Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір постачання

Договір № _____

м. Київ __________

Акціонерне товариство "_________________" в особі директора _________________________, що діє на підставі Статуту Акціонер ного товариства, затвердженого ______________р., назване у подальшому "Постачальник", з однієї сторони, і _______________________________________ в особі _____________________________________, що діє на під ставі ____________________, затвердженого ____________________р., назване подалі "Покупець", з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.

І. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується виготовити і поставити продукцію, а покупець прийняти її і оплатити в термін, зазна чений у доданій до цього договору специфікації, яка є не від'ємною частиною договору.

2. Якість і комплектність продукції

2.1. Якість продукції, що підлягає постачанню, має від повідати державним стандартам і технічним умовам.

2.2. Постачальник зобов'язаний на кожну партію продук ції, що постачається, видати сертифікат, що посвідчує від повідність продукції вимогам стандарту або технічних умов.

2.3. Продукція, що постачається, підлягає обов'язковому мар кіруванню згідно з вимогами стандарту або технічних умов.

3. Тара й упакування

3.1. Продукція, що постачається, пакується у тару відповід но до вимог стандартів, або технічних умов, зазначених у доданій до договору специфікації.

3.2. Кожне упаковане місце повинно мати маркірування на тарі, упаковці або бірці згідно з державним стандартом або технічними умовами.

4. Ціна продукції і умови франко

4.1. Постачальник відвантажує продукцію на адресу покуп ця за цінами, передбаченими діючими прейскурантами. До слідні зразки продукції оплачуються покупцем за калькуля цією, розробленою постачальником і погодженою з покуп цем.

4.2. Продукція, виготовлювана за цим договором, відванта жується на адресу покупця на умовах франко-станція приз начення.

5. Термін і порядок відвантажування продукції

5.1. Продукція, що постачається за цим договором, відван тажується на адресу покупця щоквартально однаковими пар тіями, а у середині кварталу - щомісячно.

6. Умови розрахунку

6.1. Розрахунок за цим договором між постачальником і покупцем проводиться виставленням рахунку на інкасо, тобто з застосуванням акцептованої форми розрахунків.

6.2. У випадку зміни покупцем рознарядки на постачання продукції і зазначення іншого вантажоодержувача постачаль никові надається право вимагати у нього виставлення акреди тиву для попередньої оплати вартості продукції, що підлягає відвантажуванню на його адресу.

7. Порядок кількісного і якісного приймання

7.1 Приймання продукції за кількістю і якістю проводиться покупцем у відповідності до інструкцій про порядок прийман ня продукції виробничо-технічного призначення, затвердже них Державним арбітражем.

8. Додаткові умови договору

8.1. Після відвантаження постачальником продукції за роз нарядками покупця на адресу організацій, розташованих у районах Далекої Півночі, на Сахаліні, Камчатці або Курильських островах, ця продукція підлягає відправленню у особли во міцній тарі, що виключає псування і ушкодження вантажу на шляху руху.

9. Майнова відповідальність сторін

9.1. Майнова відповідальність сторін регулюється норма тивними актами, встановленими діючим законодавством.

9.2. Кількість продукції, недопоставленої постачальником у один здавальний період (квартал), додається до іншого зда вального періоду. У цьому разі покупець має право накласти на постачальника штрафні санкції за загальну кількість недо поставленої продукції у межах шестимісячного терміну дав нини.

10. Порядок розглядання суперечок і підсудність сторін

10.1. Усі суперечки з цього договору розглядаються в орга нах арбітражу:

стосовно кількості - за місцем знаходження постачальника; стосовно якості - за місцем знаходження покупця.

11. Сума договору

11.1. Загальна вартість продукції, що підлягає постачанню, визначається у розмірі 17 574 тис. крб. (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят чотири тис. крб.).

Примітка. У випадку зміни ціни на продукцію, що постав ляється, відповідно змінюється сума договору, що оформлю ється додатковою угодою між сторонами.

12. Термін дії договору

12.1. Термін договору встановлюється з 1 січня до ЗІ грудня ______р.

13. Юридичні адреси сторін

13.1. Постачальник -

Покупець -

Додаток: специфікація на продукцію.

Постачальник ____________

(підпис)

Покупець ____________

(підпис)

Печатка постачальника Печатка покупця.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>