Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на проведення оцінки цілісного майнового комплексу

м.__________________                                                                                __________________р.

_____________________________ (назва органу приватизації), в особі __________________________, що діє на підставі ______________ (далі - Замовник), з однієї сторони, та

______________________________________ (назва Суб’єкта оціночної діяльності), в особі директора _______________________________________, який діє на підставі ________________, (далі – Суб’єкт оціночної діяльності), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Суб’єкт оціночної діяльності за завданням Замовника проводить оцінку вартості цілісного майнового комплексу _________________________, що перебуває на балансі ____________________ (назва підприємства) (далі – Об’єкт), а Замовник зобов’язується прийняти виконану роботу і оплатити її.

2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

2.1. Оцінка цілісного майнового комплексу проводиться з метою його продажу на конкурсі, або _______________________________________________________________________________________

3. ВИД ВАРТОСТІ МАЙНА

3.1. ____________________________________________________________________________________

(зазначаються види вартості майна, передбачені Методикою оцінки майна, затвердженою постановою ______________ Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891, та Національним стандартом №1 „Загальні засади оцінки_______________ майна і майнових прав", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440)

4. ДАТА ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ВИКОНАННЯ

4.1. Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний виконати оцінку станом на __________ р. відповідно до вимог п.8 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.

4.2. Виконання робіт здійснюється в два етапи:

перший етап – складання звіту про незалежну оцінку об’єкта. Строк виконання робіт становить календарних днів від дати підписання цього договору, але не пізніше ніж за 15 календарних днів до кінцевої дати завершення дійсності оцінки та затвердження її результатів;

другий етап o доопрацювання результатів незалежної оцінки з метою приведення звіту у відповідність до нормативно-правових актів з оцінки майна у разі виявлення відхилення від зазначених актів, а також у разі порушення строків, установлених чинною Методикою оцінки майна.

5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальна вартість робіт з незалежної оцінки об’єкта становить __________ гривень. (цифрами та літерами; зазначається з урахуванням або без урахування податку на додану вартість залежно від індивідуального порядку розрахунку Суб’єкта оціночної діяльності)

5.2 Розрахунки між сторонами здійснюються в два етапи.

5.2.1. Перший етап:

протягом п’яти банківських днів від дати підписання цього договору Замовник перераховує на рахунок Суб’єкта оціночної діяльності аванс у розмірі 25 % суми договору, що становить _________ (цифрами та літерами; зазначається з урахуванням або без урахування податку на додану вартість ___________ гривень. залежно від індивідуального порядку розрахунку Суб’єкта оціночної діяльності)

Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний протягом _________ (кількість днів відповідає строку виконання робіт) - денного строку від дня отримання авансу надати Замовнику акт виконаних робіт на суму попередньої оплати (авансу), що підтверджується відповідною калькуляцією витрат, у разі, якщо до цього не було підписано акта приймання-передавання робіт з незалежної оцінки.

5.2.2. Другий етап:

протягом п’яти банківських днів від дати підписання акта приймання-передавання робіт з незалежної оцінки Замовник перераховує на рахунок Суб’єкта оціночної діяльності суму в розмірі 75 % суми договору, що становить __________ гривень. (цифрами та літерами; зазначається з урахуванням або без урахування податку на додану вартість залежно від індивідуального порядку розрахунку Суб’єкта оціночної діяльності)

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Відповідно до документів, поданих на конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, ___________________ (назва Суб’єкта оціночної діяльності) зобов’язаний залучити до виконання робіт з оцінки, складання та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта таких оцінювачів: ________________________________________ (прізвища, імена, по батькові оцінювачів)

6.2. Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний своєчасно виконати оцінку та в разі потреби своєчасно доопрацювати результати оцінки.

6.3. Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний доводити Замовнику правильність оцінки.

6.4. Суб’єкт оціночної діяльності та Замовник не несуть відповідальності за наслідки, що виникли при використанні підприємством результатів оцінки з метою, що не була предметом договору.

6.5. Замовник зобов’язаний надати Суб’єкту оціночної діяльності зведений акт інвентаризації майна, а також перелік майна, вартість якого вилучається з вартості цілісного майнового комплексу.

6.6. У разі потреби проведення робіт з незалежної оцінки об’єктів, які містять державну таємницю, Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний забезпечити проведення такої незалежної оцінки відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі із залученням Суб’єкта оціночної діяльності, що має необхідну ліцензію та був заявлений у конкурсній пропозиції.

6.7. У разі, якщо Суб’єкт оціночної діяльності вчасно не приступає до виконання договору або виконує роботу, передбачену договором, так повільно, що закінчення її в обумовлений строк стає неможливим, Замовник може відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків.

6.8. У разі, якщо під час виконання Суб’єктом оціночної діяльності роботи, передбаченої договором, стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином в обумовлений строк, Замовник може відмовитись від договору і вимагати відшкодування збитків або призначити Суб’єкту оціночної діяльності відповідний строк для усунення недоліків. Якщо Суб’єкт оціночної діяльності не усунув недоліки у визначений строк, Замовник може відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків.

6.9. У разі наявності поважних причин Замовник може до завершення Суб’єктом оціночної діяльності роботи, передбаченої договором, відмовитися від договору, сплативши Суб’єкту оціночної діяльності фактичні витрати за виконаний обсяг робіт. Розрахунок фактичних витрат за виконаний обсяг робіт подається Суб’єктом оціночної діяльності Замовнику протягом 5 робочих днів від дати отримання ним повідомлення Замовника про відмову від договору.

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ ЗВІТУ

7.1. Після завершення робіт Суб’єкт оціночної діяльності передає Замовнику звіт про незалежну оцінку об’єкта у двох примірниках та висновок про його вартість у трьох примірниках, що оформлені в установленому порядку. Суб’єкт оціночної діяльності на вимогу Замовника дає роз’яснення щодо звіту та в разі потреби доопрацьовує його у строк, що не перевищує трьох календарних днів.

7.2. Одночасно з передачею звіту про оцінку об’єкта Суб’єкт оціночної діяльності передає всю інформацію щодо об’єкта незалежної оцінки, яку було зібрано ним у процесі виконання роботи, та акт приймання-передавання робіт щодо незалежної оцінки.

7.3. У випадках, передбачених цим договором, підставою для розрахунків між сторонами є акт приймання-передавання робіт.

7.4. У разі, якщо Замовник відмовляється підписати акт приймання-передавання робіт, він повинен подати письмове обґрунтування причин своєї відмови.

7.5. Датою надання звіту з незалежної оцінки є дата офіційної реєстрації у _______________________ (назва органу приватизації) поданих Суб’єктом оціночної діяльності документів, передбачених пунктами 7.1 та 7.2 цього договору.

7.6. Датою завершення робіт є дата підписання акта приймання-передавання робіт першого та другого етапів.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі неналежного виконання Суб’єктом оціночної діяльності зобов’язань, у тому числі невиконання оцінки у строк, передбачений цим договором, із Суб’єкта оціночної діяльності стягується пеня в розмірі 0,1% суми договору, за кожний день прострочення. 8.2. Суб’єкт оціночної діяльності не несе відповідальності за неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо вони є результатом неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань, передбачених п. 6.5 договору.

8.3. Спори між сторонами у зв’язку з виконанням або тлумаченням цього Договору вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

8.4. За недостовірність висновку про незалежну оцінку об’єкта Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Сторони зобов’язані не розголошувати інформацію стосовно виконання робіт з незалежної оцінки, яка є конфіденційною.

10. Набуття чинності Договором, строк дії

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за договором.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір складено в 3 примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11.2. Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових угод. Зазначені угоди стають невід’ємними частинами договору.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*