Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір найму приміщення

м.__________________                                                                                __________________р.

___________________________, (надалі іменується "Наймач") в особі ___________________________,

що діє на підставі _______________, з однієї сторони, та

громадянин _________________________, що проживає за адресою: ____________________________, (надалі іменується "Наймодавець"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір найму приміщення (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Наймодавець зобов'язується передати Наймачеві, а Наймач зобов'язується прийняти у строкове платне користування приміщення, визначене у цьому Договорі, а також зобов'язується сплачувати Наймодавцеві орендну плату.

1.2. Приміщення, яке передається в оренду за цим Договором (надалі іменується "приміщення"), знаходиться за адресою: ________________________________________________________________, на _______ поверсі, має загальну площу _______________________________________, складається із _________________________________________________________, і належить Наймодавцеві на праві _____________________________ власності, що підтверджується ______________________________.

1.3. Наймодавець дозволяє Наймачеві на строк дії цього Договору перереєструвати телефонний номер у приміщенні на ім'я Наймача.

1.4. Приміщення надається Наймачеві для використання його як _______________________________.

2. СТРОК НАЙМУ

2.1. Приміщення надається в найм на строк __________________ з моменту прийняття його за актом приймання-передачі, який підписується Сторонами та скріплюється печаткою Наймача.

2.2. У момент підписання акта приймання-передачі Наймодавець передає Наймачеві ключі від приміщення.

2.3. Строк найму може бути змінений лише за згодою Сторін.

3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ПРИМІЩЕННЯМ

3.1. Плата за користування приміщенням складає ______________________ гривень за місяць.

3.2. Плата за користування приміщенням сплачується готівкою через касу Наймача або за заявою Наймодавця у безготівковому порядку на рахунок останнього в зазначеній ним банківській установі. Оплата здійснюється не пізніше ________ числа кожного _____________ місяця.

3.3. Наймач зобов'язаний протягом ____________________ з моменту ___________________________ перераховувати авансом плату за користування приміщенням за період ___________________.

3.4. Розмір плати за користування приміщенням підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати у наступному порядку: ________________________________.

3.5. Оплата комунальних послуг, якими користується Наймач у приміщенні, здійснюється Наймачем самостійно та своєчасно на підставі рахунків відповідних організацій.

3.6. У випадку якщо Наймач не перереєстрував на своє ім'я телефонний номер у приміщенні у відповідності з п. 1.3 цього Договору, то він добровільно приймає на себе обов'язок своєчасно та в повному обсязі оплачувати телефонні послуги.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ

4.1. Наймодавець має право один раз в місяць здійснювати перевірку порядку використання Наймачем приміщення та стану приміщення шляхом ____________.

4.2. Наймодавець зобов'язаний:

4.2.1. надати приміщення Наймачеві в ___________- денний строк із моменту набрання чинності цим Договором за актом приймання-передачі, який підписується Сторонами та скріплюється печаткою Наймача. В акті передання-приймання зазначається технічний стан приміщення і інженерного устаткування в приміщенні на момент передання в найм;

4.2.2. забезпечити реальну можливість цілодобового використання приміщення, встановлення охоронної та протипожежної сигналізації шляхом _______________;

4.2.3. здійснювати капітальний ремонт наданого приміщення не рідше, ніж ______________________;

4.2.4. за свій рахунок і своїми силами ліквідувати наслідки аварій та пошкоджень, що трапились не з вини Наймача шляхом _____________ в строк _____________.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАЙМАЧА

5.1. Наймач має право:

5.1.1. обладнувати та оформляти приміщення на власний розсуд;

5.1.2. міняти замки дверей приміщення, укріплювати двері;

5.1.3. здавати приміщення або його частину у суборенду за письмовою згодою Наймодавця;

5.1.4. встановлювати сигналізацію та інші системи охорони приміщення.

5.2. Наймач зобов'язаний:

5.2.1. використовувати приміщення виключно за цільовим призначенням, визначеним у п. 1.4 цього Договору;

5.2.2. утримувати приміщення у порядку, передбаченому санітарними і протипожежними правилами, а також правилами експлуатації встановленого в приміщенні санітарно-технічного та інженерного устаткування;

5.2.3. ліквідовувати наслідки аварій, що стались з його вини, у строк _________ шляхом ______________;

5.2.4. не здійснювати перебудову та перепланування приміщення без письмової згоди Наймодавця;

5.2.5. здійснювати поточний ремонт приміщення у строк ______________ шляхом _________;

5.2.6. безперешкодно допускати Наймодавця до приміщення з метою перевірки його використання у відповідності до цього Договору.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ НАЙМОДАВЦЕВІ

6.1. Після закінчення строку найму, визначеного цим Договором, Наймач зобов'язаний передати Наймодавцеві приміщення протягом ___________________ з моменту закінчення строку найму за актом приймання-передачі.

6.2. Протягом строку, визначеного в п. 6.1 цього Договору, Наймач зобов'язаний звільнити приміщення та підготувати його до передання Наймодавцеві.

6.3. Приміщення вважається фактично переданим Наймодавцеві з моменту підписання акта приймання-передачі Сторонами та його скріплення печаткою Наймача. У момент підписання цього акту Наймач передає Наймодавцеві ключі від приміщення.

6.4. Оплата оренди та комунальних послуг, якими користувався Наймач у приміщенні, здійснюється Наймачем до дня фактичного звільнення приміщення.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється печаткою Наймача та підлягає нотаріальному посвідченню й державній реєстрації (якщо договір укладається на строк не менше одного року).

8.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

8.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.2 цього Договору та закінчується ____________________________________.

8.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.6. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій же самій формі, що й цей Договір.

9.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>