Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір оренди нежитлових приміщень

м.__________________                                                                                __________________р.

_______________________________, (надалі іменується "Орендодавець") в особі _________________

що діє на підставі ______________________________________, з однієї сторони, та

_______________________________, (надалі іменується "Орендар") в особі ______________________

що діє на підставі ______________________________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди нежитлових приміщень (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування приміщення _________________________________, розташоване у м. ___________________________ за адресою ____________, на __________ поверсі, загальною площею ____________ м. кв. і яке позначене на плані, що додається до цього Договору, ____________________ (надалі іменується "орендоване майно") для _______________________.

1.2. Вартість (договірна ціна) та інші відомості щодо орендованого майна містяться у додатку N __ до цього Договору.

1.3. Сторони погодились на такий порядок використання амортизаційних відрахувань:

___________________ і на такий порядок відновлення орендованого майна: ____________________.

1.4. Строк оренди за цим Договором становить ____________________.

2. ПЕРЕДАННЯ-ПРИЙМАННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1. Орендодавець протягом тижня з дня набрання чинності цим Договором передає, а Орендар приймає у користування орендоване майно, що оформлюється відповідним актом, який підписується Сторонами. З цього моменту починається обчислення строку оренди за цим Договором.

2.2. Якщо Орендодавець у строки і на умовах, визначених цим Договором, не передасть Орендареві орендоване майно, Орендар має право вимагати від Орендодавця передання орендованого майна та відшкодування збитків або має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір та вимагати відшкодування збитків.

2.3. Орендар протягом тижня після закінчення строку оренди повертає, а Орендодавець приймає орендоване майно, що оформлюється відповідним актом, який підписується Сторонами. З цього моменту строк оренди припиняється.

2.4. У разі проведення з дозволу Орендодавця поліпшення орендованого майна Орендар має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок орендної плати.

2.5. Зроблені Орендарем без дозволу Орендодавця поліпшення, якщо їх можна відокремити без шкоди для орендованого майна і якщо Орендодавець не погодиться відшкодувати їх вартість, можуть бути вилучені Орендарем.

2.6. Вартість поліпшень, які зроблені Орендарем без дозволу Орендодавця і які не можна відокремити без шкоди для орендного майна, відшкодуванню не підлягає.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. За користування орендованим майном Орендар сплачує щомісячно Орендодавцеві орендну плату у розмірі ____________ з урахуванням її індексації, що здійснюється у порядку, визначеному у _______________________.

3.2. Орендна плата перераховується Орендарем на поточний рахунок Орендодавця щомісячно не пізніше 10 банківських днів з дня пред'явлення Орендодавцем _______________ для здійснення оплати.

3.3. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням Сторін цього Договору.

3.4. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї із Сторін у разі ____________ та в інших випадках, передбачених законами України.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Орендар зобов'язується:

- своєчасно сплачувати орендну плату;

- самостійно і за власний рахунок здійснювати оплату комунальних та інших послуг (електро-, водо-, теплопостачання, послуги зв'язку) відповідним організаціям в строк _________;

- користуватися орендованим майном відповідно до цього Договору і призначення орендованого майна;

- підтримувати орендоване майно у справному стані, запобігати його знищенню та пошкодженню.

- проводити за свій рахунок поточний ремонт орендованого майна з періодичністю _______________.

4.2. Орендодавець зобов'язаний:

- передати Орендареві у користування орендоване майно;

- проводити за свій рахунок капітальний ремонт орендованого майна з періодичністю ____________;

- не чинити будь-яких перешкод у здійсненні Орендарем його прав, що виникатимуть з цього Договору.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації (якщо договір укладається на строк не менше одного року).

5.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

5.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.2 цього Договору та закінчується ____________________________________.

5.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

5.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) в тій же самій формі, що й цей Договір.

6.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>