Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір поруки з актом прийому-передачі Договору поруки

м.__________________                                                                                __________________р.

СТОРОНА 1:Юридична особа за законодавством України___________________________________, надалі за текстом -"Кредитор", в особі__________________________________, який діє на підставі __________________, з одного боку та

СТОРОНА 2:Громадянин України –_______________________, надалі за текстом -"Поручитель", який народився ____________ року в м. ___________, паспорт серії ___ № ______________, виданий ___________ року __________________, який зареєстрований за адресою: _______________________, ідентифікаційний номер ____________, з іншого боку,

надалі за текстом разом – "Сторони", а окремо – "Сторона", уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Поручитель зобов'язується перед Кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "_____________", ЄДРПОУ ______________ (надалі за текстом – "Позичальник") зобов’язань щодо повернення суми Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, а також можливих пені та штрафів, у розмірі та у випадках передбачених укладеним між Позичальником та Кредитором Договором про надання невідновлюваної кредитної лінії № _________ від ______________ року, надалі за текстом разом – "Договір кредиту".

1.2. Поручитель ознайомлений з умовами Договору кредиту, ніяких заперечень, а також непорозумінь його положень не має.

1.3. Поручитель доручає Кредитору здійснювати договірне списання з рахунків Поручителя, що відкриті у Кредитора, сум, що підлягають сплаті за Договором кредиту, меморіальними ордерами:

1.3.1. в останній день кожного періоду, визначеного в п. 1.1. Договору кредиту, сум, що підлягають сплаті за Кредитом;

1.3.2. в останній день кожного періоду, визначеного в п. 2.5 Договору кредиту, сум нарахованих процентів за користування Кредитом.

1.4. У разі невиконання Позичальником забезпечених порукою зобов’язань протягом трьох робочих днів від контрольної дати оплати, Поручитель надає згоду Кредитору на списання з рахунків Поручителя суми несплаченого боргу на підставі виданого Кредитором наказу.

2.Зміст зобов'язання забезпеченого порукою

2.1. Зміст та розмір забезпеченого порукою зобов’язання:

- повернення траншів Кредиту у сумі _________ (_____________________________) доларів США з порядком повернення суми Кредиту у відповідності до п. 1.1.1 Договору кредиту з кінцевим терміном повернення заборгованості до ________ року, а також дострокового повернення у випадках, передбачених Договором кредиту:

2.1.2. сплата процентів за користування Кредитом в розмірі 15% (п’ятнадцять) процентів річних та комісій, визначених Договором кредиту;

2.1.3. сплата можливих пені та штрафів, визначених Договором кредиту;

2.1.4. інші витрати, пов’язані зі здійсненням забезпеченої заставою вимоги.

3.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Поручитель зобов'язаний:

3.1.1. протягом одного робочого дня, від дати отримання письмової вимоги Кредитора про невиконання Позичальником забезпеченого порукою зобов'язання, виконати відповідне зобов'язання, шляхом перерахування неповернутої суми Кредиту нарахунокКредитора № ___________________ в _____________________________, МФО __________;

3.1.2. у разі невиконання Позичальником та Поручителем забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Кредитором, як солідарні боржники, всім своїм майном на яке, згідно з чинним законодавством України, може бути звернено стягнення.

3.1.3. у відповідності до п. 3.3.3 даного Договору прийняти копію Договору про надання невідновлюваної кредитної лінії № ___________ від _______року (з усіма додатками та додатковими угодами) та підписати відповідний акт.

3.2. Поручитель має право:

3.2.1. попередивши письмово Кредитора не пізніше як за п‘ять робочих днів, достроково виконати зобов'язання забезпечене порукою;

3.2.2. зворотної вимоги до Позичальника в межах суми виконаного ним зобов'язання, як кредитор, що набув всіх прав за цим зобов'язанням.

3.3. Кредитор зобов'язаний:

3.3.1. до моменту виконання забезпеченого порукою зобов'язання, не змінювати умов Договору кредиту без попереднього письмового погодження Поручителя;

3.3.2. протягом 7 (сім) робочих днів з дати виконання Поручителем забезпеченого порукою зобов'язання надати Поручителю відповідні документи що підтверджують дійсність вимоги, розмір виконаного Поручителем зобов'язання, а також інші необхідні Поручителю документи для реалізації належного йому права зворотної вимоги до Позичальника.

3.3.3. в момент підписання даного договору передати Поручителю копію Договору про надання невідновлюваної кредитної лінії № __________ від ________ року (з усіма додатками та додатковими угодами), про що складається відповідний акт.

3.4. Кредитор має право:

3.4.1. у разі невиконання Позичальником та Поручителем забезпеченого порукою зобов'язання видати наказ про примусову оплату несплаченої суми зобов’язання з рахунків Позичальника та/або Поручителя, або звернути стягнення на все майно Поручителя та/або Позичальника, як солідарних боржників, згідно з чинним законодавством України.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі порушення Поручителем вимог п. 3.1.1. цього Договору, Поручитель зобов'язаний сплатити Кредитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у цей період, від суми невиконаного забезпеченого порукою зобов’язання, за кожний день прострочення.

5.ВРЕГУЛЮВАННЯ МОЖЛИВИХ СПОРІВ

5.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

5.2. Якщо Сторони протягом одного місяця не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд суду, згідно з чинним законодавством України.

6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, у випадку якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом, або врученні особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача.

6.2. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання.

6.3. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

6.4. Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

6.5. Цей Договір відображає повне розуміння Сторонами предмета цього Договору та інших питань, зазначених в цьому Договорі. Всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами з предмету цього Договору анулюються з моменту набрання чинності цим Договором.

6.6. Кредитор підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних умовах, що передбачені Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств".

6.7. Позичальник та Поручитель підтверджують відсутність проживання однією сім’єю з будь – якою особою без реєстрації шлюбу.

6.8. Цей Договір укладений в трьох примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

АКТ

приймання-передачі до Договору Поруки

м.__________________                                                                                __________________р.

_______________________, надалі за текстом -"Кредитор", в особі___________________________, який діє на підставі __________________, з одного боку та

Громадянин України –____________________, надалі за текстом -"Поручитель", який народився ____________ року в м. ___________, паспорт серії ___ № ______________, виданий ___________ року __________________, який зареєстрований за адресою: __________________________________, ідентифікаційний номер ____________, з іншого боку,

склали даний акт про наступне:

1. На виконання пп. 3.1.3, 3.3.3 Договору кредиту Кредитор передав, а Поручитель прийняв копію Договору кредиту № 376 від 23 квітня 2003 року.

2. Сторони не мають одна до одної жодних претензій.

ВІД КРЕДИТОРА:

ВІД ПОРУЧИТЕЛЯ:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*