Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір поставки оптової партії товарів

м.__________________                                                                                __________________р.

_________________________________, (надалі іменується "Постачальник") в особі _______________,

що діє на підставі _________________, з однієї сторони, та

_________________________________, (надалі іменується "Покупець") в особі _________________,

що діє на підставі ________________, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір поставки оптової партії (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного Договору Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві товари, визначені у п. 1.2 цього Договору (надалі іменується "товар"), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити товар.

1.2. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає поставці за цим Договором, його часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), визначаються специфікацією (надалі іменується "Специфікація"), що є додатком N 1 до цього Договору.

1.3. Якість товару, що поставляється за цим Договором, має відповідати _______________________.

1.4. Гарантійний строк щодо товару, який поставляється за цим Договором, складає_____________.

1.5. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

2. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ

2.1. Товар повинен бути повністю поставлений протягом __________ з моменту _________________

2.2. Постачальник має право на дострокову поставку товару з обов'язковим повідомленням Покупця про це в строк ____________________ шляхом ________________________.

3. ЦІНА

3.1. Ціна за одиницю товару та загальна вартість товару за даним договором визначається у Специфікації

3.2. За скорочення строків поставки більш як на __________ днів Покупець здійснює Постачальнику доплату в розмірі __________________ від суми достроково поставленої кількості товару.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Попередня оплата у розмірі ________ % від загальної вартості товару, визначеної у Специфікації, має бути перерахована Постачальнику протягом __________________ з моменту ______________.

4.2. Остаточний строк оплати товару складає ________________ з моменту _________________.

4.3. Форма розрахунків: ___________________________________________.

4.4. Вид розрахунків: _____________________________________________.

4.5. Покупець повинен повідомити Постачальника про здійснення платежу в строк ________________ з моменту ___________________________ шляхом ___________________________.

4.6. Доплата за п. 3.2 цього Договору виплачується в тому ж порядку, що й основна сума платежу.

5. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

5.1. Поставка здійснюється на умовах: _______________________________.

5.2. Перехід права власності на товар відбувається в момент: ___________.

5.3. Перехід ризиків на товар відбувається в момент: __________________.

6. МІСЦЕ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Місцем поставки товару (передання товару Продавцем Покупцю) за цим Договором є: ________.

7. ТАРА І ПАКУВАННЯ

7.1. Товар повинен бути затарений і спакований Продавцем таким чином, щоб виключити псування та (або) знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем.

7.2. Товар повинен бути затарений наступним чином: _________________.

7.3. Товар повинен бути спакований наступним чином: ________________.

7.4. Вартість тари та пакування входить/не входить до ціни товару.

7.5. Порядок та строки повернення тари: ____________________________.

7.6. Умови розрахунків при поверненні тари: _________________________

______________________________________________________________________.

8. МАРКУВАННЯ

8.1. Товар повинен бути промаркований наступним чином: _____________

______________________________________________________________________.

9. ВІДВАНТАЖЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТОВАРУ

9.1. Пункт відвантаження: _________________________________________.

9.2. Строки відвантаження: протягом ____________ з моменту: _________.

9.3. Вид транспорту: ______________________________________________.

9.4. Мінімальною нормою вивантаження _____________________________

транспортом є _________________________________________________________.

9.5. Особливості відвантаження ____________________________________.

9.6. Постачальник повинен повідомити Покупця про відвантаження в строк _____________ з моменту ____________________ шляхом ___________________.

У повідомленні зазначаються: дата відвантаження, номер накладної, номер вагону, номер і дата договору, найменування і кількість товару.

10. ПЕРЕДАННЯ ТОВАРУ

10.1. Передання (здавання-приймання) товару здійснюється в місці поставки, як воно визначене у п. 6.1 цього Договору.

10.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.

10.3. Отримавши товар, Покупець повинен телеграфом з повідомленням підтвердити отримання товару протягом _______________________ з моменту __________________________.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

11.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 11.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

11.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

11.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

11.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

11.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _____________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

11.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

11.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 11.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом ________________________________.

11.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

11.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

11.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 11.4 цього Договору.

11.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом _________ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

11.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 11.6 та 11.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

11.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 11.6 та 11.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

12.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

13. ДІЯ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

13.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від виконання своїх обов’язків за даним договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

13.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. На момент укладення цього Договору Постачальник та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

14.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

14.5. Передача прав та обов’язків за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

14.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

14.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

14.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

За Постачальника

Керівник ______________/__________/

м. п.

ПОКУПЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

За Покупця

Керівник ______________/__________/

м. п.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*