Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт

Договір N ____

__________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Замовник") в особі ____________________________________

________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________________,

з одного боку,

та

__________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Підрядчик") в особі ___________________________________

________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________________,

з другого боку,

уклали цей Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт (надалі іменується "Договір") про таке:

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ЗАМОВНИК доручає ПІДРЯДЧИКОВІ, а ПІДРЯДЧИК бере на себе зобов'язання щодо виконання наступних проектних та розвідувальних робіт, зокрема із розробки проектно-кошторисної документації: _________________________________________________ _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

1.2. Строк виконання робіт за цим Договором становить _________________ з моменту набуття чинності цим Договором. Склад робіт, вимоги щодо них, інші необхідні відомості та строки виконання основних етапів робіт визначаються календарним планом (Додаток N 1), що є невід'ємною частиною Договору.

1.3. ЗАМОВНИК зобов'язується надати ПІДРЯДЧИКУ необхідні для виконання робіт вихідні дані за 15 днів до початку виконання робіт у відповідності до календарного плану. Невиконання цієї умови є підставою для перенесення строків виконання робіт по Договору із відповідним коригуванням календарного плану.

1.4. Склад проектно-кошторисної документації, технічні вимоги до неї, порядок її узгодження і затвердження: _____________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

2. Вартість виконання робіт

2.1. Загальна вартість виконання робіт становить, за погодженням Сторін, ________________________________________________________________________.

2.2. Оплата виконаних робіт здійснюється поетапно не пізніше ____ календарних днів після закінчення відповідного етапу виконання робіт.

2.3. В ___-денний термін з моменту набуття чинності цим Договором ЗАМОВНИК перераховує ПІДРЯДЧИКУ аванс у розмірі ____________.

2.4. Остаточний розрахунок згідно Договору здійснюється у 5-денний термін після завершення робіт та підписання Сторонами акта приймання-передачі робіт.

3. Обов'язки Сторін

3.1. ЗАМОВНИК за цим Договором зобов'язаний:

- надати ПІДРЯДЧИКУ необхідні для проектування вихідні дані за 15 днів до початку робіт;

- протягом п'яти календарних днів з дня набуття чинності цим Договором визначити свого відповідального представника і повідомити про це ПІДРЯДЧИКА;

- у разі потреби надати ПІДРЯДЧИКУ для виконання розвідувальних робіт робочу силу, будівельні матеріали, транспортні засоби;

- забезпечити затвердження виконаних ПІДРЯДЧИКОМ проектних робіт і повідомити його про розгляд документації не пізніш як за п'ять днів до встановленого строку;

- розрахуватися з ПІДРЯДЧИКОМ за всі виконані роботи в разі їх припинення або консервування.

3.2. ПІДРЯДЧИК зобов'язаний:

- виконати проектні роботи в межах установлених строків і вартості;

- протягом п'яти календарних днів з дня набуття чинності цим Договором призначити головного інженера проекту (головного архітектора) і повідомити про це ЗАМОВНИКА;

- погодити виконувані роботи з зацікавленими організаціями;

- забезпечити належну якість документації і всіх виконаних робіт, відповідність їх установленим технічним вимогам;

  1. своїми силами і за свій рахунок усунути усі виявлені недоліки.

4. Порядок передачі та приймання робіт

4.1. Склад та обсяги робіт, що приймаються до виконання, а також перелік проектно-кошторисної документації визначається у процесі узгодження Договору та фіксується у п. 1.1 цього Договору, календарному плані або особливих умовах, які є невід'ємною частиною Договору. Робота та послуги, що не узгоджені, виконуються за окрему плату при укладанні додаткової угоди до цього Договору.

4.2. Після закінчення відповідного етапу робіт ПІДРЯДЧИК подає ЗАМОВНИКУ акт приймання-передачі виконаних робіт та проектно-кошторисну документацію у двох примірниках.

4.3. ЗАМОВНИК зобов'язаний прийняти виконані роботи і протягом трьох днів з дня отримання акта приймання-передачі виконаних робіт підписати його.

4.4. В разі якщо виконані роботи не відповідають умовам Договору, ЗАМОВНИК має право протягом трьох днів подати мотивовану відмову від приймання виконаних робіт разом з проектом двостороннього акта з переліком доопрацювань, які потрібно виконати, та строків їх виконання

4.5. Якщо у встановлений термін ПІДРЯДЧИК не отримує підписаний акт приймання-передачі виконаних робіт або мотивовану відмову (пп. 4.3 та 4.4 цього Договору), робота вважається такою, що прийнята, з додержанням усіх умов Договору, акт без підпису ЗАМОВНИКА може бути пред'явленим до оплати при наявності запису: "Зауваження від Замовника у встановлений термін не надійшли".

4.6. В разі призупинення (припинення) робіт за ініціативою ЗАМОВНИКА Сторони зобов'язані у 15-денний термін з дня призупинення або припинення робіт скласти двосторонню угоду про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат на їх виконання для їх відшкодування ЗАМОВНИКОМ.

5. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. За недодержання ПІДРЯДЧИКОМ строків виконання робіт останній сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі 0,01 % вартості робіт за Договором, але не більш як протягом 30-ти денного терміну прострочення. У разі прострочення понад 30 днів подальше нарахування пені припиняється і ПІДРЯДЧИК сплачує ЗАМОВНИКОВІ неустойку у розмірі 1 % від вартості відповідних робіт.

5.4. За порушення ЗАМОВНИКОМ строків оформлення актів приймання-передачі виконаних робіт або ненадання ПІДРЯДЧИКУ вихідних даних ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДЧИКУ пеню у розмірі 0,01 % вартості робіт за Договором, але не більш як протягом 30-ти денного терміну прострочення. У разі прострочення понад 30 днів подальше нарахування пені припиняється і ЗАМОВНИК сплачує неустойку у розмірі 1 % від вартості відповідних робіт.

5.5. За немотивовану відмову від прийняття виконаних робіт ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДЧИКУ штраф у розмірі _______________________.

5.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

5.7. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою однієї із Сторін не пізніше, як за квартал до початку відповідного етапу робіт згідно з календарним планом.

5.8. Якщо робота припиняється з вини ЗАМОВНИКА, вона оплачується згідно з фактичними витратами на виконання робіт.

5.9. ПІДРЯДЧИК відшкодовує ЗАМОВНИКУ фактичні збитки, завдані неналежною якістю проектної документації.

5.10. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством

6. Строк дії Договору та інші умови

  1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
  2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
  3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
  4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
  5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
  6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Підрядчик

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________Підписи

За Підрядчика

Керівник ________________/____________/

м. п.

Замовник

___________________________________

___________________________________

___________________________________

______________________________________________________________________сторін

За Замовника

Керівник

________________/____________/

м. п.

Додатки до Договору:

1. Календарний план виконання робіт.

Додаток N 1
до Договору N __
на виконання проектних і розвідувальних робіт

від "____" __________ 200_ р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ

Назва робіт згідно Договору

Вимоги до роботи

Строк виконання початок/закінчення
(місяць, рік)

Розрахункова вартість етапу, грн., те ж, у відсотках до загальної вартості

Від ПІДРЯДЧИКА:

Від ЗАМОВНИКА:

Керівник розробки
________________________
посада, підпис, прізвище

Представник
_______________________
посада, підпис, прізвище

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*