Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на транспортне обслуговування

м. ____________________________

"___" __________________ 200__ р.

_________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________

_______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

з одного боку,

та

__________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Виконавець") в особі ____________________________________

_______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

з другого боку,

уклали цей Договір на транспортне обслуговування (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець забезпечує транспортне обслуговування Замовника шляхом надання останньому автомобілів марки _____________________________________ у кількості ________________ в такому порядку та на наступних умовах:

1.1.1. Автомобілі надаються Замовнику з водієм в робочі дні тижня, в робочий час (цілодобово за попереднім замовленням), для пересування тільки на території України.

1.1.2. Виконавець надає автомобілі в повністю справному технічному стані, заправленими ПММ, а також несе експлуатаційні витрати, провадить технічне обслуговування і оплату праці водія.

1.1.3. Замовник провадить оплату за транспортне обслуговування протягом _______________ днів з моменту надання Виконавцем рахунку-фактури з розрахунку __________________ грн. за 1 км пробігу і ____________ грн. за годину простою протягом робочого часу.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечити збереження вантажу, що належить Замовнику.

2.2.Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Своєчасно провадити оплату за транспортне обслуговування.

3. ДОДАТКОВІ УМОВИ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Замовник не несе відповідальності за дорожньо-транспортні пригоди з автомобілями, наданими Виконавцем.

4.2.Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

4.3. Цей Договір може бути розірваний при невиконанні Сторонами умов цього Договору за умови попереднього повідомлення іншої Сторони протягом 5 календарних днів.

4.4. Цей Договір набирає чинності з "___" _________________ ______ р. і дійсний до "___" ___________________ ______ р.

4.5. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

4.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

4.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

4.8. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник: _______________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Підписи:

Замовник: ______________________

М. П.

Виконавець: _____________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Виконавець: _____________________

М. П.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>