Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір підряду на проведення проектних робіт

м.__________________                                                                                __________________р.

_______________________, (надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________, що діє на підставі ____________________, з однієї сторони, та

_______________________, (надалі іменується "Підрядник") в особі ____________________________,

що діє на підставі ____________________, з іншої сторони, уклали цей Договір підряду на проведення проектних робіт (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов'язується за плату розробити за завданням Замовника та передати останньому наступну проектну документацію:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(надалі іменується "документація"), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити розроблену Підрядником документацію.

1.2. Строк розробки документації Підрядником становить ___________ з моменту набрання чинності цим Договором.

1.3. Строк передання документації Підрядником Замовнику становить _________________ з моменту набрання чинності цим Договором.

1.4. Види і зміст робіт щодо розробки документації Підрядником, вимоги щодо них та строки виконання основних етапів таких робіт визначаються календарним планом, який є Додатком N ___ до цього Договору (надалі іменується "календарний план"). Завершення основних етапів виконання робіт щодо розробки документації оформляється шляхом ______________________________.

1.5. Замовник зобов'язується надати Підряднику необхідні для виконання робіт щодо розробки документації вихідні дані, а саме: _______________, в строк до ______________.

1.6. Завдання Замовника на виконання робіт щодо розробки документації за цим Договором готується Підрядником на підставі вихідних даних, наданих Замовником, і стає обов'язковим для Сторін з моменту його затвердження Замовником.

1.7. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), які вимагаються чинним законодавством України для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором.

2. ЦІНА РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна ціна робіт щодо розробки документації Підрядником включає в себе відшкодування витрат Підрядника та плату за виконані ним роботи і становить: _______________________________.

2.2. Протягом ________ банківських днів з моменту набрання чинності цим Договором Замовник перераховує Підряднику аванс у розмірі ____________ шляхом ____________.

2.3. Повна оплата виконаних робіт щодо розробки документації Підрядником здійснюється Замовником протягом _________ банківських днів після завершення робіт та підписання Сторонами Акта приймання-передачі робіт.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов'язаний:

- надати Підряднику необхідні для проектування вихідні дані у встановлений цим Договором строк та затвердити підготовлене Підрядником завдання не пізніше ____________ з ________________;

- сплатити Підрядникові ціну робіт у порядку та на умовах, визначених цим Договором;

- використовувати документацію виключно з метою ___________________ та не передавати її іншим особам і не розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди Підрядника.

3.2. Підрядник зобов'язаний:

- розробити документацію в порядку та на умовах, визначених цим Договором, додержуючись вимог, що містяться у завданні Замовника та інших вихідних даних, наданих Замовником, а також спеціальних вказівок останнього та вимог, що звичайно ставляться до подібної документації;

- протягом ______________ календарних днів з дня набрання чинності цим Договором призначити _____________ для розробки документації відповідно до умов цього Договору і повідомити про це Замовника шляхом ____________ в строк _______________;

- передати Замовникові документацію в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

- не передавати без згоди Замовника документацію іншим особам;

- гарантувати Замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за цим Договором документації;

- відповідати за недоліки документації та на вимогу Замовника безоплатно переробити документацію.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

4.1. За ___ календарних днів до закінчення строку передання документації Підрядником Замовнику, Підрядник подає Замовнику Акт приймання-передачі документації та саму документацію у двох примірниках шляхом _____________.

4.2. Замовник зобов'язаний прийняти подані Підрядником відповідно до п. 4.1 цього Договору документацію та Акт і протягом _____ календарних днів з дня отримання Акта приймання-передачі документації підписати його та в строк ___________ повернути Підряднику один примірник.

4.3. В разі якщо виконані роботи щодо розробки документації не відповідають умовам цього Договору, Замовник має право протягом ______ календарних днів подати мотивовану відмову від приймання документації разом з проектом двостороннього акта з переліком доопрацювань, які потрібно виконати, та строків їх виконання.

4.4. Якщо у встановлені пп. 4.2 та 4.3 цього Договору строки Підрядник не отримує підписаний Замовником Акт приймання-передачі документації або його мотивовану відмову, документація вважається такою, що прийнята з додержанням усіх умов Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. За порушення Підрядником строків розробки документації (строків виконання етапів відповідних робіт) Підрядник сплачує Замовнику неустойку у розмірі __________________.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. На момент укладення цього Договору Підрядник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

8.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

8.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>