Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на участь у пайовому будівництві

м.______________

"___"_______________р.

СТОРОНА-1: _______________________________________________________________________,

в особі _________________________________________________________________, що діє на підставі ___________________________________________, з одного боку, і

СТОРОНА-2: _______________________________________________________________________,

в особі __________________________________________________________________, що діє на підставі ___________________________________________, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. У відповідності до Даного Договору СТОРОНА-1 приймає СТОРОНУ-2 у пайове бу дів ни цтво на ___________ (________________________) ______-кімнатну квартиру в будинку за адресою:

________________________________________________________________________________________.

Планове закінчення будівництва та здача будинку в експлуатацію: _____________ р.

2. По закінченні спорудження будинку та здачі його в експлуатацію СТОРОНА-1 зобов’я зується передати СТОРОНІ-2 у власність вищевказану квартиру протягом __________ днів, надати останній усі необхідні документи на цю квартиру, а також сприяти останній в оформленні права власності на неї.

3. Попередня базова вартість квартири складає _____________________________ грн..

Остаточна ціна будівництва визначається після його закінчення шляхом розрахунку фактичної вартості будівництва з урахуванням коефіцієнта інфляції.

Коефіцієнт інфляції для розрахунків за Даним Договором визначається СТОРОНАМИ у відповідності до даних, що публікуються Держкомстатом про рівень цін.

Остаточна ціна будівництва повинна бути визначена на підставі останньої процентовки.

4. Етапи фінансування часткового будівництва СТОРОНОЮ-2:

1 етап: __________________________________________________________________ грн. протягом ____________________________________ з моменту підписання Даного Договору;

2 етап: __________________________________________________________________ грн. в термін _________________________________________________________________.

5. У випадку, якщо сума коштів, перерахованих СТОРОНОЮ-2 в рахунок пайового будівництва, буде перевищувати фактичну вартість будівництва, то СТОРОНА-1 зобов’язується надати СТОРОНІ-2 у власність квартири додатково, загальною площею пропорційно переплаче ному, якщо угодою СТОРІН не буде передбачене інше.

6. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його СТОРОНАМИ та діє до "___" ____________________ р.

7. Відповідальність сторін:

СТОРОНА-2 за Даним Договором несе наступну відповідальність:

– за прострочення попереднього фінансування та оплати будівництва пеня за кожен день прострочення в розмірі ________________________ від суми боргу.

СТОРОНА-1 за Даним Договором несе наступну відповідальність:

– за прострочення по передачі квартир у власність СТОРОНИ-2 пеня в розмірі ______________ відсотка від суми боргу;

– у випадку дострокового розірвання Даного Договору СТОРОНА-1 сплачує штраф у роз мірі __________________ від суми фактичного фінансування, а також відшкодовує другій СТОРОНІ зазнані збитки.

У випадку систематичного порушення умов Даного Договору однією СТОРОНОЮ друга СТОРОНА має право розірвати Даний Договір достроково із стягненням усіх збитків, що виникли, з винної СТОРОНИ.

8. Інші умови:

Договір укладений у 2-х примірниках та зберігається у СТОРІН.

СТОРОНИ не мають права передавати свої права та обов’язки за договором іншим особам без письмової згоди другої СТОРОНИ.

У випадках, не передбачених Даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним законодав ством.

З моменту набрання Даним Договором чинності всі попередні переговори за ним, відповідне ділове листування та угоди втрачають силу.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*