Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір надання послуг з навчання та перевірки знань

м. Київ

___________________р.

Державне підприємство "Головний навчально-методичний центр", що надалі іменується ВИКОНАВЕЦЬ, від імені якого на підставі Статуту діє директор _____________________________ та

ТОВ "________________________", надалі ЗАМОВНИК, від імені якого на підставі Статуту діє генеральний директор _____________________________________ уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК замовляє, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати наступні послуги: Навчання та перевірка знань законодавчих актів з охорони праці.

Кількість слухачів – 1. Термін надання послуги з _____________р. по _____________р.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість послуг за цим Договором становить 306 (Триста шість гривень 0 коп.), в тому числі ПДВ 51 (П'ятдесят одна гривень 0 коп.)

2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується здійснити оплату на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ в сумі, що вказана в п. 2.1 цього Договору, протягом п'яти банківських днів з дня підписання цього Договору (100% передоплата) згідно рахунку-фактури.

2.3. При здійсненні оплати, посилання в платіжному дорученні на номер цього договору є обов'язковим.

2.4. ВИКОНАВЕЦЬ має статус платника податку на прибуток підприємства (25%) на загальних підставах.

2.5. У разі несвоєчасної оплати за цим договором відповідно відсуваються строки виконання послуг, а вартість надання послуг коригується згідно діючим тарифам на цей момент.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується провести навчання відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці.

3.2. ЗАМОВНИК зобов'язує своїх слухачів не пропускати заняття, які проводить ВИКОНАВЕЦЬ, та пройти весь курс навчання. Після проходження курсу навчання слухачі проходять перевірку знань, яку організовує ВИКОНАВЕЦЬ.

3.3. Після проведення перевірки знань, ВИКОНАВЕЦЬ видає ЗАМОВНИКУ витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань слухачів, після чого ЗАМОВНИК підписує акт прийому-здачі виконаних послуг.

3.4. Після підписання акту прийому-здачі виконаних послуг, ВИКОНАВЕЦЬ видає посвідчення встановленого зразка слухачам, які успішно пройшли перевірку знань.

3.5. У разі відмови ЗАМОВНИКА від проходження курсу навчання або негативного проходження його слухачами перевірки знань, грошові кошти ЗАМОВНИКУ не повертаються.

3.6. ЗАМОВНИК вчасно попереджає слухачів, яких він направляє на навчання, про необхідність мати при собі паспорт та номер цього договору.

Дивись на звороті

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ звільняються від своїх обов'язків за цим Договором у випадку стихійних лих, військових дій або рішень влади, які призвели до втрати виробничого обладнання чи персоналу, або в інший спосіб зробили неможливим виконання ВИКОНАВЦЕМ або ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань.

4.2. В усіх інших випадках ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ переглядають умови цього До говору за взаємною домовленістю.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

5.1. Договір вступає в дію з моменту підписання та діє до моменту підписання ЗАМОВ НИКОМ акту прийому-здачі виконаних послуг та не пізніше ________________р.

5.2. Усі спори, що виникають за цим договором, ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ вирішу ють шляхом переговорів.

5.3. Спори, з яких не було досягнуто згоди шляхом переговорів, розв'язуються відповід но до законодавства України в суді, за місцем знаходження ВИКОНАВЦЯ

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для ЗАМОВ НИКА та ВИКОНАВЦЯ.

6.2. ЗАМОВНИК має повернути ВИКОНАВЦЮ один примірник підписаного та оформленого Договору до початку надання послуг.

6.3. У випадках, не передбачених цим Договором, ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ керу ються чинним законодавством.

6.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним: листування, попередні угоди про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

6.5. Усі виправлення за текстом до даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ у кожному окремому випадку

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>