________________), у тому числі ПДВ (20%) _________________ грн. (____________________________).

3.2. Ціна Послуг, що надаються за цим Договором, за місяць становить __________________ грн. (_____________________________), у тому числі ПДВ (20%) _______ грн. (________).

3.3. Виконавець подає Замовнику рахунки для оплати Послуг до 3 числа місяця, наступного за звітним, у якому зазначені Послуги були надані. Послуги вважаються прийнятими Замовником у повному обсязі та без зауважень у разі відсутності письмових заяв з боку Замовника щодо якості наданих послуг до 5 (п’ятого) числа місяця наступного за звітним.

3.4. Замовник здійснює оплату наданих Послуг до 10 (десятого) числа місяця наступного за місяцем у якому були надані послуги, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. У платіжному дорученні на оплату послуг Замовник зазначає номер і дату Договору та номер і дату рахунку-фактури, за яким сплачуються Послуги.

3.5. У разі змін до вартості Послуг Виконавець повинен письмово повідомити про це Замовника листом не пізніше, ніж за 30 днів до дня введення змін в дію. Якщо зміни до вартості Послуг приймаються Замовником, Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору.

3.6. У разі дострокового розірвання Договору сторонами складається відповідний акт і здійснюються взаєморозрахунки.

3.7. Виконавець зменшує розмір місячної абонентської плати у разі настання випадків, передбачених пунктами 4.4 та 8.3 цього Договору, пропорційно до кількості днів, протягом яких послуги не надавалися.

3.8. Сторони домовились, що у разі коли для реалізації ескізно-технічного рішення на надання Послуг буде необхідно доопрацьовувати інфраструктуру Виконавця чи її КСЗІ (розробка доповнень до проектної документації, впровадження апаратних чи програмних засобів, проведення випробувань, експертних робіт, тощо), або виконати інші роботи (підключення до транспортної мережі, побудова СКС, прокладка кабелю, закупівля та впровадження програмних, апаратних засобів, тощо), то порядок фінансування цих робіт узгоджуються Сторонами додатково і оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Виконавець зобов’язаний:

4.1. Забезпечувати безперебійне і якісне надання Послуг, а саме 24 години на добу, 7 днів на тиждень, відповідно до умов цього Договору.

4.2. Вести облік Послуг, які надаються Замовнику, та за зверненням Замовника надавати йому ці відомості.

4.3. У випадку появи технічних ушкоджень каналу зв’язку, викликаних діями Виконавця, що призвели до зникнення зв’язку, Виконавець повинен протягом 1 доби письмово повідомити Замовника про факт зникнення зв’язку та відновити роботу каналу зв’язку у строк, який не повинен перевищувати 1 доби.

4.4. Проводити перерахунок абонентської плати, якщо пошкодження мережі сталося не з вини Замовника та не було усунуто протягом 1 доби і більше або якщо профілактичні роботи тривають більше визначеного у п. 4.13. строку.

4.5. Про кожен випадок пошкодження обладнання, яке забезпечує надання Послуг, повинен бути складений двосторонній акт між Замовником та Абонентом із зазначенням причин та винної сторони.

4.6. Вживати заходів з захисту мережі від сторонніх осіб.

4.7. В разі отримання від Замовника повідомлення про переїзд його до іншого приміщення, повідомити Замовника про можливості перенесення обладнання протягом 30 днів з дати отримання такого повідомлення. Конкретні умови перенесення обладнання оговорюються в окремій угоді. На час переїзду Замовника до нового приміщення надання Послуг припиняється, і оплата Послуг не здійснюється.

4.8. Не розголошувати інформацію щодо обсягу, вартості та порядку надання Послуг Замовнику за цим Договором третім особам.

4.9. Призначати відповідальних представників згідно Додатку №2. У разі заміни уповноваженого представника Виконавець у дводенний термін направляє Замовнику офіційне повідомлення.

4.10. Не допускати використання програмно-апаратних засобів Замовника, які розміщено на технологічних площах Виконавця, для використання їх не за призначенням та дій, що суперечать умовам даного Договору.

Виконавець має право:

4.11. Заблокувати негайно ресурси Замовника, які розміщені на сервері Замовника, коли вони використовуються Замовником не за призначенням і загрожують інтересам Виконавця, або для вчинення незаконних чи протиправних дій.

4.12. Проводити регламентні профілактичні роботи на власній інфраструктурі, протягом яких Замовник не буде мати змогу повною мірою користуватись Послугами, але за умови виконання наступних вимог:

- профілактичні роботи проводяться виключно в строк з 21.00 до 06.00 години, як правило, у вихідні та святкові дні;

- загальний строк профілактичних робіт не має перевищувати 8 годин на місяць;

- з приводу здійснення профілактичних робіт Виконавець електронним листом або факсом попереджає Замовника за адресою, що зазначена у Додатку №2, не менш ніж за 72 години до початку таких робіт.

4.13. Надсилати Абоненту у разі несплати заборгованості понад 30 календарних днів письмове попередження про призупинення надання Послуг, якщо заборгованість не буде погашена протягом 30 календарних днів.

4.14. Якщо Абонент протягом 30 календарних днів після одержання письмового попередження не погасив заборгованість, Оператор має право призупинити надання йому Послуг.

Повторне підключення до мережі зв’язку (далі мережа) здійснюється протягом 1 доби (за винятком вихідних та святкових днів) після погашення заборгованості та внесення плати за окремими рахунками згідно з тарифами за повторне підключення.

4.15. Встановлювати додаткове обладнання та підключати його до мережі згідно з умовами Додаткових угод або окремих Договорів.

Замовник має право:

4.16. Своєчасно одержувати Послуги відповідно до умов Договору.

4.17. Користуватися додатковими (сервісними) видами Послуг, які надаються Виконавцем, шляхом укладання додаткових угод.

4.18. У разі відсутності потреби в Послугах відмовитись від отриманих послуг та припинити дію цього Договору шляхом його розірвання, письмово попередивши про це Оператора за 30 (тридцять) календарних днів до припинення користування Послугами. Для розірвання Договору за своєю ініціативою Замовник направляє Виконавцю лист за підписом уповноваженої посадової особи. У цьому випадку кінцевий розрахунок здійснюється після закінчення останнього розрахункового періоду, на який припадає дата розірвання даного Договору.

Замовник зобов’язаний:

4.19. Своєчасно здійснювати оплату Послуг відповідно до умов цього Договору.

4.20. Забезпечити налагодження та функціонування програмно-апаратного комплексу Замовника у відповідності з визначеними Виконавцем вимогами КСЗІ до захищеного вузла Інтернет-доступу та телекомунікаційної інфраструктури Виконавця.

4.21. Забезпечити ведення захищеного журналу реєстрації всіх дій щодо адміністрування чи наповнення (оновлення) Веб-сайту Замовника та всіх нестандартних подій.

4.22. Підтримувати програмний комплекс, розміщений на технічних площах Виконавця, в актуальному стані. Тобто Замовник повинен користуватись легітимним програмним забезпеченням та своєчасно оновлювати його.

4.23. Не допускати використання програмно-апаратних засобів Замовника, які розміщено на технологічних площах Виконавця, для розповсюдження інформації, що суперечать українському та міжнародному законодавству, використання їх не за призначенням чи для здійснення недозволених, незаконних чи протиправних дій та/або дій, що суперечить політиці безпеки КСЗІ вузла Інтернет доступу Виконавця, а також дій, що суперечать умовам даного Договору.

4.24. У разі виявлення пошкоджень засобів і кабелів електрозв’язку, порушень печаток та пломб на вказаних засобах повідомити Виконавця протягом 3 (трьох) днів з дати виявлення.

4.25. Не допускати, на своїй території, самовільного підключення до мережі стороннього обладнання.

4.26. Не допускати використання мережевих ідентифікаторів інших осіб.

4.27. Не допускати фальсифікування мережевих ідентифікаторів та використання неіснуючих.

4.28. Не допускати замовлення та випадків пропонування розсилки спаму, розсилати спам тощо.

4.29. Не допускати використання мережі для навмисного створення незручностей та перешкод у нормальному користуванні мережею іншим Абонентам.

4.30. Не перешкоджати виконанню профілактичних та ремонтних робіт в мережі за умови виконання Виконавцем вимог п. 4.13. цього Договору.

4.31. Не виконувати самостійно ремонтні роботи в мережі.

4.32. У місячний строк повідомити Виконавця про зміну адреси та переїзд до нового приміщення.

4.33. Забезпечувати збереження обладнання, розташованого на території Замовника.

4.34. Відшкодувати Виконавцю в разі пошкодження, втрати або крадіжки обладнання, з вини Замовника, його вартість або ремонт.

4.35. Надати Виконавцю дані, відповідно до Додатку № 2.

4.36. Повідомляти Виконавця про зміну поштових або платіжних реквізитів, зміну назви та інші зміни даних з Додатку № 2 протягом 15 календарних днів з дня виникнення вищезазначених змін.

Замовник та Виконавець дійшли згоди, що:

4.37. Замовник самостійно здійснює адміністрування своїх серверів та наповнення (оновлення) свого Веб-сайту.

5. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. У разі несплати Замовником наданих послуг до 20 (двадцятого) числа наступного за розрахунковим місяцем Виконавець має право призупинити надання Замовникові Послуг за цим Договором, про що письмово повідомляє Замовника.

5.2. Відновлення Послуг здійснюється протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання від Замовника суми простроченої оплати.

5.3. У разі ненадходження оплати за надані Послуги протягом 30 (тридцяти) робочих днів після тимчасового відключення Виконавець має право припинити надання Послуг в односторонньому порядку. Порядок виконання та фінансування робіт з відновлення надання Послуг у цьому випадку, узгоджуються Сторонами додатково.

5.4. У випадку виявлення порушень безпеки захищеного вузла Інтернет-доступу та інфраструктури Виконавця, джерелом яких є апаратно-програмний комплекс Замовника (СПАМ, сканування портів, мережеві атаки, чи інші дії, які частково або в цілому порушують систему безпеки Виконавця), Виконавець залишає за собою право відключення апаратно-програмного комплексу Замовника та призупинення надання Замовнику Послуг. У кожному такому випадку Виконавець складає відповідний акт та протягом 5 (п’яти) робочих днів направляє Замовнику.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором винна Сторона несе відповідальність згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження та дотримання технічних вимог з електроживлення та температурного режиму експлуатації апаратно-програмних засобів Замовника, які розміщено на технологічних площах Виконавця.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за порушення цілісності, конфіденційності, спостережності та/або керованості інформації Замовника, розміщеної на програмно-апаратному комплексі Замовника, у разі, якщо:

- таке трапилось внаслідок невиконання та/або неналежного виконання Замовником вимог цього Договору (Ескізно-технічного рішення, Інструкції яка регламентує взаємодію технічного персоналу Сторін з технічних питань та з питань безпеки, тощо).

- таке трапилось внаслідок наявності вразливостей програмного забезпечення Замовника, розміщеного на програмно-апаратному комплексі Виконавця, у тому числі програмного забезпечення ВЕБ-сайту.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за інформацію, розміщену на Веб-сайті Замовника, та за програмне забезпечення, що встановлене в апаратних засобах Замовника, які розміщено на технологічних площах Виконавця.

6.5. У випадку несплати рахунків у встановлені даним Договором терміни, Замовник сплачує Виконавцю за його вимогою пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня, від суми несплаченого рахунка/рахунків, за кожний день прострочення, з урахуванням індексу інфляції.

7. ВЛАСНІСТЬ

7.1. Обладнання, що використовується Сторонами та призначене для виконання цього Договору, залишається власністю кожної Сторони та знаходиться на її балансі.

8. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ОБЛАДНАННЯ

8.1. Апаратно-програмні засоби Замовника, що розміщуються на технологічних площадках Виконавця, передаються Виконавцю за Актом прийому-передачі в опломбованому стані з обов’язковим зазначенням моделі, серійних номерів та балансової вартості цього обладнання.

8.2. Виконавець має право відмовитись у прийомі апаратних, програмних засобів, якщо при огляді будуть з’ясовані обставини, які негативно впливають на його працездатність чи безпеку функціонування. Порядок подальших дій у цьому випадку Сторони узгоджують додатково.

8.3. У разі виникнення необхідності ремонту, модернізації, тощо апаратних, програмних засобів Замовника, Сторони оформлюють Акт прийому-передачі, за яким засоби повертаються Замовнику, а надання Послуг припиняється. Оплата за цей період не здійснюється.

8.4. Повторне підключення оплачується Замовником в обсягах, які відповідають обсягам необхідних для підключення робіт.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір укладений українською мовою в двох оригінальних примірниках (по одному для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу.

9.2. Даний Договір є повною угодою між Сторонами відносно предмета Договору і замінює будь-які попередні Договори, врегулювання, письмові й усні домовленості, що відносяться до предмета даного Договору.

9.3. У випадку коли в період дії даного Договору одна із Сторін змінить свою назву, місце розташування, розрахункові реквізити, вона повинна негайно у письмовій формі повідомити про зміни іншу Сторону.

9.4. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права й обов’язки за даним Договором третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

9.5. У випадку ліквідації чи реорганізації кожної із Сторін питання правонаступництва щодо прав та обов’язків, передбачених цим Договором, вирішується згідно з умовами ліквідації (реорганізації), чинним законодавством та/або рішенням суду.

9.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.7. У випадку коли будь-яке положення Договору стане в будь-якій мірі недійсним, чи таким, що не може бути виконано, або неповним, Сторони зобов’язані негайно внести зміни до цього Договору та оформити це додатковою угодою до Договору.

9.8. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються Сторонами в вигляді додаткових угод до цього Договору.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили (обставини, які виникають внаслідок подій екстраординарного характеру, які не можуть бути передбачені та яким Сторони не можуть запобігти), а саме: війни, страйків, саботажів, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, а також пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин за умови, що ці обставини впливають на виконання договірних зобов’язань.

10.2. При виникненні обставин непереборної сили Сторона, для якої їх виникнення перешкоджає виконанню своїх обов’язків за цим Договором, зобов’язана протягом 7 днів письмово проінформувати іншу Сторону про наявність таких обставин. Доказом дії обставин непереборної сили є документи, видані Торгово-промисловою Палатою України або відповідним уповноваженим державним органом.

10.3. Якщо повідомлення про обставини непереборної сили відсутнє, Сторони втрачають право посилатися на них, у разі невиконання своїх зобов’язань за цим Договором.

10.4. Термін виконання Стороною зобов’язань за цим Договором відсувається відповідно часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили та їх наслідки.

10.5. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, як за 30 днів до розірвання. У цьому разі Сторони проводять відповідні взаєморозрахунки.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Сторони домовились про те, що всі суперечки виникають між ними, будуть вирішуватись шляхом переговорів.

11.2. Всі спірні питання щодо виявлення та визначення причин порушення функціонування та безпеки інформаційних ресурсів Замовника і Виконавця мають розглядатись спільно і в терміновому порядку.

11.3. У випадку недосягнення згоди щодо протиріч, що виникли, Сторони передають ці питання на розгляд до Господарського суду у порядку, встановленому чинним законодавством України

12. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Даний Договору набуває чинності з ____________ року і діє ____________ року.

12.2. Кожна із Сторін має право достроково розірвати Договір, про що повинна у письмовій формі повідомити іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів.

Невід’ємними частинами даного Договору є додатки до Договору:

Додаток 1. Опис та вартість Послуг, що надаються Замовнику за договором.

Додаток 2. Відповідальні представники Виконавця та Замовника.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Додаток 1

до Договору №___ від ___________ р.

Розрахунок вартості Послуг,

що надаються Замовнику на _________ рік

Найменування статті витрат

Вартість Послуг

(грн. без ПДВ)

на місяць

на 1 рік

  1. Плата за розміщення обладнанняу складі:

– розміщення обладнання до ___ U;

– надання блоку з ___ ІР адресу;

– виділення ___ портів комутатора;

– підтримка температурного режиму приміщення;

– забезпечення серверу гарантованим електроживленням.

  1. Плата за підключеннядо захищеного вузлу Інтернет-доступу зі швидкістю до ____ кбіт/с (одноразово)
  1. Плата за захищений доступ до мережі Інтернет
  1. Плата за користування портом з пропускною спроможністю ____ Кбт/с (за умови величини трафіку не більш ніж ___ Гбайта на місяць) ;
  1. Забезпечення захисту доступу до мережі Інтернет відповідно до вимог законодавства в галузі захисту інформації за допомогою захищеного вузла Інтернет-доступу Виконавця (атестат відповідності ДСТСЗІ СБ України від 18 серпня 2006 року, № 311)

Разом по п. 1-2, без ПДВ

ПДВ 20%

Всього плата, з ПДВ

Від Замовника _______________

Від Виконавця _______________

ДОДАТОК 2

до Договору №___ від ___________ р.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ ОПЕРАТОРА

Питання

П.І.Б.

Телефон

Адреса e-mail

1

Адміністративні

2

Фінансові

3

Технічні (цілодобово)

4

Факс

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ АБОНЕНТА

Питання

П.І.Б.

Телефон

Адреса e-mail

1

Адміністративні

2

Технічні

3

Факс

4

Від Замовника _______________

Від Виконавця _______________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*