Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір на закупівлю медичних препаратів (за бюджетні кошти)

Приклад договору на закупівлю медичних препаратів згідно тимчасового положення №1017 від 19.11.2008р.

м.__________________ __________________р.

ВАТ "_________________", в особі голови правління ______________________, що діє на підставі Статуту іменований далі "Постачальник", з одного боку, та

_____________________, надалі "Покупець", в особі головного лікаря ________________________, діючого на підставі Статуту з другого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Даний договір є основним документом, що визначає права та обов'язки сторін по поставці товару Покупцю, їх асортимент, обсяги, ціну та вартість.

1.2. Найменування товару: препарати інсуліну та їх аналоги. Ціна за одиницю товару, кількість товару визначені в специфікації, яка додається до цього договору, і є його невід'ємною частиною.

1.3. Сторони договору зобов'язуються належним чином виконувати взяті на себе зобов'язання, що випливають з умов даного договору.

2. ТЕРМІН ТА УМОВИ ПОСТАВКИ.

2.1. Товар постачається Постачальником, його власним спеціалізованим транспортним засобом, що може забезпечити дотримання технології "холодового ланцюгу", до місцезнаходження медичного складу Покупця.

2.2. Товар постачається партіями відповідно до попередньої усної за допомогою телефонного зв'язку або письмової заявки, направленої факсом уповноваженої особи Покупця, не пізніше 3 діб з моменту такої заявки. Дана умова діє на протязі всього терміну дії даного договору.

2.3. Днем виконання поставки чергової партії по договору вважається відмітка про отримання Покупцем товару в накладній.

2.4.Кількість товару, що є предметом Договору, може бути змінено в залежності від виділених асигнувань та потреб Замовника.

3. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ.

3.1. Постачальник гарантує, що поставлений за даним договором товар виготовлений з дотриманням діючих стандартів та вимог. Постачальник надає Покупцю сертифікати якості, протоколи аналізу Держінспекції контролю якості лікарських засобів на весь асортимент товару згідно специфікації та накладної, по мірі поставки товару.

3.2. Товар відгружається на адресу Покупця з терміном придатності не менше 80 відсотків від загального терміну зберігання відповідного товару при умові їх зберігання відповідно до установлених норм та правил.

3.3. Поставка товару супроводжується сертифікатом якості та реєстром лікарських засобів.

3.4. Упаковка, в якій відправляється товар, повинна повністю забезпечувати його збереження під час перевезення;

3.5. У разі поставки товару у зворотній тарі, Покупець зобов'язаний повернути Постачальнику зворотну тару у 10-денний строк від дати поставки.

4. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ.

4.1.Очікувана вартість договору складає __________ грн. (___________ _______________гривень 00 коп.). ПДВ не передбачений.

4.2. Очікувана вартість договору може бути змінено Покупцем, в залежності від реального фінансування видатків.

5. ЦІНА.

5.1. Покупець оплачує поставлений товар за ціною, яка вказана у специфікації, яка додається до цього договору, і є його невід'ємною частиною. Після узгодження цін на товар з підстав, передбачених даним договором, Покупець оплачує поставлений товар за погодженими цінами між сторонами.

5.2. Ціна на товар протягом усього терміну дії договору є незмінною, тобто такою, що зафіксована у специфікації, окрім випадку зміни істотних умов, що впливають на ціну товару. Ціни підлягають коригуванню виключно за умов зазначених у пунктах 5.3. та 5.4. і тільки після попереднього узгодження між Сторонами договору в дотримання умов цього договору.

5.3. Істотними умовами, що впливають на ціну товару може бути ріст курсу іноземної валюти, за яку закуповується товар по відношенню до української валюти - гривні. За умови, що такий товар не був закуплений за дії попереднього курсу іноземної валюти.

5.4. Зміна ціни за одиницю товару також допускається за умови загальноукраїнської тенденції зростання ціни через інфляційні процеси на кожний конкретний препарат з перерахованих у специфікації до цього договору. Умовою застосування даного підпункту є представлення довідки виданої Торгово-промисловою платою у Вінницькій області.

5.5. Зміна ціни на товар Постачальником без попереднього погодження з Покупцем є підставою для розірвання договору Покупцем в односторонньому порядку.

5.6. До ціни товару не включається сплата податків і зборів, ціна зворотної тари, вартість страхування, транспортування, оплату за отримання ліцензії, інші витрати понесені Постачальником у зв'язку з доставкою товару до складу Покупця.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

6.1. Оплата за даним договором на підставі п. 7 ст. 51 Бюджетного кодексу України передбачає відстрочку платежу на 30 календарних днів за ціною, вказаною в специфікації до цього договору, що є його невід’ємною частиною.

6.2 У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 5 банківських днів з дня отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

7. ПРИЙМАННЯ ПО КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ.

7.1. Покупець приймає товар та виставляє претензії Постачальнику відносно кількості та якості, керуючись відповідними нормативними актами України.

7.2. У випадку виявлення бою, недостачі, дефектів, Покупець зобов'язаний повідомити про це Постачальника не пізніше 48 годин після приймання товару з наступним оформленням претензії в 3-денний строк.

7.3. Якщо товар, що постачається виявиться дефективним, робиться його заміна за рахунок Постачальника на протязі 3-ох днів з моменту отримання претензії.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

8.1. Відповідальність Постачальника розповсюджується як по умовах даного договору і по специфікації, так і у випадку, якщо Постачальник не в змозі виконати прийняті на себе зобов'язання по термінам, кількості поставки і якості товару, він зобов'язаний про це повідомити Покупця в термін не пізніше, як за 48 годин від моменту, коли наступили ці обставини.

Якщо Покупець не згодний із зміною термінів, кількості та якості товару в одноразовому випадку, який стався з вини Постачальника, він має право звернутися до іншого Постачальника для здійснення разової закупівлі по таким же умовам цього договору, як за ціною, так і по умовах поставки.

8.2. При поставці неякісного товару Постачальником, Покупець не оплачує зовсім цей товар та не приймає його. Постачальник сплачує штрафні санкції у розмірах передбачених законом

8.3. При повторному протягом терміну дії цього договору настанню обставин пов'язаних з неможливістю виконання Постачальником по його вині зобов'язань в частині термінів поставки, кількості та якості, Покупець має право розірвати договір з свого боку в односторонньому порядку та укласти договір з іншим Постачальником на такий перелік продукції, письмово повідомивши Постачальника за 3 робочі дні до розірвання договору в односторонньому порядку.

8.4. У разі відмови Постачальника поставити закуповуємий згідно умов цього договору товар, без наявних на це аргументованих причин, він сплачує штраф у розмірі 10 відсотків від вартості договору.

8.5. У разі розірвання Покупцем договору згідно умов пункту 5.5. Постачальник зобов'язаний сплатити суму забезпечення виконання умов договору

8.6. У разі неналежного виконання Постачальником умов цього договору Покупець має право в односторонньому порядку розірвати цей договір, з обов'язковим попередженням за 5 календарних днів та проводить остаточні розрахунки за фактично отриманий товар протягом 20 робочих днів з дня розірвання Договору. За безпідставного розірвання Постачальником Договору в односторонньому порядку, останній сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% від суми договору незалежно від інших штрафів передбачених цим договором.

9. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань по цьому договору, якщо це невиконання викликано обставинами форс-мажору (стихійні лиха, катастрофи, акти уряду, які можуть вплинути на виконання цього договору).

9.2. Сторони у випадку настання форс-мажорних обставин мають право перенести терміни виконання даного договору чи оголосити про припинення його дії.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

10.1. Для забезпечення виконання господарського зобов'язання за цим договором Постачальник на протязі десяти календарних днів з моменту підписання договору надає Покупцю оригінал банківської гарантії на суму коштів у розмірі 1.4 відсотків від вартості цього договору.

10.2. Цей договір складено у 2-ох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. За взаємною згодою Сторін до умов цього договору можуть бути внесені зміни. Додатки і доповнення до цього договору є дійсними, якщо вони підписані обома сторонами на протязі терміну дії даного договору.

10.4. Розірвання договору проводиться в дотримання вимог Господарського кодексу України.

10.5. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регулюються діючим законодавством України.

10.6. Спори вирішуються між сторонами в претензійному порядку. Якщо згоди не досягнуто-згідно чинного господарського процесуального законодавства.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

11.1. Даний договір вступає в силу з моменту підписання його обома сторонами і діє до _________ р.

11.2. Термін дії договору може бути продовжено на, на умовах визначених у додатковій угоді, за умови, що така процедура не буде прямо заперечена законом або іншим нормативним актом.

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ:

1. Специфікація на закупівлю препаратів на одній сторінці.

12. ЮРИДИЧНІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*