Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи

м.___________

"___"_______________р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:___________________________________________________,

(П.І.Б.)

з одного боку, і

ОРЕНДАР: ________________________________________________________,

в особі директора ________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння нас-

тупне майно:

1.1. Легковий автомобіль марки: ________________________________.

1.2. Державний номер: __________________________________________.

1.3. Вартість автомобіля: ______________________________________.

2. МЕТА ТА ПОРЯДОК ОРЕНДИ

2.1. Автомобіль, що орендується, буде використовуватися ОРЕНДАРЕМ

для службових поїздок персоналу останнього, а також для вантажного

перевезення дрібних речей.

2.2. Територія службових поїздок визначається адміністративно-те-

риторіальними межами ___________________________ області.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ

3.1. Автомобіль, що орендується, передається ОРЕНДАРЮ протягом

____________ з моменту підписання Даного Договору.

3.2. Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом передачі.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає ________________ років від <___>

_________________ р. до <___> __________________ р.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Орендна плата встановлюється в розмірі

_________________________ грн. на місяць.

5.2. Орендна плата сплачується готівкою через касу ОРЕНДАРЯ або

за заявою ОРЕНДОДАВЦЯ в безготівковому порядку на особовий рахунок

останнього в установі Ощадбанку не пізніше _____________________

числа кожного ___________________________________ місяця.

5.3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни

мінімального розміру заробітної плати.

5.4. Платежі, не обумовлені Даним Договором, ОРЕНДАРЕМ не

здійснюються.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за Даним Договором зобов'язується:

- надати в оренду автомобіль у технічно справному стані;

- здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля;

- здійснювати заправлення автомобіля ПММ;

- надати ОРЕНДАРЮ необхідну документацію на автомобіль, що орен-

дується, та необхідне приладдя;

- самостійно здійснювати обов'язкові для володаря автомобіля пла-

тежі до бюджету.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов'язується:

- використовувати автомобіль, що орендується, виключно за його

цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору;

- своєчасно здійснювати орендні платежі;

- фінансувати профілактичне обслуговування та поточний ремонт ав-

томобіля, що орендується;

- фінансувати усунення несправностей та поломок автомобіля;

- сприяти ОРЕНДОДАВЦЮ у придбанні необхідних деталей до авто-

мобіля та запасних частин;

- здійснювати заміну деталей та частин автомобіля;

- здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля ПММ в

період використання автомобіля за Даним Договором;

- усувати наслідки аварій та пошкоджень автомобіля, які виникли

під час експлуатації його ОРЕНДАРЕМ;

- застрахувати автомобіль, що орендується, на термін оренди за

власний рахунок.

7.2. ОРЕНДАР має право здавати автомобіль у суборенду лише за

згодою ОРЕНДОДАВЦЯ.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ОРЕНДОДАВЦЮ

8.1. Автомобіль повинен бути повернений ОРЕНДОДАВЦЮ по закінченні

терміну оренди за п.4 Даного Договору у справному стані з ураху-

ванням нормального зносу, що виник у період експлуатації.

8.2. Повернення автомобіля відбувається за актом.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за договором:

- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в

розмірі _______________ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання автомобіля штраф у розмірі

_________________ від його вартості;

9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за договором:

- у випадку прострочення по здачі автомобіля в оренду ОРЕНДАРЮ

штраф у розмірі __________________, який утримується із орендних

платежів, належних ОРЕНДОДАВЦЮ.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не

підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично

порушує умови договору і свої зобов'язання.

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір складений у двох оригінальних примірниках по

одному для кожної із сторін.

12.2. Даний Договір набирає чинності з моменту початку терміну

оренди за п.4 Даного Договору.

12.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керу-

ються чинним громадянським законодавством.

13. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

13.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Поштова адреса та індекс: _______________________________________.

Дані паспорту: серія __________ № _________________________ виданий

<____> ___________ 200 ___ р. ____________________________________.

14.2. ОРЕНДАР:

Поштова адреса та індекс: ___________________________________________________________________

Телефон __________, телетайп______________________, факс __________

Розрахунковий рахунок № ________________ в банку___________________

МФО __________________________, КОД _____________________________.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР

_____________ (.............) _____________ (............) _____________ (.............)

М.П. М.П.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*