Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на проведення оцінки групи інвентарних об’єктів

м.__________________                                                                                __________________р.

Арбітражний керуючий ________________________________ в особі ___________________________, що діє на підставі _________________, далі "Замовник" та

Суб’єкт оціночної діяльності ФОП _______________________________, що діє від власного імені, на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № ________________ від __________________ року, далі "Виконавець" з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Суб’єкт оціночної діяльності (Виконавець) за завданням Замовника проводить оцінку вартості групи інвентарних об’єктів, що перебувають на балансі ____________________________, на об’єкті, розташованому за адресою: _________________________________________________________ (далі об’єкт), а Замовник зобов’язується прийняти виконану роботу, і оплатити згідно п. _____ Договору.

2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

2.1. Оцінка групи інвентарних об’єктів проводиться з метою їх продажу по ліквідаційній вартості в межах ліквідації підприємства.

3. ВИД ВАРТОСТІ МАЙНА

3.1. Забезпечення види вартості майна, передбачені "Методикою оцінки майна", затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року за № 1891, та Національним стандартом №1 "Загальні засади оцінки майна та майнових прав", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року за № 1440.

4. ДАТА ОЦІНКИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

4.1. Суб’єкт оціночної діяльності (Виконавець) зобов’язується виконати оцінку станом на _____ року.
4.2. Виконання робіт здійснюється в 2 етапи:

перший етап - складання звіту про оцінку майна. Строк виконання робіт 10 (десять) календарних днів від дати підписання цього договору;

другий етап - доопрацювання результатів незалежної оцінки з метою приведення звіту у відповідність до нормативно-правових актів з оцінки майна у разі виявлення відхилення від зазначених актів, а також у разі порушення строків, встановлених Методикою оцінки майна, затвердженою постановою) * Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891.

5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальна вартість робіт з незалежної оцінки об’єкта становить _____________________ гривень (_______________________________) без ПДВ.

5.2. Розрахунки між сторонами здійснюються на розрахунковий рахунок Виконавця протягом п'яти банківських днів від дати підписання акту приймання-передачі акту незалежної оцінки майна Замовником 100 % від суми договору, що становить _______ гривень (__________________)

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Відповідно до документів, Виконавець зобов'язаний залучити до виконання робіт з оцінки, складання та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта таких оцінювачів:
__________________________ - експерт оцінювач, кваліфікаційний сертифікат оцінювача № ______ від ____________ року, затверджений Фондом державного майна України, Українським товариством оцінювачів.
6.2. Суб'єкт оціночної діяльності (Виконавець) зобов'язаний своєчасно виконати оцінку та, в разі
потреби, своєчасно доопрацювати результати оцінки.

6.3. Суб'єкт оціночної діяльності (Виконавець) зобов'язаний доводити Замовнику правильність оцінки.
6.4. Суб'єкт оціночної діяльності (Виконавець) та Замовник не несуть відповідальності за наслідки, що виникли при використанні підприємством результатів оцінки з метою, що не була предметом договору.
6.5. Замовник зобов'язаний сприяти наданню Суб'єкту оціночної діяльності (Виконавцю) необхідної інформації про об'єкт оцінки, яка відповідно до чинного законодавства має бути у балансоутримувача.
6.6. У разі потреби проведення робіт з незалежної оцінки об'єктів, які становлять державну таємницю, Суб'єкт оціночної діяльності (Виконавець) зобов'язаний забезпечити проведення такої незалежної оцінки відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі із залученням Суб'єкта оціночної діяльності (Виконавця), що має необхідну ліцензію.

6.7. У разі, якщо Суб'єкт оціночної діяльності (Виконавець) вчасно не приступає до виконання Договору або виконує роботу, передбачену Договором, так повільно, що закінчення її в обумовлений строк стає неможливим, Замовник може відмовитись від договору i вимагати відшкодування збитків.
6.8. У разі, якщо під час виконання Суб'єктом оціночної діяльності (Виконавець) роботи, передбаченої договором, стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином в обумовлений строк, Замовник може відмовитись від договору i вимагати відшкодування збитків або призначити Суб'єкту оціночної діяльності (Виконавець) відповідний строк для усунення недоліків. Якщо Суб'єкт оціночної діяльності (Виконавець) не усунув недоліків у визначений строк, Замовник може відмовитися від договору i вимагати відшкодування збитків.

6.9. У разі наявності поважних причин Замовник може до завершення Суб'єктом оціночної діяльності (Виконавцем) роботи, передбаченої договором, відмовитися від договору, сплативши Суб'єкту оціночної діяльності (Виконавцю) фактичні витрати за виконаний обсяг робіт. Розрахунок фактичних витрат за виконаний обсяг робіт подається Суб'єктом оціночної діяльності (Виконавцем) Замовнику протягом 5 робочих днів від дати отримання ним повідомлення Замовника про відмову від договору.

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ ЗВІТУ

7.1. Після завершення робіт Суб'єкт оціночної діяльності (Виконавець) передає Замовнику Звіт про незалежну оцінку об'єкта у двох примірниках та висновок про його вартість у трьох примірниках, що оформлені в установленому порядку. Суб'єкт оціночної діяльності (Виконавець) на вимогу Замовника дає роз'яснення щодо звіту та, в разі потреби, доопрацьовує його в строк, що не перевищує трьох календарних днів.

7.2. Одночасно з передачею звіту про незалежну оцінку об'єкта Суб'єкт оціночної діяльності (Виконавець) передає всю інформацію щодо об'єкта незалежної оцінки, яку було зібрано ним у процесі виконання роботи, та акт приймання - передавання робіт, щодо незалежної оцінки.
7.3. У випадках, передбачених цим договором, підставою для розрахунків між сторонами є акт приймання-передавання робіт.

7.4. У разі, якщо Замовник відмовляється підписати акт приймання-передавання робіт, він повинен подати письмове обґрунтування причин своєї відмови.

7.5. Датою надання звіту з незалежної оцінки об'єкта є дата надання Представнику Замовника Суб'єктом оціночної діяльності (Виконавцем) документів.

7.6. Датою завершення робіт є дата підписання акта приймання-передавання робіт

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі ненадійного виконання Суб'єктом оціночної діяльності (Виконавцем) зобов'язань, у тому числі невиконання оцінки в термін, передбачений цим договором, з Суб'єкта оціночної діяльності (Виконавець) стягується пеня у розмірі 0,1 % суми договору, за кожний день прострочення.
8.2. Суб'єкт оціночної діяльності (Виконавець) не несе відповідальності за неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо вони є результатом неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань, передбачених п. 6.5 договору.

8.3. Спори м1ж сторонами у зв'язку з виконанням або тлумаченням цього договору вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

8.4. За недостовірність висновку про незалежну оцінку об’єкта Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність згідно вимог чинного законодавства України.

9. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Сторони зобов'язані не розголошувати інформацію стосовно виконання робіт з незалежної оцінки, яка є конфіденційною.

10. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ, СТРОК ДІЇ

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін проте до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір складено в 3 примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.
11.2. Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових угод. Зазначені угоди стають невід'ємними частинами договору.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>