Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом

м.__________________                                                                                __________________р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "_____________", надалі-Замовник в особі Генерального директора __________________, діючого на підставі Статуту з одного боку і Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа _____________________, надалі - Перевізник, діючий на підставі свідоцтва про державну реєстрацію від ______________ року, номер запису про включення відомостей про фізичну особу-підприємця до ЄДРПОУ ______________, з іншого боку, в подальшому іменовані Сторони уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.Перевізник бере на себе зобов'язання доставляти та отримувати ввірений йому для перевезення вантаж (згідно з транспортною накладною) транспортним засобом : марка ГАЗ-2752, тип ВАНТАЖНИЙ (Фургон), державний номер АА____АР до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі, а також приймає на себе зобов'язання надавати експедиторські послуги, а Замовник зобов'язується своєчасно сплачувати Перевізнику.

1.2.Сторони зобов'язуються виконувати інші зобов'язання і дії відповідно до цього Договору, а також зобов'язання і дії необхідні для задоволення прав іншої сторони.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ.

2.1. Перевізник виконує для замовника пов'язані з перевезенням вантажу за окрему плату транспортно-експедиційні послуги та операції.

2.2. Перевізник не відповідає за якість та масу нетто вантажу, які затарені, упаковані або опломбовані Замовником.

2.3. Оформлена товарно-транспортна накладна, завірена Замовником, при пред'явленні водієм, який виконує обов'язки експедитора, є підставою для одержання ним вантажу для перевезення з матеріальною відповідальністю Перевізника.

2.4. Навантаження та розвантаження вантажів здійснюються за домовленістю сторін.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРЕВІЗНИКА.

3.1. Транспортні, посередницькі, експедиторські та інші організації, послуги яких необхідні для переміщення вантажу, маршрут, визначається Перевізником самостійно, але з урахуванням вимог і інструкцій Замовника.

3.2. Відповідно до п.2.1, Перевізник зобов'язується забезпечити приймання, передачу, вивантаження, навантаження, збереження вантажу, перевіряти кількість, якість вантажу (настільки, наскільки це можливо при поверхневому огляді), складати у відповідних випадках акти нестачі, бою, ушкодження вантажу, інші подібні документи, а також виконувати інші необхідні і можливі дії, зв'язані з захистом інтересів Замовника.

3.3. Перевізник зобов'язується забезпечити виконання всіх формальностей, пов'язаних з переміщенням вантажу.

3.4. За вимогою Замовника Перевізник зобов'язується надати Замовнику інформацію про маршрут, графіка переміщення вантажу, місцезнаходження вантажу, іншу інформацію, зв'язану з переміщенням вантажу.

3.5. Перевізник зобов'язується забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення і до моменту видачі вантажоодержувачу.

3.6. Доказом передачі вантажу є Специфікація (товарно-транспортна накладна), оформлена належним чином, з підписом уповноваженої особи вантажоодержувача та прикладенням печатки, а також довіреність на отримання вантажу з посиланням на номер і загальну суму Специфікації (товарно-транспортної накладної).

4. ОБОВ'ЯЗКИ ВІДПРАВНИКА.

4.1. До прибуття автомобіля для завантаження підготувати вантаж для перевезення (опломбувати, заповнити товарно-транспортні накладні тощо).

4.2. Перевірити придатність наданого транспорту для забезпечення фізичного і якісного збереження вантажу під час перевезення і вимагати заміни деталей чи агрегатів, якщо вони не відповідають цим умовам.

4.3. Забезпечити своєчасне та повне оформлення у встановленому порядку товарно-транспортних накладних, відмічати в них фактичний час прибуття та відправлення автомобіля із пунктів навантаження.

4.4. Дрібнооптові вантажі по можливості пред'являти для перевезення сформованими у більш великі пакети або контейнери.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ і ПЛАТА ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ.

5.1. Розрахунки здійснюються в гривнях в безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми на розрахунковий рахунок Перевізника.

5.2. Датою отримання Перевізником безготівкових грошових коштів є дата зарахування таких коштів на розрахунковий (поточний) рахунок Перевізника.

5.3. Розмір плати за перевезення вантажів та інші операції й послуги, пов'язані з перевезенням, і строки розрахунків визначаються Сторонами угодою довільної форми, що є невід'ємною частиною цього Договору.

5.4. За згодою сторін в кожному випадку розрахунки можуть здійснюватися в іншій формі (взаємозаліками, і т.п.) або в іншому порядку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. Перевізник і Замовник у випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань по цьому договору несуть взаємну матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством та умовами Договору.

6.2. Перевізник несе матеріальну відповідальність за збереження вантажу від повної чи часткової втрати, псування чи ушкодження при перевезенні у розмірі фактичної шкоди, якщо не докаже, що шкода виникла не з його вини.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

7.1. Всі розбіжності, які можуть виникнути між сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди - розглядаються в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

8. ФОРС МАЖОР.

8.1. Сторони погодились, що у випадку виникнення обставинами непереборної сили (до яких в тому числі відносяться: стихійне лихо, бурі, циклони, повені, землетруси, війни, військові дії, страйки, блокади, масові безпорядки, хуліганські дії, дії вибухових пристроїв, і т.д.). Сторони звільняються від виконань своїх зобов'язань на час дії вказаних обставин. Сторона, яка не сповістила іншу сторону про дію перешкоджаючих обставин непереборної сили, про які ця інша сторона не могла знати, позбавляється права посилатися на вказані обставини.

9. ІНШІ УМОВИ.

9.1. Сторони погодились, що текст Договору, будь - які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, окрім випадків, коли така передача пов'язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів.

9.2. Будь - які зміни та доповнення до цього Договору будуть дійсними, якщо вони здійснені в письмовій формі, підписані Сторонами та завірені печаткою.

9.3. Одностороннє розірвання цього Договору не допускається, крім випадків, коли одна із сторін не виконує його умови.

  1. Дострокове розірвання договору та зміна його умов можливі за згодою сторін.

9.5. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в силу з моменту його підписання та діє до _______________ року.

10. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН.

ЗАМОВНИК

ПЕРЕВІЗНИК

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*