Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на проведення робіт зі створення акціонерного товариства

м.__________________                                                                                __________________р.

__________________________________________________________, іменований надалі Фірма, в особі ___________________________________, що діє на підставі __________________, з однієї сторони і

_________________________________________________________, іменований надалі Клієнт, в особі ________________________________________, що діє на підставі ___________________, з одного боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Фірма на підставі цього договору і за бажанням Клієнта проводить роботу зі створення підприємства у формі акціонерного товариства, яка включає в себе:

1.1.1. Залучення Фірмою незалежної аудиторської служби для проведення аудиторського обстеження Клієнта;

1.1.2. Розробку пакета засновницької документації з перекладу Клієнта на акціонерну форму власності;

1.1.3. Проведення техніко-економічного дослідження та складання звіту за перспективністю перекладу Клієнта на акціонерну форму власності з виробленням рекомендацій по перепрофелірованію, у разі необхідності, його діяльності;

1.1.4. Організацію і проведення зборів трудового колективу Клієнта;

1.1.5. Організацію і проведення від імені та за дорученням Клієнта засновницького зборів по створенню акціонерного товариства;

1.1.6. Проведення комплексу робіт по реєстрації акціонерного товариства, а також його цінних паперів в державних органах;

1.1.7. Надання Фірмою посередницьких послуги Клієнту у виготовленні печаток акціонерного товариства;

1.1.8. Надання Фірмою посередницьких послуги Клієнту у виготовленні бланків цінних паперів акціонерного товариства.

1.2. Фірма за бажанням Клієнта і на підставі договору між засновниками про створення акціонерного товариства відкриває йому тимчасовий особовий рахунок для депонування грошових коштів засновників, що спрямовуються на формування статутного капіталу акціонерного товариства.

1.3. Клієнт, на прохання Фірми, зобов'язується надавати фінансово-економічні звіти.

1.4. Фірма на підставі цього договору і за дорученням № __________ від _____________ р. проводить підписку на цінні папери Клієнта (Додаток № 1).

1.5. Фірма на підставі цього договору і за дорученням № ________ від _____________ р. проводить розміщення цінних паперів Клієнта серед приватних осіб і організацій (Додаток № 1).

1.6. Клієнт надає Фірмі виключне право реєструвати власників іменних цінних паперів Клієнта.

1.7. Клієнт надає Фірмі виключне право реєструвати на момент виплати дивідендів власників простих цінних паперів Клієнта.

1.8. Клієнт своєчасно інформує у письмовій формі Фірму про терміни виплати і розмірах дивідендів, а також, на прохання Фірми, надає додаткову інформацію.

1.9. Клієнт строго виконує на підставі статуту та чинного законодавства порядок виплати дивідендів.

1.10. На підставі цього договору Фірма відкриває Клієнту особовий рахунок в Фірмі для депонування грошових коштів і виплати дивідендів.

1.11. Фірма на підставі довіреності Клієнта своєчасно і належним чином у встановлені терміни Клієнтом виплачує від імені Клієнта дивіденди утримувачам цінних паперів, зареєстрованих Фірмою.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Фірма приймає на себе такі обов'язки:

- приймати до виконання доручення Клієнта (з дотриманням умов доручення), крім випадків, спеціально обумовлених у тексті цього договору;

- при виконанні доручень Клієнта дотримуватися виключно інтереси Клієнта, не використовувати надані їй Клієнтом можливості у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб;

- надавати Клієнту необхідну йому інформацію, дотримуючись при цьому умови її повноти, достовірності та своєчасності;

- негайно сповіщати Клієнта про настання обставин, що можуть призвести до порушення його інтересів;

- строго дотримувати умов цього договору.

2.2. Клієнт приймає на себе наступні зобов'язання:

- строго дотримувати прийняті зобов'язання за дорученнями Фірмі;

- своєчасно оплачувати роботу ФІРМІ в розмірі і формах, передбачених цим договором;

- надавати Фірмі необхідну їй інформацію, дотримуючись при цьому умови її повноти, достовірності та своєчасності;

- строго дотримувати умов цього договору.

3. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН

3.1. Взаємодія сторін здійснення через відповідальних осіб, які несуть повну відповідальність за вчинені ними дії. Фірма взаємодіє з Клієнтом безпосередньо або через свого регіонального представника, що має довіреність від Фірми.

3.2. Технічні та інші умови взаємодії сторін обумовлюються сторонами в Протоколі узгодження технічних умов, що є невід'ємною частиною цього договору (Додаток № 2).

3.3. Кожен запропонований Клієнтом пункт предмета договору оформляється Клієнтом в дорученні (Додаток № 3), що має юридичну силу. Заява складається у письмовому вигляді і засвідчується керівниками або відповідальними особами (мають довіреність) та скріплюється печаткою.

3.4. Доручення, повідомлення та інші документи, підписані керівником і головним бухгалтером, завірені печаткою і передані протилежній стороні шляхом факсимільного зв'язку (телефаксом), визнаються сторонами повноцінними юридичними документами.

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

4.1. Оплата послуг Фірми, перелічених у п. 1.1, нараховується Клієнтом або списується Фірмою з особового рахунку Клієнта в розмірі (по кожному пункту) :

4.1.1. за п. 1.1.1 - Клієнт оплачує Фірмі її витрати;

4.1.2. за п. 1.1.2 - Клієнт оплачує Фірмі її витрати в розмірі _________ (__________________) гривень, але не менше ________ (________________) гривень і не більше ________ (_________________) гривень;

4.1.3. за п. 1.1.3 - Клієнт оплачує Фірмі її витрати в розмірі _________ (__________________) гривень людино-годину;

4.1.4. за п. 1.1.4 - Клієнт оплачує Фірмі її витрати в розмірі _________ (__________________) гривень;

4.1.5. за п. 1.1.5 - Клієнт оплачує Фірмі її витрати в розмірі _________ (__________________) гривень;

4.1.6. за п. 1.1.6 - Клієнт оплачує Фірмі її витрати в розмірі _______ (_________________) відсотків від статутного капіталу;

4.1.7. за п. 1.1.7 - Клієнт оплачує Фірмі її витрати згідно з кошторисом;

4.1.8. за п. 1.1.8 - Клієнт оплачує Фірмі її витрати в розмірі _________ (__________________) гривень за кожен бланк з п'ятикратним захистом з правом звернення на ринку цінних паперів у межах Украині або в розмірі _________ (__________________) гривень за кожен бланк з шестикратним захистом з правом звернення на міжнародному ринку цінних паперів.

4.2. Оплату за п. 1.1 аудиторської службі проводить Фірма, списуючи з особового рахунку Клієнта в Фірмі.

4.3. Посередницькі послуги Фірми з виготовлення бланків цінних паперів оплачуються Клієнтом у розмірі ______% від сумарної вартості всіх бланків цінних паперів.

4.4. За результатом виконаної роботи (за передплатою і з розповсюдження цінних паперів Клієнта) Клієнт Фірмі нараховує комісійні від суми продажу, в розмірі:

до ____________________________________________ грн. - ________%

від ____________________________________________ грн. - ________%

від ____________________________________________ грн. - ________%

від ____________________________________________ грн. - ________%

cвише _________________________________________ грн. - ________%

4.5. За кожної проданої акції Фірмою у двотижневий термін надається довідка Клієнту, що підтверджує факт покупки акції у Фірми. Протягом одного місяця з дня покупки у Фірми акцій Клієнта гроші в сумі загальної вартості придбаних акцій перераховуються Фірмою на розрахунковий рахунок Клієнта, та за дорученням покупця Фірма отримує акції в касі Клієнта.

4.6. Якщо ціна продажу акцій вищий домовленої продажної вартості, то Клієнт зобов'язується виплатити Фірмі ____% від отриманої різниці.

4.7. На підставі надходження грошових коштів Клієнта на розрахунковий рахунок Фірми і, отже, на особовий рахунок в Фірмі, для виплати дивідендів і оплати послуг Фірмі, Фірма приступає до виконання п. 1.11.

4.8. Вартість послуг Фірми при виконанні п. 1.11 і при реєстрації власників цінних паперів оплачується Клієнтом списанням з тимчасового особового рахунку Клієнта в Фірмі відсотка від суми

виплачуваних дивідендів у розмірі:

до ____________________________________________ грн. - ________%

від ____________________________________________ грн. - ________%

від ____________________________________________ грн. - ________%

cвише _________________________________________ грн. - ________%

4.9. Вартість послуг Фірми при реєстрації власників іменних цінних паперів Клієнта оплачує Клієнт після закінчення фінансового року в розмірі ______% від сумарної номінальної вартості іменних цінних паперів Клієнта.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Фірма несе матеріальну відповідальність за невиконання нею умов цього договору і, в разі їх порушення, зобов'язана відшкодувати Клієнту всі збитки, що виникли з вини Фірма.

5.2. У випадку, якщо Фірма порушила умова цього договору, передбачене п. 2.1, Клієнт має право негайно розірвати договір і вжити заходів до оповіщення про неправомочних діях Фірми.

5.3. Клієнт несе матеріальну відповідальність за невиконання ним умов цього договору і, в разі їх порушення, зобов'язаний відшкодувати Фірмі всі збитки, що виникли з вини Клієнта.

5.4. Клієнт, у випадку затримки ним платежів по оплаті праці Фірми, несе відповідальність у розмірі _______% за кожний день затримки, але не більше _______% в цілому.

5.5. Сторони несуть матеріальну відповідальність за недостовірність інформації, переданої іншій стороні, і зобов'язані відшкодувати збитки, якщо використання недостовірної інформації спричинили за собою такі.

5.6. Сторони не несуть відповідальності за своїми зобов'язаннями, якщо в період дії цього договору сталися зміни в чинному законодавстві, які роблять неможливим їх виконання.

5.7. Фірма несе відповідальність за достовірність реєстрації власників цінних паперів Клієнта.

6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Будь-яка інформація, передана однією стороною іншій в період дії цього договору, розголошення якої може завдати збитків будь-якої сторони, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

6.2. Будь-яка інша інформація, пропозиції або ідеї не повинні розглядатися як секретні або конфіденційні, за винятком тих випадків, коли це спеціально обмовляється в "Угоді про нерозголошення", підписаному представниками сторін.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Цей договір може бути розірваний або змінений (на підставі Довіреності) однієї зі сторін до закінчення терміну його дії. У цьому випадку сторона, яка проявила ініціативу в розірванні або зміні договору, повинна передати іншій стороні письмове повідомлення про це не менше, ніж за два тижні до дати, з якої вона бажала б припинити договірні відносини. У разі розірвання договору протягом місяця проводяться взаєморозрахунки сторін, при цьому сторона, яка проявила ініціативу, виплачує іншій стороні компенсацію у розмірі _________ (___________________________) гривень.

7.2. За згодою сторін, Клієнт може надати Фірмі виключне право на проведення підписки на цінні папери акціонерного товариства.

7.3. На підставі п. 7.2 Фірмою вводяться нові ставки комісійної винагороди від суми продажу:

до ____________________________________________ грн. - ________%

від ____________________________________________ грн. - ________%

від ____________________________________________ грн. - ________%

від ____________________________________________ грн. - ________%

cвише _________________________________________ грн. - ________%

7.4. У разі розірвання договору, на підставі п. 7.1, в якому п. 7.2 є дійсним, взаєморозрахунки сторін виробляються згідно з п. 4.4.

7.5. За згодою сторін приймається тип доручення за п. 1.4 та п. 1.5 (простий, винятковий п. 7.2) _________________.

7.6. Всі зміни та доповнення до цього договору може бути оформлені за угодою сторін лише у письмовому вигляді за підписом керівників Фірми та Клієнта або їх довіреними особами. Підписи повинні бути скріплені печатками.

7.7. У Довіреності Фірмі на продаж цінних паперів Клієнт обумовлює їх кількість і мінімальну вартість. Клієнт зобов'язується у дводенний термін надати Фірмі цінні папери після їх оплати в кількості, зазначеній у Довіреності.

7.8. За згодою сторін, оплату за проведену Фірмою роботу Клієнт може частково або повністю виплатити у вигляді акцій акціонерного товариства (Додаток № 3).

7.9. ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

8.1. Сторони домовилися вживати всіх заходів до вирішення розбіжностей між ними двосторонніми переговорами.

8.2. У разі, якщо сторони не досягли взаємної згоди спори розглядаються відповідно до чинного законодавства.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Термін дії договору встановлюється з дати підписання до _____________ р. Договір автоматично продовжується на наступний рік, якщо немає письмової відмови однієї зі сторін.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*