Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір оренди квартири у приватної особи

м.___________

"___"_______________р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ___________________________________________________,

з одного боку, і (П.І.Б.)

ОРЕНДАР: ________________________________________________________,

в особі директора_________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння та ко-

ристування квартиру:

1.1. Адреса: ___________________________________________________.

1.2. Корисна площа: _________________________________________кв.м.

1.3. Поверх: ____________________________________________________.

1.4. Кількість кімнат: _________________________________________.

1.5. Недоліки квартири, що орендується, на момент передачі: квар-

тира потребує поточного ремонту.

1.6. Наявність телефону: тел.№ _________________________________.

1.7. Квартира належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві власності згідно

_________________.

1.8. ОРЕНДОДАВЕЦЬ також передає в оренду майно, що знаходиться у

квартирі, згідно з Додатком № 1.

2. МЕТА ОРЕНДИ

Квартира надається ОРЕНДАРЮ для проживання співробітників ос-

таннього.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ КВАРТИРИ ТА МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Квартира та майно повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЕМ та

прийняті ОРЕНДАРЕМ протягом _____________ з моменту укладення Да-

ного Договору.

3.2. Протягом терміну за п.3.1 Даного Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ зо-

бов'язаний виїхати з квартири та підготувати її для передачі ОРЕН-

ДАРЮ.

3.3. Передача квартири в оренду оформлюється актом здачі-прийман-

ня.

3.4. Квартира та майно вважаються фактично переданими в оренду з

моменту підписання акту здачі-приймання.

3.5. У момент підписання акту приймання ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає

ОРЕНДАРЮ ключі від квартири та від кімнат.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає ______________ років з моменту прий-

няття квартири за актом приймання.

4.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

4.3. ОРЕНДАР має право відмовитися від Даного Договору, попере-

дивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін __________. При цьому сплачена наперед

орендна плата ОРЕНДАРЮ не повертається.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Орендна плата за користування майном складає

__________________ крб. на місяць.

5.2. Орендна плата сплачується готівкою через касу ОРЕНДАРЯ або

за заявою ОРЕНДОДАВЦЯ в безготівковому порядку на особовий рахунок

останнього в установі Ощадбанку не пізніше _________________ числа

кожного ____________________ місяця.

5.3. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом ___________ з моменту

_______________________ перерахувати орендну плату за термін

__________________________ авансом.

5.4. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни

мінімального розміру заробітної плати у наступному порядку:

6. ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

6.1. Комунальні послуги оплачуються ОРЕНДАРЕМ самостійно на

підставі рахунків відповідних організацій.

6.2. Усі витрати за користування телефонами оплачуються ОРЕНДАРЕМ

самостійно згідно з рахунками телефонної станції.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

7.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право 1 (один) раз на квартал здійснювати

перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ квартири та стану кварти-

ри та майна, що орендуються.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

8.1. ОРЕНДАР зобов'язується:

- використовувати приміщення, що орендуються, виключно за їх

цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору;

- своєчасно здійснювати орендні платежі;

- утримувати приміщення, що орендуються, в охайності та справ-

ності;

- дбайливо ставитися до майна, що знаходиться в квартирі;

- усувати наслідки аварій, що сталися в квартирі;

- дотримуватися протипожежних правил;

- здійснювати поточний ремонт квартири в термін ________________;

- не здійснювати перебудову та перепланування квартири, що орен-

дується;

- дотримуватися правил проживання в будинку, в якому знаходиться

квартира;

- безперешкодно допускати ОРЕНДОДАВЦЯ до квартири з метою пе-

ревірки її використання у відповідності до Даного Договору.

8.2. ОРЕНДАР має право:

- обладнати та оформити квартиру на власний розсуд;

- міняти замки вхідних дверей та кімнат, укріплювати вхідні

двері;

- здавати квартиру у суборенду за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ (за винятком

передачі квартири в користування своїм співробітникам) ;

- самостійно визначати порядок, умови та терміни проживання в

квартирі конкретних осіб із числа своїх співробітників;

- установлювати сигналізацію та інші системи охорони квартири.

9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КВАРТИРИ ОРЕНДОДАВЦЮ

9.1. Після закінчення терміну оренди ОРЕНДАР зобов'язаний переда-

ти ОРЕНДОДАВЦЮ квартиру та майно, що орендується, протягом

_________ з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.

9.2. Протягом терміну за п.9.1 Даного Договору ОРЕНДАР зобов'яза-

ний виїхати з квартири та підготувати її до передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.

9.3. Квартира та майно вважаються фактично переданими ОРЕНДОДАВЦЮ

з моменту підписання акту здачі-приймання.

9.4. У момент підписання акту приймання ОРЕНДАР передає ОРЕНДО-

ДАВЦЮ ключі від квартири та кімнат.

9.5. Квартира і майно повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЮ у тому ж

стані, в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормаль-

ного зносу.

9.6. Невіддільні покращення, здійснені в квартирі ОРЕНДАРЕМ, пе-

реходять до ОРЕНДОДАВЦЯ без відшкодування здійснених витрат.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:

- у випадку прострочення у прийнятті квартири в оренду пеня в

розмірі ________________________________ крб. за кожен день

прострочення;

- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в

розмірі ______________ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання квартири штраф в розмірі

_________________ від суми фактично сплачених орендних платежів;

- за передачу квартири або кімнат у суборенду без згоди ОРЕНДО-

ДАВЦЯ штраф у розмірі ______________________ від суми фактично

сплачених орендних платежів.

10.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за Даним Дого-

вором:

- у випадку прострочення по передачі, квартири ОРЕНДАРЮ пеня в

розмірі ___________________ крб. за кожен день прострочення.

11. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

11.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не

підлягає за винятком випадків, коли одна із сторін систематично

порушує умови договору і свої зобов'язання.

11.2. Інші підстави: ___________________________________________.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по

одному для кожної із сторін.

13.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керу-

ються чинним громадянським законодавством.

13.3. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну

силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у

кожному окремому випадку.

14. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

14.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Поштова адреса та індекс: _______________________________________.

Дані паспорту: серія ___________ № _______________________ виданий

<____> ___________ 200 ___ р. ___________________________________.

14.2. ОРЕНДАР:

Поштова адреса та індекс: _______________________________________.

Телефон __________, телетайп __________, факс ___________________.

Розрахунковий рахунок № ________________ в банку_________________.

МФО _________________________, КОД ______________________________.

15. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

15.1. До Даного Договору додається:

Додаток № 1 - Перелік майна, що знаходиться в квартирі.

15.2. Додатки до Даного Договору складають його невід'ємну части-

ну.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР

________________ _______________________

М.П. М.П.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*