Zrazok

Зразки юридичних документів

ДОГОВІР ОРЕНДИ

 

__________________________________, назване у подальшому "Орендодавець", з однієї сторони, і Організація орендарів _____________________ названа у подальшому "Орендар", з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.

1. Орендодавець передає, а Орендар приймає: основні фонди сумою _________ грн., згідно з Додатком оборотні кошти в сумі __________________________грн., у тому числі як запаси сировини і продукції _____________ грн., як грошові кошти ________грн.

2. Орендодавець зобов'язується:

2.1. Забезпечувати Орендаря сировиною і матеріалам» (продукцією) в обсязі, асортименті й у терміни, зазначені, специфікаціях (погоджених не пізніше, ніж за _______ днів до початку календарного року).

2.2. Забезпечувати Орендаря у терміни, що не порушу ют його нормальну господарську діяльність, нормативними акта ми, повідомляти встановлені терміни надання планів і звітності.

2.3. Надавати Орендареві необхідну методичну та іншу допомогу у розв'язанні поточних і перспективних завдань, плануванні і складанні звітності, удосконаленні управління й обліку.

2.4. Виділяти за плату за заявками Орендаря автотранспорт (при надходженні заявки не пізніше ніж за _______________ до дня виділення автотранспорту).

2.5. Сприяти матеріально-технічному постачанню Орендаря.

У _________________ рр. виділяти для розвитку матеріальне технічної бази Орендаря ______________________________________________________________

2.6. Надати інформацію про передовий досвід, наукові досягнення в організації діяльності підприємств аналогічної профілю ___________________________ (зазначаєте періодичність, наприклад, постійно), прогнози, зміни кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку ___________________ (зазначається періодичність).

2.7. Здійснювати соціальне і культурно-побутове обслуговування Орендаря на однакових підставах з іншими підприємствами за рахунок коштів Орендаря.

3. Орендар зобов'язується:

3.1. Забезпечити належне використання одержаних в Орендодавця основних фондів і оборотних коштів згідно своїм Статутом і цим договором.

Щорічно забезпечувати приріст реалізації продукції і валових прибутків з розрахунку на одного працівника Орендарі розмірах не нижче від планових для _______________________

3.2. Самостійно здійснювати капітальний і поточний ремонт основних фондів, переданих йому в оренду згідно з цим договором, за рахунок власних коштів і за рахунок кредитів банку, а також коштів, що виділяє Орендодавець на розвиток матеріально-технічної бази.

Основні фонди, побудовані і придбані Орендарем за рахунок власних і займаних коштів, є власністю Орендаря.

3.3. Виконувати списання і реалізацію отриманих в оренду основних фондів лише за згодою Орендодавця, якщо вони не перейшли у відповідності до п. 6 цього договору у власність Орендаря.

3.4. Щоквартально, не пізніше _________числа наступного місяця, перераховувати Орендодавцеві орендну плату у розмірі амортизаційних відрахувань на повне відновлення орендованих основних фондів і видатків на утримання апарату управління Орендодавця, визначену в абсолютній сумі _____________ грн., а також перераховувати ________відсотків від _________________________ (зазначається з яких коштів: прибутку, госпрозрахункового прибутку або прибутку від здійснення діяльності на орендованих згідно з цим договором основних фондах на формування централізованих фондів і резервів).

Примітка. У тому випадку, коли на оренду переходить нерентабельне або низькорентабельне підприємство, доцільно передбачити у договорі відповідні пільги і визначити, наприклад, що Орендар вносить орендну плату і (або) відрахування від своїх прибутків (прибутку) лише при досягненні зазначеного в договорі рівня рентабельності. При цьому можна навіть включити до договору шкалу платежів і відрахувань, що залежать від рівня рентабельності.

3.5. Суворо дотримувати встановлений мінімальний режим робочого часу (правила обслуговування відвідувачів і торгуючих) , правила техніки безпеки, санітарні протипожежні вимоги.

3.6. Здійснювати у неробочий час охорону орендованого і власного майна або укладати договір з позавідомчою охороною.

3.7. Оплачувати Орендодавцеві виконання на прохання Орендаря робіт, не передбачених цим договором, у розмірах, установлюваних окремими угодами.

3.8. Надавати в установлені терміни плани, бухгалтерську і статистичну звітність.

4. Плани діяльності розробляються Орендарем на основі діючої в системі __________ нормативної бази - норм і нормативів трудових, матеріальних і фінансових витрат, а за їх браком - на основі науково обґрунтованих розрахунків трудових, ма­теріальних і фінансових витрат, виділених Орендодавцем Орендареві ресурсів згідно з п.2.1 та 2.5 цього договору.

Плани діяльності Орендаря, крім зазначених у цьому договорі, Орендарем установлюються самостійно.

5. Орендар самостійно розв'язує питання про здавання до піднайму переданих йому Орендодавцем основних фондів.

6. Після виплати Орендарем через орендну плату вартості основних фондів, переданих йому Орендодавцем згідно з цим договором, основні фонди (в міру виплати вартості окремих з них) переходять у власність Орендаря.

Орендар має право у будь-який час викупити орендоване майно.

Викуп майна до закінчення договору не звільняє Орендаря від виконання договірних зобов'язань (за винятком орендної плати).

7. Відповідальність сторін

7.1. Орендар за неналежне виконання обов'язків за цим договором несе таку відповідальність:

7.1.1. За порушення п.3.3 Орендар перераховує Орендодавцеві усю суму коштів, уторгованих від реалізації основних фондів і сплачує штраф у розмірі 5 відсотків від цієї суми, або перераховує Орендодавцеві вартість списаних без згоди Орендодавця основних фондів, установлену на момент передання

Них фондів в оренду Орендареві.

7.1.2. За порушення термінів перерахування коштів, установлених в п.3,4, Орендар сплачує штраф у розмірі _____ крб. за кожен день затримки.

7.1.3. За порушення п.3.5 до Орендатора вживаються санкції. Перелік санкцій визначається спільною угодою Орендодавця і Орендаря за погодженням з профспілковою організацією на термін до трьох років.

7.1.4. За порушення термінів надання планів і звітності Орендар сплачує Орендодавцеві штраф у розмірі ______ крб. за кожен день прострочки окремого документа.

7.1.5. Відповідальність за порушення інших зобов'язань визначається в установленому законом порядку.

7.2. Орендодавець за неналежне виконання обов'язків за цим договором несе таку відповідальність:

7.2.1. За порушення п.2.1-2.4 Орендар знижує розміри відрахувань, виконуваних ним на утримання апарату управління Орендодавця, на суми неодержаних Орендарем як наслідок цих порушень прибутків або втрат Орендаря.

7.2.2. За порушення п.2.5 Орендодавець сплачує штраф у розмірі 1 відсотка від суми коштів, що підлягають виділенню Орендареві у відповідному календарному році і не виділених йому Орендодавцем.

7.2.3. За порушення п.2.7 Орендодавець сплачує Орендареві штраф у розмірі ________ грн. за порушення кожного пункту зобов'язань.

7.3. Сторони звільняються від сплати санкцій, якщо порушення ними своїх зобов'язань викликані незалежними від них обставинами.

7.4. Штрафи і санкції сплачуються протягом 20 днів після подання потерпілою стороною відповідного акту.

8. При зміні централізовано установлюваних цін, тарифів, податків і інших, незалежних від Орендаря умов, що визначають рівень його прибутковості від здійснення діяльності за цим договором, фінансові взаємовідносини між Орендарем і Орендодавцем мають бути переглянуті так, щоб за інших однакових умов не сталось зниження фондів оплати праці і фондів розвитку Орендаря, формованих з доходів від здійснення діяльності, що є предметом цього договору.

9. Суперечки з цього договору розв'язуються в установленому порядку.

10. При закінченні і достроковому розірванні договору Орендодавцеві належить повернути майно, передане ним Орендареві згідно з цим договором і що не перейшло у власність Орендаря. Майно має бути повернено у неушкодженому стані.

При цьому Орендар повертає Орендодавцеві оборотні кошти, передані йому Орендодавцем згідно з цим договором, у повному обсязі.

11. Договір може бути розірвано або змінено: за взаємною згодою сторін;

за рішенням однієї з сторін при грубих неодноразових порушеннях іншою стороною своїх обов'язків;

з ініціативи Орендаря при істотній зміні умов, що впливають на результати його діяльності.

12. Додаткові умови ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1З. Договір укладено на _________ років.

14. Договір вступає у силу з _______________ р.

15. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у Орендодавця, інший - у Орендаря.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*