Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на пошиття костюму

м.__________________                                                                                __________________р.

_________________________, іменоване надалі "Підрядник", в особі ______________________, що діє на підставі ___________________, з однієї сторони і

_____________________________________________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується в строк _____________ з моменту підписання даного договору зробити пошиття _____________________________________, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити результат роботи.

1.2. Замовник надає підряднику необхідний для пошиття матеріал

_______________________________________________________________________________________.

Матеріал надається підряднику до ____________________ р.

1.3. Підрядник не має права залучати до виконання своїх обов'язків інших осіб.

1.4 Ризик випадкової загибелі або пошкодження матеріалу несе надала їх сторона - замовник.

1.5. Вартість робіт становить _________________________ гривень.

Роботи оплачуються в такі строки і в наступному порядку:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.6. Роботи приймаються на підставі акта їх приймання в строк ________________ днів.

1.7. Згідно з цим договором встановлений такий гарантійний термін на результат роботи:

__________________________________________________________________________.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Підрядник зобов'язується:

- після передачі йому матеріалу забезпечити правильне його використання і збереження;

- попередити замовника у термін _________ днів про непридатність або недоброякісність переданого йому матеріалу;

- своєчасно попередити замовника про необхідність перевищення зазначеної в договорі ціни роботи у зв'язку з необхідністю проведення додаткових робіт;

- у разі якщо замовник не прийде за результатом робіт у термін, вказаний в цьому договорі, послати письмове попередження про те, що результат роботи буде реалізований після закінчення ______________ терміну з дня відправлення повідомлення;

- у випадку залишку невитраченої частини матеріалу повернути її замовнику або зменшити ціну роботи з урахуванням вартості залишається невитраченого матеріалу;

- надати замовнику достовірну і необхідну інформацію про пропоновану роботі, а також повідомити при здачі роботи замовнику про вимоги, яких необхідно дотримуватися для ефективного використання результату робіт.

2.2. Підрядник має право:

- не приступати до роботи, призупинити її якщо замовник порушує свої обов'язки за цим договором, а також вимагати відшкодування збитків;

- утримати результат роботи, залишок невикористаного матеріалу при невиконанні замовником обов'язку сплатити передбачену договором ціну роботи;

- у разі недосягнення результату роботи або якщо результат виявився з недоліками, які його не придатним для використання з причин недоліків наданого замовником матеріалу вимагати оплати виконаної ним роботи;

- при виявленні недоліків роботи за які він відповідає замість усунення цих недоліків безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові завданих простроченням виконання збитків.

2.3. Замовник має право:

- перевіряти хід і якість роботи, виконуваної підрядником, в будь-який час.

2.4. Замовник зобов'язується:

- надати підряднику всю необхідну інформацію про бажаний результат роботи;

- прийняти результат роботи в строк, передбачений цим договором;

- сповістити підрядника в строк ___________ днів про виявлені недоліки роботи, які не могли бути виявлені при звичайному способі приймання;

- пред'явити вимоги, пов'язані з неналежною якістю результату роботи.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Замовник відповідає за неможливість підрядником використовувати матеріал без погіршення якості роботи.

3.2. У разі порушення встановлених термінів початку і закінчення робіт підрядник сплачує замовнику неустойку в розмірі ___% ціни виконання роботи.

Якщо підрядник своєчасно не приступив до виконання роботи або під час її виконання стане очевидним, що вона не буде виконана в строк, а також у разі прострочення виконання роботи замовник має право за своїм вибором:

- відмовитися від виконання договору і зажадати відшкодування збитків;

- призначити підрядникові новий термін, протягом якого він повинен приступити до роботи;

- доручити виконання роботи іншій особі за рахунок підрядника;

- вимагати зменшення винагороди за роботу.

3.3. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату роботи до її приймання замовником несе підрядник.

3.4. У разі неналежного виконання або невиконання роботи відшкодування збитків і сплата неустойки не звільняють підрядника від виконання зобов'язання в натурі.

При цьому замовник має право на свій розсуд:

- відмовитися від виконання договору і зажадати повернення сплаченої грошової суми;

- відповідного зменшення ціни;

- розмірного усунення недоліків роботи;

- відшкодування витрат на усунення недоліків роботи своїми силами або за допомогою третіх осіб.

4. ВІДМОВА ВІД ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовник може в будь-який час до здачі йому результату роботи відмовитися від виконання договору, сплативши підрядчикові частину встановленої цим договором ціни пропорційно частини роботи, виконаної підрядником і відшкодувавши підряднику збитки, заподіяні припиненням договору.

4.2. Замовник має право відмовитися від виконання договору за невиконання або неналежного виконання підрядником цього договору.

4.3. Підрядник має право відмовитися від виконання договору якщо замовник, незважаючи на попередження підрядника про неможливість використання матеріалу, наданого замовником, або про інші обставини, які загрожують міцності та придатності результатів роботи або створюють неможливість її завершення в строк, не замінить негідний матеріал і не прийме інших необхідних заходів для усунення таких обставин.

4.4. Підрядник має право відмовитися від виконання договору якщо замовник не надасть у термін, вказаний в цьому договорі, матеріал підряднику, перешкоджає виконанню договору підрядником або за наявності інших обставин, які свідчать про те, що виконання обов'язків замовником не буде вироблено у встановлений договором термін.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Будь-які зміни умов цього договору оформляються додатковою угодою сторін і набувають чинності після підписання сторонами.

5.2. Замовник має право пред'явити вимогу про безоплатне усунення недоліків у роботі після закінчення гарантійних строків, якщо протягом встановленого терміну служби були виявлені істотні недоліки, допущені з вини підрядника.

5.3. Підрядник не виробляє усунення недоліків після закінчення строку пред'явлення претензій, при неправильній експлуатації результату роботи, при появі дефектів у результаті природного зносу.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або запобігти.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами вирішуються шляхом переговорів.

7.2. При неврегулювання в процесі переговорів спірних питань, спори вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей договір складено в _____ примірниках і вважається укладеним з моменту його підписання.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>