Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір оренди підрозділу підприємства (без права викупу)

м.__________________                                                                                __________________р.

______________________, іменований надалі Орендодавець в особі ______________________, що діє на підставі __________________, з однієї сторони і

______________________, іменований надалі Орендар, в особі ________________________, керівника колективу, який діє на підставі _____________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у володіння та користування наступне майно, що перебуває в господарському віданні Орендодавця.

- Найменування _________________________________________________

- Кількість______________________________________________________

- Балансова вартість _____________________________________________

- Залишкова вартість_____________________________________________

- Термін амортизації _____________________________________________

- Термін майбутньої служби майна _____________________________

1.2. Загальна вартість переданого в оренду майна складає ___________ грн., Згідно прикладеного до договору розрахунку з урахуванням фактичного зносу майна.

1.3. Орендна плата встановлюється за все орендоване майно у грошовій формі в сумі ______ грн. на рік відповідно з доданим розрахунком.

Перерахування орендарем орендних платежів проводиться щоквартально рівними частками на розрахунковий рахунок Орендодавця.

1.4. Термін оренди встановлений на ______ років, з ____________г. по __________г.

II. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендар має право:

- Самостійно визначати напрям своєї господарської діяльності;

- Розпоряджатися належним йому майном, включаючи його продаж, обмін, надавати безкоштовно у тимчасове користування або позику, а також розпоряджатися виробленою ним продукцією і отриманим доходом;

- Самостійно вносити зміни до складу орендованого майна, проводити реконструкцію, розширення, технічне переозброєння і т.п.

2.2. Орендар зобов'язаний:

- Забезпечити ефективне використання та відтворення природних ресурсів і використовувати їх відповідно до цілей, для яких вони йому надані;

- Прийняти на себе виконання державних замовлень на реалізацію продукції (робіт, послуг) за сформованими господарським зв'язкам;

- Реалізовувати продукцію (роботи, послуги) за оптовими, закупівельними, роздрібними договірними цінами, передбаченими для державних підприємств у встановлені терміни;

- Утримувати і експлуатувати орендоване майно в належному стані;

- Забезпечити збереження переданого йому майна і нести повну матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду відповідно до закону;

- Своєчасно проводити орендні платежі зі свого госпрозрахункового доходу;

- Формувати на основі свого госпрозрахункового доходу фонд виробничого і соціального розвитку;

- Самостійно за рахунок зазначеного фонду здійснювати впровадження прогресивних технологій, закупівлю нового обладнання, освоєння нових видів виробів, поліпшення умов праці та побуту на виробництві.

2.3. Орендодавець зобов'язаний:

- Передати Орендареві матеріальні ресурси (основні виробничі фонди і ліміти на продукцію) ;

- Видавати замовлення на виробництво в заданій номенклатурі не пізніше, ніж за ______ днів до початку кварталу;

- Сприяти розвитку виробництва, впровадження науково-технічних досягнень і передових технологій в необхідних випадках сприяти створенню умов для ефективного використання орендованого майна Орендодавцем.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Орендареві забезпечується захист його права на майно, одержане ним за договором оренди.

Звернення стягнення за боргами Орендодавця на майно, здане ним в оренду, не допускається.

3.2. Майно Орендаря може бути вилучено тільки за рішенням суду.

3.3. У разі ухилення що здається в оренду майна Орендодавець сплачує Орендареві штраф у розмірі ____% вартості майна.

3.4. За прострочення орендних платежів на термін більше 1 місяця Орендар сплачує штраф у розмірі _______% від суми чергового платежу.

3.5. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором оренди сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством.

3.6. Дострокове зміна або розірвання договору орендного підряду допускається лише за угодою між сторонами. При цьому сторони відшкодовують збитки, завдані зміною або розірванням договору, в тому числі упущену вигоду, відповідно до чинного законодавства.

IV. ІНШІ УМОВИ

4.1. Орендна плата включає амортизаційні відрахування від вартості орендованого майна. Розміри орендної плати можуть змінюватися за згодою сторін 1 раз на _____ років. На вимогу однієї із сторін вона може бути переглянута у випадку зміни встановлюються в централізованому порядку цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством.

4.2. Зміна умов договору, необхідні до нього додатки підлягають розгляду в термін _______________.

Спори, що виникають при виконанні договору, розглядаються господарськими судами відповідно до встановленої підвідомчості.

Цей договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами.

Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігається в кожної зі сторін.

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*