Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір оренди транспортного засобу у фізичної особи

м.__________________                                                                                __________________р.

_______________________________ (надалі іменується "Орендодавець"), паспорт серія __ № ______, виданий _________________ РУГУ МВС України в м. Києві ___________ року, з одного боку, та

Приватне підприємство "____________________" (надалі іменується "Орендар"), в особі директора ______________________________, що діє на підставі ____________________, з другого боку, уклали цей Договір оренди транспортного засобу (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві в строкове платне користування автомобіль марки:

ГАЗ-33021, ______ року випуску, державний номер ________, кузов № _______________________, свідоцтво про реєстрацію ____ № ___________, видане МРЕВ-___ __________ року,

а Орендар зобов'язується прийняти названий автомобіль та використовувати його виключно з метою здійснення господарської діяльності, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Технічний стан автомобіля, який передаються в оренду придатний для використання.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендодавець зобов’язаний:

- протягом 3 днів від дати підписання даного Договору передати в орендне користування Орендарю визначений цим Договором автомобіль в належному технічному стані, який забезпечує його нормальну експ луатацію. Передача транспортного засобу здійснюється за приймально-передавальним актом, який підписується представниками сторін;

- у випадку закінчення дії даного договору перевірити стан та прийняти автомобіль, що був переданий за даним договором Орендарю.

2.2. Орендодавець має право:

- раз на місяць здійснювати контроль за технічним станом та цільовим використанням переданого в оренду автомобіля і вимагати від Орендаря негайного усунення допущених порушень;

- вимагати збільшення орендної плати при умові зміни вартості послуг і тарифів;

- відчужувати переданий в оренду автомобіль за умови збереження положень цього Договору (із відповідними корективами), чинних і для нового власника автомобіля.

2.3. Орендар бере на себе наступні обов'язки:

- прийняти автомобіль;

- використовувати автомобіль на умовах цього Договору та у відповідності до мети, визначеної у п. 1.1 цього Договору;

- своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату;

- підтримувати автомобіль в технічно справному стані, за свій рахунок проводити його поточний та капітальний ремонт та нести затрати на його експлуатацію;

- після закінчення строку дії цього Договору або після його дострокового розірвання не пізніше двох днів повернути транспортний засіб Орендодавцю в технічно справному стані по приймально-передаваль ному акту, який підписується представниками Сторін.

2.4. Орендар має право:

- ставити питання про зменшення орендної плати Орендодавцем при зменшенні тарифів і послуг, які відбулися після укладення цього Договору;

переважної купівлі автомобіля, що орендуються за цим Договором, при його відчуженні Орендодавцем третім особам.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Розмір орендної плати за цим Договором становить _______ грн. в т.ч. ПДВ _________ на місяць.

3.2. Орендар сплачує орендну плату шляхом перерахування відповідної суми коштів на поточний рахунок Орендодавця в такий строк: до 25 числа поточного місяця.

3.3. Розмір, форма, періодичність та спосіб внесення орендної плати за цим Договором можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою Сторін.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

4.3. У разі виходу з ладу автомобіля, який орендується за цим Договором, внаслідок порушення правил його експлуатації чи інших навмисних дій Орендаря останній відшкодовує Орендодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі або ж за згодою Орендодавця проводить за свої кошти відновлювальний ремонт.

4.4. За прострочення у внесенні Орендодавцю орендної плати Орендар спла чує Орендодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від простроченої суми.

4.6. За прострочення повернення Орендодавцеві автомобіля, який орендуюється за цим Договором, Орендар сплачує Орендодавцеві неустойку у розмірі 10% від річного розміру орендної плати за кожний день прострочення платежу.

4.7. Сплата або несплата штрафних санкцій за цим Договором не звільняє Сторони від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.6. Цей Договір складений українською мовою, на трьох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*