Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір підряду з будівництва будинку (монтаж фундаменту та будинку на фундаменту)

м.__________________                                                                                __________________р.

___________________________________________________, (Ліцензія __________ від __________ р.), в особі директора _____________________________________, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому Підрядником з одного боку і,

________________________________________________, який діє від свого імені, іменований надалі Замовник з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов'язання з будівництва будинку, що включають:

• Монтаж стрічкового залізобетонного фундаменту у відповідність з Технічним завданням (Додаток № 2) і Планом фундаменту (Додаток № 3 "Архітектурний проект"),

• Монтаж будинку на фундаменті з виконанням робіт відповідно до Технічного завдання (Додаток № 2) і ескізами будинку (Додаток № 3 "Архітектурний проект").

Всі перераховані вище додатки є невід'ємною частиною договору.

2. ЦІНА

2.1. Загальна вартість робіт за договором визначена на підставі "Протоколу погодження договірної ціни" (Додаток № 1) складає ______________________ грн., В тому числі:

• Вартість монтажу фундаменту з урахуванням вартості роботи і матеріалів:

______________________ Грн.

• Вартість монтажу будинку з урахуванням вартості роботи і матеріалів:

______________________ Грн.

Ціни вказані з урахуванням доставки матеріалів на ділянку Замовника

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Замовник оплачує ________________ грн. протягом трьох днів від дати підписання Договору.

3.2. Замовник оплачує ________________ грн. протягом трьох днів від дати підписання Акту здачі - приймання робіт з монтажу фундаменту.

3.3. Замовник оплачує ____________________ грн. протягом трьох днів від дати завезення комплекту пиломатеріалів на ділянку. Підрядник має право завозити матеріали в кількостях необхідних для безпосереднього проведення робіт у відповідність з Технічним завданням, при цьому Замовник зобов'язаний оплатити фактично завезений матеріал.

3.4. Замовник оплачує __________________ грн. за фактом монтажу стін першого поверху будинку протягом трьох днів.

3.6. Замовник оплачує _________________ грн. за фактом підписання Акту здачі - приймання робіт за договором на день приймання.

Фактом оплати вважається зарахування грошових коштів за п.3.1-3.6 на розрахунковий рахунок Підрядника, або внесення Замовником грошових коштів у касу Підрядника, з отриманням відповідних документів, що підтверджують оплату.

4. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Весь обсяг робіт за Договором Підрядник зобов'язується виконати протягом 60 (шістдесяти) робочих днів від дати підписання всіх додатків до договору (за відсутності обмежень з доставки матеріалу п. 5.5 цього договору).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. Підрядник зобов'язаний виконувати роботи у терміни зазначені в договорі і з належною якістю. У разі несвоєчасно виконаних робіт Підрядником, Замовник має право стягнути з Підрядника штраф у розмірі 0,1% (нуль один) від вартості робіт по незакритих етапу договору за кожний день прострочення, але не більше 5% (п'яти) від загальної вартості робіт за Договором. Оплата штрафу не звільняє Підрядника від зобов'язань за даним договором.

5.3. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження матеріалів період проведення будівельних робіт, а так само майна Замовника переданого Підряднику на період будівництва. Підрядник зобов'язується дотримуватися правил пожежної безпеки на період виконання робіт за договором.

5.4. Замовник зобов'язаний дотримуватися строки і порядок оплати робіт за договором. У випадку не оплати або не своєчасно проведеної оплати робіт Замовником, Підрядник залишає за собою право розірвати цей договір в односторонньому порядку з актування виконаних робіт з фактично понесених витрат з подальшою їх компенсацією Замовником, зі стягненням з Замовника штрафу в розмірі 0,1% (нуль один) від вартості робіт по неоплаченному етапу договору за кожний день прострочення, але не більше 5% (п'яти) від суми заборгованості. Оплата штрафу не звільняє Замовника від зобов'язань за даним договором.

5.5. Замовник зобов'язаний забезпечити безперешкодний проїзд автотранспорту на ділянку, в іншому випадку він зобов'язаний компенсувати Підряднику всі додаткові затрати включаючи буксирування і простий автотранспорту. Оплата проводиться протягом трьох днів по виставленому Підрядником рахунку.

5.6. Замовник зобов'язаний підготувати будівельний майданчик до проведення будівельних робіт: прибрати дерева і будівлі, що заважають проведенню будівництва і складування матеріалів на ділянці, підготувати під'їзні шляхи (переміщення будівельних матеріалів не більше 20 м до місця будівництва). Про готовність будівельного майданчика складається відповідний спільний акт, що підписується сторонами (Додаток № 4). В акті так само вказується розташування будови на ділянці з прив'язкою до кордонів ділянки.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. У разі проведення Підрядником робіт, не обумовлених у договорі, вартість додаткових робіт (узгоджених з Замовником) визначається на підставі Додаткових угод до договору підписуються сторонами.

6.2. По завершенню робіт (етапів робіт) Підрядником повідомляє про це факсимільним повідомленням або телеграмою не пізніше, ніж за три дні до фактичного завершення робіт і запрошує Замовника прийняти роботи (етапи робіт) за Договором. Роботи вважаються прийнятими в разі підписання сторонами Акту приймання робіт. При наявності зауважень складається спільний протокол із зазначенням термінів усунення зауважень.

6.3. По завершенню робіт за договором Підрядник надає Замовнику архітектурний проект будівлі для надання в реєстраційні органи (БТІ).

6.4. Замовник може проводити контроль якості виконуваних робіт на всіх етапах будівництва як самостійно, так і з залученням фахівців відповідної кваліфікації.

6.5. Всі зміни та доповнення до Договору дійсні тільки у випадку якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані сторонами.

6.6. У разі розірвання договору за ініціативою Замовника (при відсутності претензій до будівництва), останній зобов'язаний письмово попередити Підрядника за чотирнадцять днів до дати фактичного закінчення етапу за договором, при цьому Замовнику повертається сума виплачена за незакритий етап договору за вирахуванням фактично понесених Підрядником витрат. У випадку порушення Замовником цього пункту договору Підрядник залишає за собою право розірвання договору з актування фактично понесених витрат, з наступною компенсацією їх Замовником.

6.7. У разі підписання сторонами Акту приймання робіт за договором, а також проміжних актів про виконання робіт претензії за термінами, обсягами та якістю виконаних робіт, у наслідку, Підрядником не приймаються (за винятком гарантійних випадків і прихованих дефектів). При відсутність проміжних Актів приймання, фактом приймання робіт вважається факт оплати робіт Замовником за датою на прибутковому касовому ордері.

6.8. У разі виникнення форс-мажорних обставин, сторони вправі договоритися про перенесення термінів виконання робіт за договором.

6.9. У разі своєчасно проведених Замовником оплати етапів вартість етапів і договору в цілому зміні не підлягає.

6.10. Замовник має право вимагати заміни будівельної бригади, у разі порушення членами бригади загальноприйнятих норм поведінки в садовому товаристві.

6.11. Розміщення будівельної бригади здійснюється в будові, що надається Підрядником.

6.12. У разі застосування спеціальної техніки Замовник зобов'язаний протягом трьох днів компенсувати витрати по оренді Підряднику.

6.13. Весь будівельний матеріал, що залишився після виконання робіт за Договором є власністю Підрядника і підлягає вивезенню з будівельного майданчика.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей договір діє з моменту підписання і до підписання сторонами акту приймання будинку, після проведення всіх взаємних розрахунків між сторонами. У разі відсутності проміжних актів, а також Акту приймання будинку фактом закриття етапу є факт оплати Замовником етапу за датою на прибутковому касовому ордері.

8. ГАРАНТІЇ

8.1. Підрядник гарантує:

• виконання всіх робіт у повному обсязі і в строки, визначені умовами договору

• якість виконання всіх робіт у відповідність з діючими СНіПами.

• своєчасне усунення недоліків і дефектів, виявлених в період гарантійної експлуатації об'єкта протягом 10 днів за фактом письмової заяви Замовника.

8.2. Термін гарантії об'єкта встановлюється 12 місяців з дня підписання акта приймання закінченого будівництва.

8.3. Гарантія по фундаменту становить 36 місяців.

(Підрядник не несе відповідальності за проникнення в підпіллі грунтових та паводкових вод, а також за наслідки викликані цими обставинами)

9. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  1. Додаток № 1
  2. до Договору № __________ від _____________р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

На підставі цього протоколу, вартість виконуваних Підрядником робіт (з урахуванням вартості матеріалів) у відповідність з Технічним завданням (Додаток № 2) становить:

___________ (__________________________________) грн.

ПІДПИСИ СТОРІН:

  1. Додаток № 2

до Договору № __________ від _____________р.

  1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Риття траншеї вручну, з розмірами відповідно до Плану фундаменту (Додаток № 3), з переміщенням грунту всередину периметр фундаменту. Глибина траншеї 1,2 м відносно рівня землі. Внутрішні перемички траншеї на глибину 1,2 м. Ширина траншеї і надземної частини фундаменту 0.4м

2. Відсипання дна траншеї піском з трамбуванням. Висота піщаної підсипки 0,2 - 0,3 м

3. Монтаж арматурного каркаса. Арматура періодична Кл А3, D = 10 мм.

4. Монтаж опалубки надземної частини фундаменту.

5. Заповнення траншеї і опалубки до відм. 0,4 м бетоном М-200 з трамбуванням вручну.

6. Пристрій продухів у зовнішніх стінах фундаменту розмірами 150 х 150 мм, не менше трьох штук на бік.

7. Внутрішні перегородки фундаменту до відм. 0,4 м

8. Монтаж плит перекриття у відповідність зі схемою розкладки плит (Додаток № 3 "Архітектурний проект")

9. Обкладання торців плит цеглою повнотілою, або заливка бетоном М200.

10. Затірка межплітних швів цементним розчином.

11. Пристрій гідроізоляції по бетонній основі під брусовими стінами і перегородками будинку в два шару руберойду (після схоплювання бетону витримка хв 24 години).

12. Укладання каналізаційних труб на глибину 0.7м з виведенням за межі фундаменту. Введення каналізаційної труби в будинок. Пристрій труби для введення води в будинок (прохід трубою під фундаментом із виведенням в приміщення топкової). Замовник оплачує каналізаційні труби за собівартістю.

13. Монтаж нижнього обв'язування будинку, включаючи веранду з антисептуванням. Матеріал обв'язки брус, перерізом 150 х 150 мм.

14. Настил дошки підлоги в будинку, за винятком приміщень веранди, топкової і сантехнічного приміщення. Матеріал дошка підлоги товщ. хв 32 мм, лаги підлоги дошка перетином 100 х 50 мм на ребро. Вологість матеріалу природна.

15. Монтаж зовнішніх стін першого поверху з бруса перерізом 150 х 150 мм, внутрішніх перегородок з бруса перерізом 150 х 100 мм з прокладкою льноватина (рулонний) на сталевих нагелях (цвях 200 з заглибленням капелюшки на 30... 50 мм. Висота стелі першого поверху щодо рівня чистого статі min 2,7 м. Матеріал природної вологості.

16. Пристрій віконних і дверних прорізів на першому поверсі і мансарді в кількості і розмірами у відповідності з проектом будинку з пристроєм зміцнення прорізів, компенсуючих осідання стін будівлі.

17. Укладання стельових балок. Матеріал балок брус перерізом 150 х 150 мм. Міжосьова відстань max 750 мм. Перетин балок і міжосьові відстані повинно виключати ненормативний провис.

18. Влаштування чорнової стелі першого поверху з обрізної дошки по черепним брусків. Матеріал обрізна дошка перерізом 20... 25 мм.

19. Настил підлоги на мансарді. Матеріал дошка підлоги шпонтована 32 мм, природної вологості.

20. Монтаж частини вересня мансарди на висоту 0,9 м з бруса. Зовнішні стіни перетином 150 мм, внутрішні перегородки брус перерізом 100 мм.

21. Монтаж зовнішніх фронтонів будинку до рівня стельового перекриття мансарди з бруса перерізом 150 х 150 мм

22. Пристрій кроквяної частини мансарди з обрізної дошки перетином 50 х 150 мм. Кількість крокв і схема розкріплення повинні забезпечувати необхідну жорсткість конструкції при опорі вітрових і снігових навантажень.

23. Пристрій решетування даху з обрізної дошки перерізом 20 - 25 мм.

24. Покриття даху руберойдом у два шари.

25. Обшивка зовнішніх фронтонів будинку (над брусової частиною) обрізної дошкою перетином 20-25 мм.

26. Пристрій сходів на мансарду з тертої дошки відповідно до плану будинку (чорновий варіант).

27. Установка вхідних металевих дверей. Двері поставляється Замовником.

28. Встановлення щитів на віконні і дверні прорізи. Матеріал щитів дошка обрізна 20-25 мм. Заповнення щитів не повинно перешкоджати нормальній вентиляції внутрішніх приміщень будинку.

ПІДПИСИ СТОРІН:

  1. Додаток № 3

до Договору № __________ від _____________р.

АКТ

передачі і майданчики під забудову

Цей Акт складено у тому, що майданчик під будівництво не має будівель і дерев заважають проведенню будівництва і складування матеріалу. Відстань від проїжджої дороги до безпосереднього місця проведення будівництва не перевищує 20 м. Перешкод для проїзду, розвороту та розвантаження автотранспорту немає.

Наявність ухилу на ділянці.

Схема розташування будівлі на ділянці

ПІДПИСИ СТОРІН:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*