Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір надання послуг по декларуванню товарів

м.__________________                                                                                __________________р.

ТОВ "__________________", в особі директора ______________________, що діє на підставі Статуту, та свідоцтва про визнання підприємства декларантом № ____________________ (далі Виконавець) та

ТОВ "__________________" (далі Замовник) в особі директора __________________________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони (далі Сторони) уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується:

а) за обумовлену плату і в обумовлений термін надавати послуги по декларуванню товарів, майна, транспортних засобів та інших предметів (далі-товарів) Замовника, що переміщуються через митний кордон України, та їх оформленню у Київській регіональній та Бориспільській митниці, а також надавати інші, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю замовника, послуги;

б) дії, пов’язані з декларуванням і митним оформленням товарів Замовника, здійснювати самостійно від свого імені за рахунок і за дорученням Замовника в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки Виконавця:

2.1.1. Здійснювати декларування товарів та їх митне оформлення у встановленому чинними законодавчими та нормативними актами і документами порядку.

2.1.2. Правильно нараховувати митні платежі.

2.1.3. Подавати на ознайомлення Замовника на його вимогу Свідоцтво про визнання Виконавця декларантом, положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі

Договору.

2.1.4. Зберігати комерційну таємницю, яка міститься в документах Замовника.

2.1.5. Надавати консультації Замовнику щодо вимог митного законодавства України, знайомити його при необхідності з цими документами, попереджувати Замовника про встановлені заборони чи обмеження щодо розпорядження товарами у випадках, якщо митне оформлення не завершено.

2.1.6. Надавати передбачені цим Договором (тарифом Виконавця) послуги в узгодженні із Замовником терміни.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Запитувати у Замовника документи, необхідні для митного оформлення товарів: (ліцензії на експорт-імпорт, висновки органів митного контролю по вартості вантажів, коду товару відповідно УКТЗЕД, висновки санепідемстанції, фітосанітарної служби, карантинного контролю, ветеринарного контролю, Міністерства зв'язку України, Урядової комісії по експортно-імпортному контролю, сертифікати походження товару, сертифікати відповідності товару і та інші документи, що мають відношення до митного оформлення) ;

2.2.2. Відмовити Замовнику у наданні послуг по декларуванню за конкретним дорученням-заявкою у випадку, коли у Виконавця є достатні підстави вважати, що документи містять заздалегідь неправдиві відомості та/або дії Виконавця нестимуть протиправний характер чи будуть суперечити встановленому порядку, а також якщо Замовник не подає заявку та/або необхідні для оформлення документи;

2.2.3. Перевіряти повноваження Замовника щодо приналежності йому товарів та дійсність документів, необхідних для митного оформлення і отриманих від Замовника;

2.2.4. За попереднім погодженням Замовника, та в його присутності, в разі необхідності, здійснюва- ти "ідентифікаційний огляд товарів";

2.2.5. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою митних платежів Замовником ;

2.2.6. Завіряти документи, що мають відношення до митного оформлення товарів, своєю печаткою.

2.2.7. Здійснювати від імені Замовника власними коштами оплату в дозвільні служби України (карантинну, ветеринарну, екологічну, санітарно-епідеміологічну)

2.2.8 Змінювати тарифи на митне оформлення, проінформував Замовника за 15 діб до дати зміну тарифів. Данні зміни закріплюються відповідним додатком до договору

2.3. Обов’язки Замовника:

2.3.1. До початку митного оформлення кожної відправки (надходження) товарів надавати Виконавцю доручення-заявку на декларування товарів та всі необхідні для митного оформлення документи та їх копії (Відповідальність за достовірність наданої інформації несе Замовник) ;

2.3.2. В необхідних випадках надавати уповноваженій особі Виконавця доручення на виконання окремих функцій від імені Замовника;

2.3.3. В разі необхідності забезпечувати доставку товарів у місце оформлення, зазначене Виконавцем, а також присутність уповноваженої особи Замовника;

2.3.4. Забезпечувати Виконавцю доступ до товарів, що підлягають декларуванню та митному оформленню;

2.3.5. Забезпечити сплату митних платежів згідно з розділом 5 цього Договору;

2.3.6. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця згідно з розділом 6 цього Договору;

2.3.7. Забезпечувати в разі потреби власним транспортом доставку співробітника митниці

(та уповноваженої на декларування особи Виконавця) до місця митного оформлення товарів;

2.3.8. Компенсувати Виконавцю витрати, пов’язані з виконанням на вимогу митниці робіт по завантаженню, розвантаженню, перевантаженню товарів (або компенсувати власними коштами виконання на вимогу митниці робіт по завантаженню, розвантаженню, перевантаженню товарів).

3.ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1.Термін виконання робіт Виконавцем залежить від обсягу, зазначеного у заявці Замовника, графіку роботи митниці, тощо та погоджується Сторонами.

3.2.В разі потреби Замовника у негайному виконані замовлених робіт він зазначає це в заявці з поміткою "Терміново". Вартість послуг Виконавця у цьому випадку збільшується на 50%.

3.3.По узгодженню сторін митні платежі можуть бути оплачені Виконавцем зі свого рахунку з подальшим відшкодуванням Замовником.

4.УМОВИ СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

4.1. Митні платежі (мито, митні збори, акцизний збір, ПДВ) мають бути сплачені Замовником до того, як митниці будуть пред'явлені товари. Відповідальність за правильність нарахування митних платежів несе Виконавець.

4.2. В разі встановлення згодом недобору митних платежів, що виник не з вини Виконавця (зміна ставок мита, митних зборів чи розміру інших митних платежів, вимог нормативних документів і т.ін.) після випуску митницею товару у вільне використання відповідальність за їх доплату несе Замовник.

5. РОЗРАХУНКИ І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

5.1. За надання послуг по митному оформленню товарів, зазначених у заявці-дорученні, Замовник виплачує Виконавцю суму, розмір якої залежить від обсягу виконаних робіт та наданих послуг. Розрахунок цього розміру здійснюється згідно з тарифом Виконавця, який додається і є невід’ємною частиною Договору.

5.2. Оплата послуг Виконавця здійснюються в безготівковій формі та в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Замовника на рахунок Виконавця в строк не пізніше трьох банківських днів з моменту виконання робіт. Моментом виконання робіт є завершення митного оформлення товарів Замовника.

5.3. При несвоєчасній оплаті Замовником послуг Виконавця, в разі відсутності попередньої письмової домовленості про перенесення строку платежу, Замовник виплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,5% за кожний день прострочення від тієї суми, яка підлягає сплаті.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Сторони несуть юридичну та матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

6.2.Замовник несе повну юридичну відповідальність за достовірність даних, зазначених ним в заявці-дорученні та в документах, що додаються до неї.

6.3 Виконавець не несе відповідальності у разі невідповідності товарів (їх найменувань, кількості та якісних характеристик), заявлених у товаросупровідних документах товарам, що фактично переміщуються через митний кордон України.

6.4.Сторони звільняються від відповідальності у випадку виникнення форс-мажорних обставин, перелік яких визначений загальноприйнятими нормами.

6.5.Протягом терміну дії цього Договору Замовник зобов’язується не укладати аналогічні договори та не давати доручення на виконання одних і тих же функцій щодо партій його товарів іншим підприємствам, що здійснюють декларування на підставі договору, а також не обмежувати повноваження Виконавця виконанням тільки частини його функцій або виконанням операцій у межах однієї функції.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за зобов’язання Замовника, які останній надав

безпосередньо митниці. Так само Виконавець не несе відповідальність за перевищення

узгоджених термінів оформлення товарів Замовника при їх ввезенні (вивезенні) у випадках, якщо таке перевищення сталося у зв’язку з нездійсненням або несвоєчасним здійсненням Замовником тих заходів, які він повинен був здійснити згідно з встановленим порядком та цим Договором.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1.У випадку, якщо одна із Сторін виявиться не в змозі повністю або частково виконати свої зобов’язання по цьому Договору в результаті стихійного лиха, пожежі, військових конфліктів, змін у законодавстві і дій органів влади, централізованого вимикання електроенергії або інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, строки виконання зобов’язань продовжуються на відповідний період дії таких обставин. При цьому Сторони звільняються від відповідальності.

7.2.Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними відділеннями.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. При виникненні суперечок під час виконання умов Договору, вони вирішуються Сторонами за взаємною згодою.

8.2. У випадку недосягнення взаємної згоди, суперечки по цьому Договору вирішуються господарським судом за місцем знаходження відповідача.

8.3. Претензії, що можуть виникнути з цього Договору, мають бути пред’явлені протягом 12-ти місяців після виникнення підстав для їх пред’явлення.

8.4. Претензії Замовника щодо неправильного оформлення Виконавцем товарів не приймаються після завершення митного оформлення товарів (якщо для розгляду претензії необхідне повторне пред’явлення товарів митниці, Виконавцю або арбітражному органу).

9. ТЕРМІН ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку встановлення недоцільності або неможливості виконання договірних зобов’язань зацікавлена Сторона вносить пропозицію про дострокове припинення дії цього Договору, яка повинна бути негайно розглянута.

Одностороння відмова від виконання зобов’язань Договору не допускається.

Припинити дію цього Договору кожна із Сторін має право тільки після виконання нею взятих на себе зобов’язань.

9.2. Цей Договір вступає в дію з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2007року включно. Після цієї дати, якщо жодна з Сторін письмово не проінформувала іншу Сторону про бажання не подовжувати Договір, Договір автоматично пролонгується на наступний рік.

9.3.Договір може бути змінено або доповнено за згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою і є невід’ємною частиною цього Договору.

9.4. Цей Договір складено в двох примірниках українською мовою, причому обидва примірники мають однакову юридичну силу.

9.5. Додатки до даного Договору

Додаток 1. Зразок доручення-заявки на митне оформлення.

Додаток 2. Тариф Виконавця на надання послуг по митному оформленню товарів.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>