Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на підтримку сайту (супровід сайту, оновлення сайту і розвиток сайту)

м.__________________                                                                                __________________р.

ЗАМОВНИК: ____________________________, в особі __________________________________, який діє на підставі __________________, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: __________________________, в особі __________________________________, який діє на підставі __________________, з іншого боку, далі СТОРОНИ, уклали даний договір про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується виконати роботу по підтримці та оновленню веб-сайту – _____________________________в мережі Інтернет (далі "Робота"), надати її результат ЗАМОВНИКУ, а ЗАМОВНИК, в свою чергу, зобов’язується прийняти результат Роботи та оплатити її.

1.2. Склад Роботи затверджуються сторонами в "Технічному завданні" (Додаток 1 даного Договору).

1.3. Вартість виконання Роботи затверджується сторонами в "Кошторисі робіт" (Додаток 2 даного Договору).

1.4. Роботи починаються з моменту підписання даного Договору. Строки виконання Роботи ВИКОНАВЦЕМ затверджується сторонами в "Строки виконання робіт" (Додаток 3 даного Договору).

1.5. Даний Договір вважається недійсним без затвердження сторонами додатків, обговорених в пунктах 1.2., 1.3., 1.4. (далі "Додатки").

1.6. Робота вважається виконаною ВИКОНАВЦЕМ після підписання Акту здачі-прийому виконаних робіт ЗАМОВНИКОМ.

2. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Даний Договір вступає в законну силу з моменту його підписання та затвердження сторонами Додатків та діє до виконання сторонами усіх передбачених в ньому зобов’язань, якщо інше не визначено даним Договором.

2.2. Виконавець приступає до виконання робіт з моменту підписання даного Договору.

2.3. На протязі 3-х днів з дня підписання Договору Замовник надає Виконавцю коди доступу по ftp протоколу до хостінгу, коди доступу до всіх лічильників, встановлених на сайті, а також інші матеріали, необхідні для внесення в нього необхідних для оновлення та доповнення.

2.4. На протязі 2-х днів з дня отримання вказаних матеріалів Виконавець підписує акт про їх прийомку. При необхідності складається список додаткових матеріалів, необхідних Виконавцю для роботи з Сайтом.

2.5. Виконавець здійснює підтримку Сайту на протязі часу, вказаному в Додатку 3 до даного Договору ("Строки виконання робіт"). У випадку необхідності пролонгації робіт по даному Договору при розвитку Сайту Сторони складають відповідне доповнення до даного Договору.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦ зобов’язаний:

3.1. Негайно повідомити Замовнику і до отримання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні:

- невідповідності наданих Замовником вихідних даних, необхідних для нормальної працездатності Сайту, невірності код доступу, непридатності або недоброякісності наданої інформації або іншої технічної документації;

- можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання Договору;

- інших, не залежних від Виконавця обставин, які можуть вплинути на якість роботи або неможливість її виконання.

3.2. Безоплатно виправляти на вимогу Замовника всі виявлені орфографічні, граматичні і смислові помилки.

ВИКОНАВЕЦЬ має право:

3.3. Не приступати до роботи, а початок роботи припинити у випадках, коли порушення Замовником своїх обов'язків за даною угодою перешкоджає виконання цього Договору Виконавцем.

3.4. Відмовитися від виконання цього Договору у випадках, якщо Замовник, не дивлячись на своєчасне і обґрунтоване запобігання з боку Виконавця обставин, вказаних в п. 3.1. цього Договору, в розумний термін не замінить непридатні або недоброякісні матеріали і технічну документацію, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи, або не застосує інших заходів для усунення вказаних обставин.

ЗАМОВНИК зобов’язується:

3.5. Своєчасно надати оплату, згідно з графіком, обумовленим в Кошторисі виконання робіт.

3.6. Надавати Виконавцю інформацію, що підлягає розміщенню на Сайті, у форматах і на носіях, вказаних в Додатку 1 цього Договору. Всі текстові, табличні і графічні файли Замовник надає на CD або пересилає по електронній пошті.

3.7. Технічні вимоги до роботи, що є предметом договору, відбиті в Додатку 2.

3.8. Датою виконання зобов'язань за Договором в цілому і по окремих етапах вважається дата підписання акту здачі-прийомки роботи (етапу).

4. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

4.1. У відповідності з даним Договором та Додатком №2 повна вартість виконаної ВИКОНАВЦЕМ Роботи складає ______________ грн. (прописом ____________________________________________).

4.2. Замовник здійснює 100% передплату робіт в строк _____ днів з дня підписання даного Договору.

4.3. Вартість послуг, не включених до Додатку 2, визначається за домовленістю з ВИКОНАВЦЕМ, про що складається окреме доповнення, яке в такому випадку є невід`ємною частиною даного Договору.

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙОМУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ

5.1. Прийом результатів роботи здійснюється відповідно до вимог, вказаних в Додатках 2 і 3 даного Договору.

5.2. Замовник протягом 3-х днів з дня здобуття від Виконавця підтвердження про виконання робіт за даною угодою, здійснює оформлення акту здачі-прийому робіт або направляє Виконавцю мотивовану відмову від приймання роботи. В разі не здійснення оформлення Замовником акту здачі-прийому, без мотивованої відмови від прийому роботи, протягом зазначеного терміну робота вважається прийнятою та сплачується Замовником.

5.3. При мотивованій відмові від приймання роботи Замовник за участю Виконавця складає протокол із зауваженнями і переліком необхідних доопрацювань, термінів їх виконання.

5.4. Якщо в процесі виконання роботи з'ясується неминучість здобуття негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, Виконавець припиняє її і доводить до відома Замовника протягом двох днів після припинення роботи. В цьому випадку Сторони в дводенний термін розглядають питання про можливість продовження роботи і оформляють рішення двостороннім документом.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Всі суперечки, що виникають між Сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди між Сторонами суперечки передається на розгляд суду, згідно підвідомчості і підсудності, встановленим законодавством України.

6.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за невідповідність виконаної роботи естетичним уподобанням ЗАМОВНИКА.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за проблеми пов’язані з неякісним хостінгом.

7. ПРАВА НА САЙТ

7.1. Майнові права на Сайт належать Замовникові.

7.2. Виконавець сайту має право встановити на сайті гіперпосилання з вказівкою свого імені або імені веб-майстра, що здійснює підтримку і супровід Сайту.

7.3. Всі питання, що стосуються права на сайт, регулюються чинним законодавством України.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1 У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), викликаних прямо або побічно явищами, наприклад, пожежі, повені, землетрусу, епідемії, військових конфліктів та переворотів, адміністративного втручання з боку органів власті або урядових обмежень и т.п., здійснюючих вплив на виконання сторонами зобов’язань по даному Договору, або інших обставин поза контролем сторін виконання цих зобов’язань відкладається до усунень вказаних обставин форс-мажору.

8.2. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, зобов’язана негайно і у письмовій формі сповістити іншу сторону про їх початок і закінчення, а також представити для підтвердження вказаних обставин відповідний акт компетентного органу.

8.3. За несанкціоноване розголошення конфіденціальної інформації СТОРОНИ несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Даний Договір та Додатки складені в двох екземплярах, підписані обома сторонами. Обидва екземпляри ідентичні один одному та мають однакову юридичну силу. У кожної сторони знаходиться по одному екземпляру Договору і Додатків.

9.2. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору та Додатків мають бути складені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

9.3. Питання, не урегульовані даним Договором, вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*