Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір найму житла на строк понад один рік

м.__________________                                                                                __________________р.

Гр. ____________________________________________, мешкає за адресою: м. _______________, вул. ____________________, буд. _____, кв. ___ (надалі - НАЙМОДАВЕЦЬ) із однієї сторони та

Гр. ___________________________________________, мешкає за адресою: м. ________________, вул. ____________________, буд. ___, кв. ___ (надалі - НАЙМАЧ), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, домовилися про наступне:

1. НАЙМОДАВЕЦЬ передає, а НАЙМАЧ приймає в тимчасове платне користування квартиру ____ в будинку ____ по вул. ___________ у м. ________ (надалі - квартира) строком на _____ років.

1.1. Квартира складається з однієї житлової кімнати, житловою площею ___ кв. м, та кухні.

1.2. Загальна площа квартири становить ___ кв. м.

1.3. Квартира обладнана газовою плитою ________________, газовим котлом _________________, ванною, сантехнічним обладнанням.

1.4. В квартирі знаходяться вбудовані кухонні меблі, 4 стільці, стіл, диван сірого кольору.

1.5. Усе обладнання та меблі у справному стані.

2. Квартира належить НАЙМОДАВЦЕВІ на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого _____ ______________, приватним нотаріусом _____________________________ ______ р. за реєстровим № ___, зареєстрованого в _____________ бюро технічної інвентаризації ______ р. в реєстровій книзі № _____ за реєстровим № ___.

3. НАЙМОДАВЕЦЬ зобов'язується:

3.1. передати квартиру у фактичне володіння НАЙМАЧЕВІ у строк до ___ ____________ р.

3.1.1. передачею квартири вважається вручення ключів від вхідних дверей;

3.2. протягом строку дії цього договору не здійснювати продажу, застави, дарування, міни квартири без попередження НАЙМАЧА;

3.3. не заходити в квартиру за відсутності НАЙМАЧА;

3.4. здійснювати капітальний ремонт квартири.

3.4.1. У разі зміни власника квартири до нового власника переходять права та обов'язки НАЙМОДАВЦЯ.

4. НАЙМОДАВЕЦЬ має право в присутності НАЙМАЧА перевіряти стан збереження квартири.

5. Права та обов'язки НАЙМОДАВЦЯ:

5.1. НАЙМАЧ зобов'язаний:

5.1.1. використовувати квартиру лише для проживання в ній;

5.1.2. дотримуватися санітарних, протипожежних та інших обов'язкових вимог;

5.1.3. забезпечувати збереження квартири та підтримувати її в належному стані, не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її передачі;

5.1.4. своєчасно і в повному обсязі вносити плату за користування житлом і плату за комунальні послуги;

5.1.5. після припинення договору повернути квартиру НАЙМОДАВЦЕВІ в належному стані;

5.1.6. не провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди НАЙМОДАВЦЯ;

5.1.7. здійснювати поточний ремонт житла.

5.2. НАЙМАЧ не має права:

5.2.1. вселяти у квартиру інших осіб, у тому числі тимчасових мешканців, за винятком членів своєї сім'ї, без згоди НАЙМОДАВЦЯ;

5.2.2. передавати квартиру у піднайм.

6. НАЙМАЧУ надається:

6.1. право вселити в займане ним жиле приміщення членів своєї сім'ї, а саме: дружину ___________________, сина _______________; дочку ________________;

6.2. переважне право перед іншими особами на придбання квартири у разі її продажу;

6.3. переважне право на укладення договору найму на новий строк у разі спливу строку договору.

6.4. Члени сім'ї НАЙМАЧА, які проживають разом з ним у квартирі, користуються нарівні з НАЙМАЧЕМ усіма правами і несуть усі обов'язки, що випливають з цього договору.

7. Тимчасова відсутність НАЙМАЧА та членів його сім'ї не звільняє їх від виконання обов'язків за цим договором.

8. За користування житлом НАЙМАЧ вносить щомісячну плату в розмірі _______ (______) гривень.

8.1. В день укладення договору НАЙМАЧ сплачує плату наперед за 3 (три) місяці.

8.2. Внесення плати здійснюється щомісяця до 15 числа кожного місяця.

8.3. Сума місячної плати сплачується готівкою за місцем знаходження НАЙМОДАВЦЯ.

8.4. Платежі за комунальні послуги сплачуються НАЙМАЧЕМ самостійно.

8.4.1. У випадку виникнення заборгованості по оплаті за комунальні послуги НАЙМАЧ зобов'язується сплатити вартість наданих послуг та штрафні санкції за прострочення оплати.

9. НАЙМАЧ відшкодовує збитки, завдані НАЙМОДАВЦЕВІ внаслідок пошкодження квартири або майна, що знаходиться в ній.

9.1. НАЙМАЧ несе відповідальність перед НАЙМОДАВЦЕМ за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним.

9.2. Повнолітні члени сім'ї НАЙМАЧА несуть солідарну з НАЙМАЧЕМ майнову відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із цього договору.

10. Не пізніше ніж за три місяці до спливу строку договору найму житла НАЙМОДАВЕЦЬ може запропонувати НАЙМАЧЕВІ укласти договір на новий строк.

10.1. Якщо за 3 (три) місяці НАЙМОДАВЕЦЬ не попередив НАЙМАЧА про укладення договору на таких самих або інших умовах чи про відмову від укладення договору на новий строк, а НАЙМАЧ не звільнив квартиру, договір вважається укладеним на таких самих умовах і на такий самий строк.

10.2. Якщо НАЙМОДАВЕЦЬ відмовився від укладення договору на новий строк, але протягом одного року уклав договір найму квартири з іншою особою, НАЙМАЧ має право вимагати переведення на нього прав НАЙМАЧА та (або) відшкодування збитків, завданих відмовою укласти з ним договір на новий строк.

11. НАЙМАЧ квартири має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це НАЙМОДАВЦЯ за три місяці.

11.1. Якщо НАЙМАЧ звільнив квартиру без попередження, НАЙМОДАВЕЦЬ має право вимагати від нього плату за користування житлом за 3 (три) місяці.

11.2. НАЙМАЧ має право відмовитися від договору найму, якщо квартира стала непридатною для постійного проживання у ній, не з його вини.

12. Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу НАЙМОДАВЦЯ:

12.1. у разі невнесення НАЙМАЧЕМ плати за житло за 6 (шість) місяців і більше;

12.2. у разі руйнування або псування житла НАЙМАЧЕМ або іншими особами, за дії яких він відповідає;

12.3. у разі необхідності використання житла для проживання самого НАЙМОДАВЦЯ та членів його сім'ї.

12.4. у разі використання квартири НАЙМАЧЕМ або іншими особами, за дії яких він відповідає, не за призначенням, якщо після попередження НАЙМАЧ продовжує використовувати житло не за призначенням;

12.5. НАЙМОДАВЕЦЬ повинен попередити НАЙМАЧА про розірвання договору не пізніше ніж за 2 (два) місяці;

12.6. у разі систематичного (більше як 2 рази) порушення прав та інтересів сусідів, якщо після попередження НАЙМАЧ продовжує порушувати права та інтереси сусідів.

12.7. НАЙМОДАВЕЦЬ повинен попередити НАЙМАЧА про розірвання договору не пізніше ніж за 2 (два) місяці;

13. При припиненні договору НАЙМАЧ зобов'язується протягом одного місяця звільнити квартиру та передати її НАЙМОДАВЦЕВІ.

13.1. Всі невіддільні від квартири поліпшення, зроблені НАЙМАЧЕМ, переходять у власність НАЙМОДАВЦЯ безкоштовно.

14. НАЙМОДАВЕЦЬ свідчить, що:

14.1. незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі квартири, немає;

14.2. від НАЙМАЧА не приховано обставин, які мають істотне значення;

14.3. квартира під забороною (арештом) та/або у заставі, в податковій заставі не перебуває;

14.4. квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;

14.5. щодо квартири відсутні судові спори;

14.6. внаслідок надання квартири в користування не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких НАЙМАЧ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;

14.7. квартира не надана в користування іншим наймачам (орендарям) ;

14.8. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;

14.9. договір не укладається під впливом тяжкої для НАЙМОДАВЦЯ обставини.

15. Сторони підтверджують, що:

15.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

15.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

15.3. волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

15.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

15.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

15.6. чоловік (дружина) кожної із сторін згоден (згодна) з укладенням цього договору.

16. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються найму квартири.

16.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.

17. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири несе НАЙМОДАВЕЦЬ.

18. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує НАЙМАЧ.

19. Зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 778, 815, 816 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України.

20. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса ___________________________, а інші видаються сторонам договору.

ПІДПИСИ СТОРІН:

НАЙМАЧ __________________ /___________________________/

НАЙМОДАВЕЦЬ ___________ /___________________________/

Місто _________, _____________________________________________ року.

Цей договір посвідчено мною, ___________________________________, приватним нотаріусом _________________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

Цей договір підлягає реєстрації у відповідному уповноваженому органі.

Зареєстровано в реєстрі за № _______

Стягнуто плату ________________________

Приватний нотаріус ____________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*