Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір оренди транспортних засобів

м. Київ "01" жовтня 2003 року

Дочірнє підприємство " _____________________________" (надалі іменується "орендодавець") в особі директора __________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Закрите акціонерне товариство "__________________________________" (надалі іменується "орендар"), в особі Голови правління ________________________________, що діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей Договір орендитранспортних засобів (надалі іменується "Договір") про таке:

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві в строкове платне користування автомобілів марки: ГАЗ-2410 з державним реєстраційним номером ______________________, а Орендар зобов'язується прийняти названий автомобіль та використовувати його виключно з метою здійснення господарської діяльності, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Технічний стан автомобіля, який передаються в оренду придатний для використання.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Орендодавець бере на себе наступні обов'язки:

- в строк 3 днів після набуття чинності цим Договором передати в орендне користування Орендарю визначений цим Договором автомобіль в належному технічному стані, який забезпечує його нормальну експ луатацію. Передача транспортного засобу здійснюється за приймально-передавальним актом, який підписується представниками сторін;

- за свій рахунок здійснювати капітальний ремонт переданого в оренду автомобіля і на період виходу його із експлуатації замінювати технічно справним автомобілем або відповідно зменшувати розмір орендної плати.

2.2. Орендодавець має право:

- раз на два місяці здійснювати контроль за технічним станом та цільовим використанням переданого в оренду автомобіля і вимагати від Орендаря негайного усунення допущених порушень;

- вимагати збільшення орендної плати при умові зміни вартості послуг і тарифів;

- відчужувати переданий в оренду автомобіль за умови збереження положень цього Договору (із відповідними корективами), чинних і для нового власника автомобіля.

2.3. Орендар бере на себе наступні обов'язки:

- використовувати автомобіль на умовах цього Договору та у відповідності до мети, визначеної у п. 1.1 цього Договору;

- своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату;

- підтримувати автомобіль в технічно справному стані, за свій рахунок проводити його ремонт (крім капітального) та нести затрати на його експлуатацію;

- після закінчення строку дії цього Договору або після його дострокового розірвання не пізніше двохднів повернути транспортний засіб Орендодавцю в технічно справному стані по приймально-передаваль ному акту, який підписується представниками Сторін.

2.4. Орендар має право:

- вимагати від Орендодавця проведення капітального ремонту такого, що вийшов з ладу, автомобіля і на час ремонту замінювати його іншим або відповідно зменшити орендну плату;

- ставити питання про зменшення орендної плати Орендодавцем при зменшенні тарифів і послуг, які відбулися після укладення цього Договору;

  1. переважної купівлі автомобіля, що орендуються за цим Договором, при його відчуженні Орендодавцем третім особам.

3. Орендна плата

3.1. Розмір орендної плати за цим Договором становить 120,0 грн. в т.ч. ПДВ на місяць.

3.2. Орендар сплачує орендну плату шляхом перерахування відповідної суми коштів на поточний рахунок Орендодавця в такий строк: до 25 числа поточного місяця.

3.3. Розмір, форма, періодичність та спосіб внесення орендної плати за цим Договором можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою Сторін.

4. Відповідальність Сторін

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

4.3. У разі виходу з ладу автомобіля, який орендується за цим Договором, внаслідок порушення правил його експлуатації чи інших навмисних дій Орендаря останній відшкодовує Орендодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі або ж за згодою Орендодавця проводить за свої кошти відновлювальний ремонт.

4.4. За прострочення у внесенні Орендодавцю орендної плати Орендар спла чує Орендодавцю пеню у розмірі не менш подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від простроченої суми.

4.6. За прострочення повернення Орендодавцеві автомобілів, які орендуються за цим Договором, Орендар сплачує Орендодавцеві пеню у розмірі 10 % від річного розміру орендної плати за кожний день прострочення платежу.

4.7. Сплата або несплата штрафних санкцій за цим Договором не звільняє Сторони від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.

5. Вирішення спорів

5.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6. Строк дії Договору та інші умови

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до "31" грудня 2004 року.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на трьох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРендодавець ОРендар

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*