Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір побутового підряду

м. _____________________ "___" __________________ 200_ року

________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(надалі іменується "Замовник"), що діє на підставі _________________________,

з одного боку,

та

_________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Підрядник") в особі __________________________________

_____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________,

з другого боку,

уклали цей Договір побутового підряду (надалі іменується "Договір") про таке.

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання вигото вити з власних матеріалів (або матеріалів Замовника) наступну продукцію (або виконати наступну роботу) : _____________________ згідно із затвердженими до кументами: ___________________________ (ескізами, кресленнями, проектами тощо) у строк до _________________________.

1.2. Детальна інформація про продукцію, що має бути виготовлена (роботи, що мають бути виконані) за цим Договором, міститься у ____________.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Обов'язки Замовника:

- в строк не пізніше _____ днів після набуття чинності цим Договором передати Підряднику необхідну для виготовлення продукції (виконання робіт) документацію (креслення, будівельний проект тощо) ;

- прийняти виготовлену продукцію (виконану роботу) в строк не пізніше ___ днів після закінчення виготовлення продукції (виконання робіт) і здійснити остаточний розрахунок за неї (них).

2.2. Права Замовника:

- контролювати процес виготовлення продукції (хід виконання робіт) та її (їх) якість, вимагати від Підрядника закінчення робіт в обумовлений Договором строк та забезпечувати якість продукції (виконаних робіт).

2.3. Обов'язки Підрядника:

- виконати роботу в обумовлений Договором строк відповідно до отриманої від Замовника доку ментації (креслення, проекти тощо) із дотриманням належної якості виготовленої продукції (виконаних робіт) ;

- здати Замовнику продукцію (роботу) не пізніше встановленого цим Договором строку.

2.4. Права Підрядника:

- якщо Замовник не прийме виготовлену продукцію (виконані роботи), Підрядник має право після закінчення шестимісячного строку з дня остаточного виготовлення продукції (закінчення виконання робіт) і дворазового попередження Замовника реалізувати продукцію або, якщо це можливо, результати робіт, а виручену суму, за вирахуванням усіх належних Підрядникові платежів, внести на депозит до нотаріальної контори на ім'я Замовника.

3. Відповідальність Сторін

3.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

3.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

3.3. У випадку відхилень від встановлених вимог щодо виготовлення продукції (виконання робіт) та допущеного браку Підрядник усуває їх за свій рахунок.

3.4. За перевищення строків виготовлення продукції (виконання робіт) Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі ____ % від вартості виготовлення продукції (виконання робіт).

3.5. За прострочення оплати виготовленої продукції (виконаних робіт) Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

4. Розмір і порядок оплати

4.1. Замовник за виготовлення продукції (виконання робіт) сплачує Підряднику ______ грн., з них ____ % не пізніше першого місяця після початку виготовлення продукції (виконання робіт), а залишок суми не пізніше ____ днів після прийому Замовником виконаних робіт.

4.2. В ході виконання робіт Сторони можуть змінити умови оплати з урахуванням інтересів кожної із Сторін.

5. Строк дії Договору та інші умови

  1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
  2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
  3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
  4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
  5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
  6. Цей Договір складений українською мовою на _____ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
Місцезнаходження та реквізити Сторін
Підрядник

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ПідписиЗа Підпрядника

Керівник ________________ /____________/

м.п.

Замовник

___________________________________

___________________________________

___________________________________

______________________________________________________________________сторін

За Замовника

Керівник _______________ /____________/

м.п.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*